Zdedený úver

Otázka:

Dobry den,
je možné, aby banka i po úmrtí nadalej viedla účet na meno mŕtveho človeka?

SLSP, a.s. poskytla úver mojej matke, ktorý mal byť splatený do stanoveného termínu. Bohuzial matka medzičasom umrela. Po dedičskom konaní sme jednorazovo zaplatili zostatok dlznej sumy. Toto sa odohralo v roku 2012.
Dnes, v roku 2016 chce od nás banka neuhradené poplatky za správu úveru (vo výške 5 eur/mes.), co je asi 250€. Zistila som, že účet bol celé roky vedený na meno zosnulej matky a banka doteraz s nikým z rodiny nekomunikovala.
Banka sa ohradza, ze sme pri jednorazovej úhrade zostatku nedali ziadost na predcasne splatenie uveru a ze na ucte bola v "čase maturity úveru (asi ukončenia)" evidovaná neuhradená pohľadávka vo výške 25 EUR, predpokladám, že to bola čiastka za vedenie účtu. Nakoľko vraj týchto 25€ nebolo uhradených v čase ukončenia úveru, nedošlo k ukončeniu úveru.

Je možné, aby banka takto dlho viedla účet na zomretého človeka a po štyroch rokoch žiadala pozostalých o doplatenie čiastky, ktorá vznikla vedením účtu?

Vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej úveru, ktorý ste zdedili po svojej neb. mame Vám uvádzame nasledujúce stanovisko:

Po úmrtí Vašej mamy bol úver, ktorý na seba zobrala ešte za jej života, vyporiadavaný v rámci dedičského konania. Banka tak musela do dedičského konania prihlásiť svoju splatnú pohľadávku, t.j. sumu úveru, ktorú ku dňu úmrtia vašej mamy bolo ešte potrebné splatiť. Keďže okrem aktív sa po poručiteľovi dedia aj pasíva – dlhy (ak nejaké má), a dedičstvo ste neodmietli, zdedili ste po svojej mame aj tento úver, ktorý ste mali povinnosť splatiť. Ako dedič ste prebrali dlh z tohto úveru za rovnakých podmienok ako mal pôvodný dlžník, teda Vaša mama, t.j. rovnaká výška splátok, lehota splatnosti a pod.

Úverový vzťah medzi veriteľom a dlžníkom končí splatením úveru, pričom ten sa dá splatiť v riadnom termíne (vopred dohodnutom v úverovej zmluve) alebo pred lehotou splatnosti (t.j. predčasné splatenie). Tým, že ste zostatok dlžnej sumy úveru splatili už v roku 2012, ste sledovali tzv. predčasné splatenie úveru. Predčasné splatenie úveru však má svoje pravidlá a tie sú upravené v zákone a taktiež v samotnej úverovej zmluve.

Podľa ustanovenia § 16 ods. 1 zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch v platnom znení (ďalej len „zákon o SU“): „Spotrebiteľ má právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere spotrebiteľský úver úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti.“

Ďalej podľa ustanovenia § 9 ods. 2 písm. u) zákona o SU: „Zmluva o spotrebiteľskom úvere okrem všeobecných náležitostí podľa Občianskeho zákonníka musí obsahovať právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postup pri takom splatení spotrebiteľského úveru a spôsob určenia výšky poplatku za splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti podľa § 16.

Podľa ustanovenia § 75 ods. 4 písm. g) zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách v platnom znení (ďalej len „zákon o bankách“): „Zmluva o hypotekárnom úvere musí byť písomná a musí obsahovať podmienky prípadného predčasného splatenia hypotekárneho úveru na podnet klienta“

 

Síce neuvádzate o aký konkrétny úver ide (t.j. či spotrebiteľský alebo hypotekárny úver), avšak v prípade oboch úverov platí, že dlžník je oprávnený splatiť úver pred lehotou splatnosti, pričom podmienky takéhoto predčasného splatenia upravuje konkrétna zmluva o úvere. Zmluva o úvere rieši poväčšine len podstatné náležitosti a v ostatnom odkazuje na aktuálne platné všeobecné obchodné podmienky (VOP) banky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť úverovej zmluvy.

Podľa VOP Slovenskej sporiteľne platných v roku 2012 (Obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a.s. pre poskytovanie Úverov a Povolených prečerpaní Privátnym klientom a MIRKO podnikateľom) bod 5.5.4.: „Predčasné splatenie Pohľadávky Banky alebo jej časti mimoriadnou splátkou je možné, ak o to Dlžník písomne požiada pričom podmienky predčasného splatenia Pohľadávky Banky alebo jej časti  mimoriadnou splátkou oznámi Banka Dlžníkovi po podaní tejto žiadosti.“

 V súlade s citovaným ustanovením VOP tak na to, aby dlžník mohol predčasne splatiť úver, je potrebná jeho formálna písomná žiadosť. Po podaní tejto žiadosti, banka zváži, či schváli predčasné splatenie a oznámi dlžníkovi podmienky predčasného splatenia úveru. Jednorazovým zaplatením dlžnej sumy v roku 2012 ste tak nesplnili formálne podmienky predčasného splatenia úveru, keďže ste písomne nepožiadali banku o predčasné splatenie úveru a zároveň banka Vám toto predčasné splatenie neschválila. Právne tak nedošlo k ukončeniu úverového vzťahu medzi Vami ako dlžníkom a bankou ako veriteľom, t.j. nedošlo k predčasnému splateniu úveru, hoci dlžná istina úveru bola z vašej strana uhradená. Neuhradené ostalo tzv. príslušenstvo úveru, t.j. poplatky spojené s úverom (poplatok za správu úveru). Banka si tak tieto dlžné poplatky môže od Vás vymáhať.

Avšak v tejto súvislosti vás chceme upozorniť na to, že od splatenia úveru prešli už štyri roky a banka sa Vám ozvala až teraz a požaduje splatenie poplatkov spätne za štyri roky. V tomto smere je potrebné preskúmať, či nároky banky na zaplatenie poplatkov už nie sú premlčané, resp. čiastočne premlčané. Premlčanie je zákonom predpokladaný spôsob nástupu určitých právnych účinkov v dôsledku plynutia času. Právo na plnenie sa premlčí, ak sa nevykonalo v premlčacej dobe a dlžník premlčanie namietol. Premlčacia doba pri zmluvách o úvere je 4 ročná (platí aj pre spotrebiteľské úvery), keďže zmluva o úvere je absolútnym obchodnoprávnym vzťahom a tak sa na ňu vzťahuje režim Obchodného zákonníka. Platí teda, že ak veriteľ nevykoná svoje právo z úveru (právo na mesačný poplatok za správu úveru, splatný v ten daný mesiac) včas, t.j. do štyroch rokov, premlčí sa a takéto premlčané právo nemožno veriteľovi priznať, ak sa dlžník premlčania dovolá. V tomto prípade mohla banka (veriteľ) uplatniť svoje právo na poplatok za správu úveru už v roku 2012, resp. ak skôr (každý poplatok bol splatný v daný mesiac), a ak od tej doby ubehli viac ako štyri roky, je toto právo banky premlčané (alebo aspoň čiastočne), a ak toto premlčanie ako dlžník namietnete, súd nemôže toto právo banke priznať.               

 

Zároveň na tomto mieste Vás chceme upozorniť aj na to, že od roku 2013 nesmú banky pri požadovať od spotrebiteľa poplatky za vedenie a správu účtu a úveru.

Podľa ustanovenia § 37 ods. 17 zákona o bankách: „Banke, zahraničnej banke a pobočke zahraničnej banky sa zakazuje požadovať od spotrebiteľa úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu za vedenie, evidenciu alebo správu úveru alebo účtu alebo zrušenie účtu, na ktorom je vedený úver a ktorého zriadenie alebo vedenie je podmienkou úverového vzťahu; to neplatí, ak ide o účet podľa § 708 až 715 Obchodného zákonníka, osobitného zákona alebo osobitnú službu, ktorá nie je podmienkou úverového vzťahu a ktorej podmienkou poskytnutia je písomný súhlas spotrebiteľa.“

Ak je Váš úver spotrebiteľským úverom, počnú rokom 2013 (od 10.06.2013), Vám banka nesmie účtovať poplatky za vedenie a správu účtu a úveru, s výnimkou bežného účtu v zmysle ustanovenia § 708 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

Po právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve ste sa stali nastupujúcim dlžníkom v úverovom vzťahu s bankou a teda ste aj majiteľom účtu v banke, na ktorom bol vedený predmetný úver. Z tohto dôvodu má banka viesť tento účet na Vaše meno a nie na meno vašej neb. mamy. Predpokladáme, že banka ako veriteľ nebohej bola účastníkom konania o dedičstve, keďže sa, v zmysle ustanovenia § 175b zákona č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok (v znení účinnom v roku 2012), vyporiadavala v dedičskom konaní jej pohľadávka. Banke tak malo byť vydané osvedčenie o dedičstve, z ktorého malo byť zrejmé, kto dedí predmetnú záväzok – úver, a teda aj kto bude novým majiteľom účtu, na ktorom je tento úver vedený. Bez ohľadu na to, však vy ako dedič úveru po poručiteľovi ako pôvodnom dlžníkovi, a teda vy ako nový dlžník, máte povinnosť uhradiť zostatok úveru veriteľovi a to aj s jeho príslušenstvom, t.j. poplatky, za predpokladu, že tieto poplatky nie sú premlčané, resp. ak si ich banka, vzhľadom na aktuálne platnú legislatívu, môže u dlžníka účtovať.       

 

S pozdravom

 

ADVOKATnaWEBE.sk

15.08.16

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

5

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje