Dopravná nehoda po predaji vozidla

Otázka:

Dobrý deň. Veľmi Vás prosím o radu . Ide o to, že som predala svoje auto, predaj prebehol prostredníctvom kúpnej zmluvy. Peniaze som dostala, ale kupujúci povedal, že auto môžeme prepísať až o pár dní, pretože má veľa práce. Ja som súhlasila a auto predala aj tak. Počas týchto dní kedy auto nebolo ešte stále prepísané požičal auto kamarátovi, ktorý šoféroval pod vplyvom alkoholu a spôsobil nehodu, nabúral do taxíka. Boli privolaní policajti, nehoda bola spísaná, vodič nafúkal. Môj kupujúci v aute nebol. Nehoda sa riešila cez políciu, nakoniec bol vodič uznaný za vinného. Na mojom aute vznikla škoda - totálka, je už nepojazdné. Keďže je auto nepojazdné, nie je stále opravené, nemôžem ho stále prepísať. Oficiálne som stále ja majiteľ. Teraz mi prišla z Koopetivy výzva na zaplatenie poistného plnenia, teda aby som zaplatila 2000 eur za škodu, ktoré spôsobilo moje auto, a túto škodu poisťovňa uhradila taxiku, teda aby som ju zaplatila, Prosím Vás, keďže auto už v čase nehody bolo vlastne predané, len sa nestihlo prepísať, som povinná túto sumu zaplatiť? Prečo sa poisťovňa neobrátila na vodiča, ktorý nehodu spôsobil, prečo nepýta jeho peniaze alebo môjho kupujúceho? Ja som predsa nešoférovala, ani som v čase nehody na mieste nebola . Všetko je spísané u policajtov. Prosím Vás ako sa môžem brániť? Musím túto sumu zaplatiť? Mne škodu nikto nepreplatí, keďže vodič nafúkal, prečo by som mala platiť za niekoho iného?Prosím o radu. Ďakujem veľmi pekne.

Odpoveď:

 

Dobrý deň,

na základe vašej otázky ohľadom dopravnej nehody po predaji vozidla Vám zasielame nasledovné stanovisko:

Poisťovňa, s ktorou máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie, nahradila poškodenému (taxíku) škodu, ktorú utrpel pri dopravnej nehode s Vaším motorovým vozidlom. Urobila tak z titulu Vašej platnej a účinnej poistnej zmluvy. V zmysle § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon") "poistenie zodpovednosti zaniká až zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel." Nakoľko ste prevod vozidla neurobili, poistenie Vám naďalej trvalo a z tohto poistenia poisťovňa plnila poškodenému.

Následne sa na Vás ako na osobu, ktorá mala uzatvorenú poistnú zmluvu (t.j. ako na "poistníka"), obrátila Vaša poisťovňa so žiadosťou o náhradu poistného plnenia. V zmysle § 12 písm. a) zákona "poisťovateľ má proti poistníkovi nárok na náhradu poistného plnenia alebo jeho časti, ktoré za neho vyplatil z dôvodu škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla, ak spôsobil škodu úmyselne alebo ak viedol motorové vozidlo pod vplyvom návykovej látky."

V zmysle § 12 ods. 2 písm. a) zákona má však poisťovňa taký istý nárok nie len voči poistníkovi, ale aj voči poistenému. Najvyšší súd Slovenskej republiky riešil v podobnom prípade otázku, koho treba považovať za poisteného na účely nároku poisťovne na náhradu poistného plnenia.

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 31.08.2010, vydaného pod sp. zn. 4 Cdo 54/2009, poisťovňa má nárok na náhradu poistného plnenia nielen proti osobe, ktorá uzavrela s poisťovňou zmluvu o poistení zodpovednosti, ale aj proti poistenému, ktorý nie je touto osobou. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje na každú osobu za predpokladu, že je daná jej zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Poisteným sa teda rozumie každý, kto za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zodpovedá. Poisťovňa má nárok na náhradu poistného plnenia okrem poistníka, proti každému, kto za škodu zodpovedá a za koho plnila, t.j. aj proti vodičovi motorového vozidla.

Vodič motorového vozidla zodpovedá za škodu na základe zavinenia, ktoré je preukázateľné policajnými výsledkami šetrenia dopravnej nehody.

Na základe vyššie uvedeného Vám odporúčame obrátiť sa na Vašu poisťovňu doporučeným listom, v ktorom objasníte, že:

a. pred spôsobením dopravnej nehody bolo motorové vozidlo predané, pričom k listu priložíte aj fotokópiu podpísanej kúpnej zmluvy, z ktorej vyplýva, že došlo k odovzdaniu vozidla novému vlastníkovi

b. od momentu predaja vozidla ste nemali faktickú možnosť s ním disponovať

c. škodu spôsobil vodič motorového vozidla, ktorého v liste označíte, a priložíte všetky dokumenty k záverom policajného vyšetrovania, ktorými disponujete a ktoré preukazujú jeho zavinenie dopravnej nehody

d. odkážete na rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 4 Cdo 54/2009 z 31.08.2010, v zmysle ktorého má poisťovňa nárok na náhradu poistného plnenia aj voči vodičovi motorového vozidla, ktorý škodu zavinil, a to podľa § 12 ods. 2 písm. a) zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov

e. požiadate poisťovňu, aby vzhľadom na vyššie uvedené, si uplatnila svoj nárok na náhradu poistného plnenia voči vodičovi motorového vozidla, prípadne voči novému vlastníkovi motorového vozidla.

V prípade, ak poisťovňa nevyhovie Vašej žiadosti, odporúčame Vám konzultovať ďalšie kroky s advokátom, prípadne využiť našu službu právne poradenstvo na mieru.

S pozdravom,

ADVOKATnaWEBE.sk

 

  

20.09.16

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

10

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje