Vyporiadanie majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti po rozvode manželstva

Otázka:

Dobry den,
chcel by som sa spytat co presne patri do BSM z obchodnych spolocnosti po rozvode a za akych okolnosti v pripadoch, ze?
1. Mam S.R.O. nadobudnutu tesne pred uzavretim manzelstva, ktora fungovala aj pocas manzelstva a mala zisky, popripade nadobudla nejaky majetok.
2. Mam druhu S.R.O. nadobudnutu pocas manzelstva, tiez funguje a ma zisky, popripade tiez nadobudla nejaky majetok.
Je nejaky rozdiel medzi tymito dvoma pripadmi?
A este by som sa chcel spytat, ze co ak by sa tieto dve S.R.O. pocas manzelstva zlucili?
Alebo co ak by sa pocas manzelstva zlucili 2 S.R.O., obe nadobudnute pred uzavretim manzelstva? Aky by to malo vplyv na BSM?

Odpoveď:

 

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky ohľadom vyporiadania majetkovej účasti v obchodnej spoločnosti po rozvode manželstva uvádzame nasledujúce stanovisko:

 

Podľa ustanovenia § 143 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) „v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, ako aj vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka“.

 

Pre zjednodušenie do BSM patrí akákoľvek hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ku ktorej niektorý z manželov nadobudne vlastnícke právo počas trvania manželstva, okrem:

 • vecí nadobudnutých dedením;
 • vecí nadobudnutých darom (darovať v zásade možno iba jednému z manželov, ak dar bol adresovaný obidvom manželom spoločne, tak predmet tohto daru bude v podielovom spoluvlastníctve obidvoch manželov);
 • vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe len jedného z manželov (napr. invalidný vozík alebo zdravotnícke pomôcky chorého alebo hendikepovaného manžela), a zároveň vecí, ktoré slúžia výkonu povolania len jedného z manželov (napr. hudobný nástroj, ak jeden z manželov je profesionálny hudobník);
 • vecí nadobudnutých reštitúciou.

 

Ďalej v tejto súvislosti je potrebné si uvedomiť, že obchodná spoločnosť (vrátane spoločnosti s ručením obmedzeným) je právnickou osobou, a teda samostatným právnym subjektom, ktorý má v zásade rovnaké práva ako osoba fyzická. Obchodná spoločnosť má teda aj právo vo svojom mene nadobúdať majetok, pričom všetok majetok, ktorý táto obchodná spoločnosť nadobudne patrí výlučne tejto obchodnej spoločnosti. Tento majetok nie je možné stotožňovať s majetkom spoločníka obchodnej spoločnosti.

 

Na základe uvedeného je potrebné rozlišovať:

 1. majetok patriaci obchodnej spoločnosti – ide o majetok, ktorý obchodná spoločnosť nadobudla po svojom vzniku vo svojom mene;
 2. majetok patriaci spoločníkovi obchodnej spoločnosti – ide o majetok, ktorý vo svojom mene nadobudol tento spoločník (vrátane príjmov z podnikania nadobudnutých prostredníctvom obchodnej spoločnosti).

 

Majetok patriaci obchodnej spoločnosti za žiadnych okolností nepatrí do BSM spoločníkov tejto obchodnej spoločnosti.

 

Do BSM patrí iba majetok, ktorý priamo nadobudol niektorý z manželov vo svojom mene počas trvania manželstva (za podmienok uvedených v treťom odseku tejto odpovede).

 

Za majetok vo vzťahu k spoločnosti s ručením obmedzeným sa považuje predovšetkým obchodný podiel spoločníka v spoločnosti a podiel na zisku spoločnosti (ak tento podiel bol vyplatený spoločníkovi v súlade so spoločenskou zmluvou a zákonom).

 

V prípade spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú ste nadobudli pred uzatvorením manželstva platí nasledujúce:

 • obchodný podiel v spoločnosti do BSM nepatrí;
 • podiel na zisku, alebo iné finančné plnenie, vyplatené spoločnosťou spoločníkovi pred uzatvorením manželstva do BSM nepatrí;
 • podiel na zisku, alebo iné finančné plnenie, vyplatené spoločnosťou spoločníkovi po uzatvorení manželstva do BSM patrí.

 

V tomto prípade, po rozvode manželstva, sa pri vyporiadaní BSM berú do úvahy iba finančné plnenia, ktoré spoločnosť spoločníkovi vyplatila po uzatvorení manželstva.

 

Čo sa týka spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorú ste nadobudli po uzatvorení manželstva, tak do BSM patrí ako obchodný podiel v spoločnosti, tak aj všetky podiely na zisku a iné finančné plnenia vyplatené spoločnosťou spoločníkovi. Všetky tieto majetkové hodnoty sa pri vyporiadavaní BSM po rozvode manželstva berú do úvahy.

 

Za žiadnych okolností do BSM nepatrí majetok patriaci samotnej spoločnosti s ručením obmedzeným a na tento majetok sa pri vyporiadavaní BSM neprihliada. Tu máme na mysli najmä:

 • nehnuteľnosti, kde je ako vlastník na liste vlastníctva zapísaná priamo spoločnosť s ručením obmedzeným;
 • hnuteľné veci, ktoré nadobudla priamo táto spoločnosť počas svojho fungovania (bez ohľadu na právny titul nadobudnutia);
 • peňažné plnenia, ktoré nadobudla táto spoločnosť vo vlastnom mene.

 

Pre úplnosť ešte uvádzame, že za obchodný podiel sa považuje majetková účasť spoločníka v spoločnosti (jeho vklad pri založení spoločnosti) vyjadrená podielom zapísaným v Obchodnom registri SR.

 

Čo sa týka zlúčenia spoločnosti s ručením obmedzeným nadobudnutej pred uzatvorením manželstva a spoločnosti s ručením obmedzeným  nadobudnutej po uzatvorení manželstva, tak konkrétna odpoveď závisí od toho, ktorá z týchto spoločností zlúčením zanikne a ktorá zostane ďalej fungovať ako nástupnícka spoločnosť.

 

V prípade, ak nástupníckou spoločnosťou po zlúčení zostane spoločnosť s ručením obmedzeným nadobudnutá pred uzatvorením manželstva, tak obchodný podiel v nej nepatrí do BSM, avšak v rámci vyporiadania BSM bude potrebné prihliadnuť na hodnotu obchodného podielu zaniknutej spoločnosti (nakoľko tento obchodný podiel do BSM patril, tak túto sumu pri vyporiadaní BSM bude potrebné zohľadniť v prospech manžela spoločníka).

 

V prípade, ak nástupnickou spoločnosťou po zlúčení zostane spoločnosť s ručením obmedzeným nadobudnutá po uzatvorení manželstva, tak situácia bude presne opačná ako v predchádzajúcom odseku. Obchodný podiel nástupnickej spoločnosti do BSM patrí, avšak hodnota obchodného podielu zaniknutej spoločnosti sa zohľadní pri vyporiadaní BSM v prospech samotného spoločníka (nakoľko tento obchodný podiel do BSM nepatril).

 

V tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 150 veta druhá Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho majetku vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok“.

 

V prípade, zlúčenia dvoch spoločností nadobudnutých pred uzatvorením manželstva, tak obchodný podiel v nástupnickej spoločnosti za žiadnych okolností nepatrí do BSM a pri vyporiadavaní BSM v tomto prípade nič netreba zohľadňovať.

 

Každopádne však do BSM vždy patrí každý príjem, ktorý bol zo strany spoločnosti vyplatený spoločníkovi počas trvania manželstva.

 

S pozdravom

 

ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

 

 

16.06.17

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje