Zásady vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Otázka:

Dobrý deň. Manžel mi prispiva len čiastočne na domácnosť,čo nepostačuje na splátky hypotéky,
chod domácnosti a 2.deti.Pri náhodnom prezretí si výpisu z jeho účtu som zistila,že zo svojho účtu vybral niekoľko sto eurové hodnoty peňazí o čom ja neviem a odbil ma,že némám právo o tom vedieť na,čo ich použil.Ja zarábam niekoľko násobne viac ako on ,ale všetky peniaze zo svojich účtov míňam len spoločnú domácnosť a stavbu nášho domu.Dlhú dobu ma takto podvádzal,pretože som jeho účet nekontrolovala a bez môjho súhlasu si vyberal peniaze.O celú domácnosť sa strarám ja i o deti,ktoré sa výborne učia.Kúpili sme si dom,ktorý rekonštruujeme/za spoločne nadobudnutý byt sme dostali cca 80 000 eu/ďalších cca 90 000 eu som investovala do domu ja /mám 2 s.r.o.,ktoré majú dobrý zisk/
môj mesačný príjem je okolo 3-4000 eu.Manžel zarába zhruba 700 eu.Vzhľadom na to,že nejaví nejaký záujem o deti, celé dni vysedáva s kamarátmi a trávi na internete nie s rodinou.a opakovan i v minulosti míňal penioaze zo svojho účtu na svoje potreby, zvažujem rozvod.
Poraďte mi prosím, či keď zdokladujem všetky svoje a jeho príjmi a dám žiadosť o súdne vyrovnanie domu mám šancu ,aby súd pridelil väčšiu časť mne a deťom, nakoľko chcem požiadať o ich zverenie mne/ aj deti chcú zostať so mnou vek 12 a 9 rokov/.Prosím vás dom sa dokončuje manžel mi nedal peniaze na nič pre murarov a chcem dokončiť plot.Mám to zrealizovať až po rozvode,alebo ako sa dá zdokladovať,že všetko platím ja,bude to predmetom delenia?Nechce prispievať adekvátnou polovicou na chod.domácnosti mám to zdokladovať,berie sa to do úvahy?Plyn elekrina,voda, všetko hradím ja.Mám dať žiadosť na súd ohľadom prispivania na domácnosť a deti? mám šancu uspieť s jeho platom?

Odpoveď:

 

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky ohľadom zásad vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode manželstva uvádzame nasledujúce stanovisko:

 

V tejto odpovedi v prvom rade považujeme za potrebné ozrejmiť si pojem bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj len „BSM“), aký majetok do BSM patrí, kedy BSM vzniká a akými spôsobmi môže BSM zaniknúť.

 

Podľa ustanovenia § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) „v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka“.

 

Pre zjednodušenie do BSM patrí akákoľvek hnuteľná vec (vrátane peňazí) alebo nehnuteľná vec, ku ktorej niektorý z manželov nadobudne vlastnícke právo počas trvania manželstva, okrem:

  • vecí nadobudnutých dedením;
  • vecí nadobudnutých darom (darovať v zásade možno iba jednému z manželov, ak dar bol adresovaný obidvom manželom spoločne, tak predmet tohto daru bude v podielovom spoluvlastníctve obidvoch manželov);
  • vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe len jedného z manželov (napr. invalidný vozík alebo zdravotnícke pomôcky chorého alebo hendikepovaného manžela), a zároveň vecí, ktoré slúžia výkonu povolania len jedného z manželov (napr. hudobný nástroj, ak jeden z manželov je profesionálny hudobník);
  • vecí nadobudnutých reštitúciou.

 

Pre posúdenie, či určitá vec patrí do BSM alebo nie je vždy rozhodujúci moment, kedy niektorému s manželov vzniklo vlastnícke právo k tejto veci, či k tomu došlo počas trvania manželstva alebo pred uzatvorením manželstva, resp. po zániku manželstva.

 

Podľa ustanovenia § 144 Občianskeho zákonníka „veci v bezpodielovom spoluvlastníctve užívajú obaja manželia spoločne; spoločne uhrádzajú aj náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním“.

 

Rovnako tak z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci (veci patriacej do BSM) sú oprávnení a povinní obidvaja manželia spoločne (viď. § 145 Občianskeho zákonníka). Inými slovami to znemená napr. to, že v prípade predaja veci patriacej do BSM príjem z tohto predaja spoločným príjmom obidvoch manželov.

 

BSM v zásade vzniká momentom uzatvorenia manželstva a zaniká momentom zániku manželstva (momentom smrti jedného s manželov, resp. nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia súdu o rozvode manželstva).

 

Po zániku BSM však je potrebné vyporiadať (rozdeliť) majetok, ktorí manželia nadobudli počas trvania manželstva. V tejto súvislosti prichádzajú do úvahy tri možnosti, ako manželia môžu pristúpiť ku tejto otázke, a to:

  1. bývalí manželia sa dohodnú na spôsobe rozdelenia spoločného majetku (v prípade nehnuteľností je potrebná písomná dohoda s úradne overenými podpismi obidvoch zúčastnených strán);
  2. na návrh ktoréhokoľvek z bývalých manželov o rozdelení spoločného majetku rozhodne súd (táto možnosť prichádza do úvahy v prípade, ak sa bývalí manželia nedohodnú, avšak návrh na súd je potrebné podať v lehote 3 rokov odo dňa zániku BSM);
  3. rozdelenie spoločného majetku domnienkou podľa § 149 ods. 4 Občianskeho zákonníka, ak sa bývalí manželia na rozdelení majetku nedohodli, resp. ak v zákonom stanovenej 3-ročnej lehote žiadny z bývalých manželov nepodal na príslušný súd návrh na vyporiadanie BSM  („... pokiaľ ide o hnuteľné veci platí, že sa manželia vyporiadali podľa stavu, v akom každý z nich veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre potrebu svoju, svojej rodiny a domácnosti výlučne ako vlastník užíva. O ostatných hnuteľných veciach a o nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. To isté platí primerane o ostatných majetkových právach, ktoré sú pre manželov spoločné.“).

 

V prípade, ak sa bývalí manželia na vyporiadaní spoločného majetku po zániku BSM nedohodnú, tak pre samotné rozdelenie spoločného majetku platia pravidlá uvedené v ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka. V zmysle uvedeného ustanovenia platí „pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

 

V tejto súvislosti však je potrebné rozlišovať spoločný majetok (majetok nadobudnutý počas trvania manželstva) a ostatný majetok manžela (majetok nadobudnutý pred uzatvorením manžela, resp. majetok zákonom vylúčený z BSM – viď. hore).

 

Taktiež v tejto súvislosti je potrebné zohľadniť ustanovenie § 71 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rodine“), podľa ktorého „manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.“

 

Čo sa konkrétne týka Vašich otázok, tak v prvom rade uvádzame, že v prípade zániku BSM bude predmetom jeho vyporiadania všetok majetok, ktorý ste s manželom nadobudli počas trvania manželstva (teda vrátane rozostavaného domu a plotu, ak bude dokončený počas trvania manželstva).

 

V prípade vyporiadania BSM máte možnosť v prvom rade sa s manželom dohodnúť na tom, ako sa Váš spoločný majetok medzi Vás rozdelí. Ak sa s manželom nedohodnete, tak až potom prichádza do úvahy vyporiadanie BSM rozhodnutím súdu za podmienok uvedených v citovanom ustanovení § 150 Občianskeho zákonníka.

 

Pri súdnom vyporiadaní BSM sa v prvom rade rozlišuje medzi spoločným majetkom manželov a ostatným majetkom jedného z manželov. Tu však upozorňujeme, že celý Váš príjem (aj keď je vyšší ako manželov) sa považuje za spoločný majetok manželov patriaci do BSM (aj s prihliadnutím na citované ustanovenie § 71 ods. 1 Zákona o rodine). To isté však platí aj na príjem Vášho manžela.

 

Teda inými slovami, skutočnosť, že Váš príjem je vyšší než manželov sama o sebe nemá rozhodujúci vplyv na pomer rozdelenia spoločného majetku medzi bývalých manželov po zániku BSM. Avšak v spojitosti s ostatnými okolnosťami, ktoré uvádzate v texte Vašej otázky táto skutočnosť môže mať vplyv na zväčšenie Vášho podielu pri vyporiadaní BSM.

 

V rámci vyporiadania BSM súd prihliada na nasledujúce skutočnosti (v uvedenom poradí):

  • na potreby maloletých detí;
  • na to ako sa každý z manželov staral o rodinu;
  • na to ako sa každý z manželov zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločného majetku (pri tomto kritériu sa zohľadňuje aj osobná starostlivosť o deti a spoločnú domcnosť).

 

Na základe uvedených skutočností môžeme uviesť záver, že v prípade, ak Vám po rozvode manželstva budú zverené deti do osobnej starostlivosti a v následnom súdnom konaní o vyporiadaní BSM sa Vám podarí dôkazmi preukázať, že ste sa vo väčšej miere starali o rodinu a o nadobudnutie spoločného majetku (vzhľadom na Váš vyšší príjem), tak je vysoká pravdepodobnosť, že súd v rámci vyporiadania BSM Vám prizná väčší podiel na spoločnom majetku.

 

Konkrétny záver však závisí od konkrétnych okolností prípadu, ktoré nám nie sú známe a od dôkazov, ktoré máte k dispozícii na preukázanie Vašich tvrdení. Ako dôkaz v súdnom konaní môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k objasneniu okolností rozhodujúcich pre súdne konanie.

 

Čo sa týka prípadného návrhu na určenie povinnosti manželovi, aby viac prispieval na spoločnú domácnosť a na deti, tak v zmysle citovaného ustanovenia § 71 ods. 1 Zákona o rodine na to máte právo. V prípadnom súdnom konaní však budete musieť preukázať, že manžel skutočne neprispieva v dostatočnom rozsahu na spoločnú domácnosť a výživu detí. Či však vo Vašom prípade bude pre Vás výhodné takýto návrh podať opätovne závisí od konkrétnych okolností Vašej situácie, ktoré nám nie sú známe. V tejto súvislosti Vám odporúčame, aby ste sa s touto záležitosťou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.  

 

S pozdravom

 

ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

12.04.17

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje