Zmena spôsobu platenia výživného z dôvodu plnoletosti vyživovaného dieťaťa

Otázka:

Mám dve deti v striedavej starostlivosti po rozvode, na obe platím výživné. Staršia dcéra dosiahla vek 18 rokov, ukončila strednú školu a je prijatá na vysokú. Môžem automaticky prestať platiť výživné s tým, že budem platiť priamo dcére, čím si budem plniť vyživovaciu povinnosť? Alebo ako rýchlo a efektívne ukončiť platenie výživného bývalej? Nebránim sa plniť si vyživovaciu povinnosť voči dcére.

Odpoveď:

 

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky ohľadom zmeny spôsobu platenia výživného z dôvodu plnoletosti vyživovaného dieťaťa uvádzame nasledujúce stanovisko:

 

Čo sa týka samotnej vyživovacej povinnosti rodiča k dieťaťu, tak v prvom rade si je potrebné uvedomiť, že oprávnenou osobou v tomto vzťahu je vždy dieťa. Výživné sa v zásade považuje za príjem dieťaťa (výživné slúži výlučne na uspokojovanie potrieb dieťaťa), a to aj v tom prípade, ak rozvedený rodič je rozhodnutím súdu zaviazaný platiť výživné druhému rodičovi tohto dieťaťa. Výživné tak nie je možné považovať za príjem rodiča, výživné je vždy príjmom dieťaťa a rodič je len oprávnený preberať výživné v mene maloletého dieťaťa od druhého (povinného) rodiča.

 

Ďalej na tomto mieste je potrebné si uvedomiť tú skutočnosť, že v čase, kým dieťa nedovŕši plnoletosť, tak majetok tohto dieťaťa vždy spravuje jeho zákonný zástupca (rodič, ktorému je dieťa zverené do osobnej starostlivosti, resp. rodič, ktorému je súdom určená  povinnosť spravovať majetok tohto dieťaťa).

 

Povinnosť spravovať majetok maloletého dieťaťa je súčasťou zákonného zastupovania tak, ako to je určené v ustanovení § 31 zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rodine“).

 

Zákonné zastúpenie maloletého dieťaťa však končí momentom, kedy dotknuté dieťa dovŕši plnoletosť. Týmto momentom dieťa v plnom rozsahu nadobúda právo nakladať so svojím majetkom, a teda nadobúda aj právo vo svojom mene preberať súdom určené výživné (v nezmenenej sume). Toto právo nadobúda priamo zo zákona a v zásade nie je potrebné žiadne formálne potvrdenie tejto skutočnosti zo strany súdu.

 

V zásade tak bude postačovať, keď rodič povinný platiť výživné začne poukazovať určené výživné priamo plnoletému dieťaťu, alebo priamo na bankový účet plnoletého dieťaťa (UPOZORNENIE: musí však ísť o bankový účet, ktorého majiteľom je plnoleté dieťa), a to bez akéhokoľvek ďalšieho úkonu.

 

Tu je však potrebné poukázať na skutočnosť, že problematika zmeny spôsobu platenia výživného pri dovŕšení plnoletosti vyživovaného dieťaťa nie je v našom Zákone o rodine nikde výslovne upravená, a tak na túto problematiku existuje viacero právnych názorov. Časť právnej teórie sa tak prikláňa k názoru, že v prípade, ak vyživovacia povinnosť rodiča k dieťaťu bola určená súdom tým spôsobom, že povinný rodič poukazuje výživné na dieťa k rukám druhého rodiča, tak je potrebné, aby o zmene spôsobu platenia výživného rozhodol súd ďalším rozhodnutím v tomto znení. Tento prístup však podľa nášho názoru nie je správny, avšak v praxi sa s týmto prístupom možno stretnúť.

 

Pre Vašu istotu, aby sa predišlo prípadným budúcim problémom, je možné podať na súde, v územnom obvode ktorého má Vaša plnoletá dcéra trvalé bydlisko, návrh na zmenu spôsobu platenia výživného, v ktorom uvediete všetky dôležité skutočnosti týkajúce sa tohto prípadu (najmä je potrebné poukázať na skutočnosť, že Vaša dcéra dovŕšila plnoletosť, a preto máte záujem výživné platiť priamo k jej rukám). V tomto návrhu na začatie konania je možné výslovne navrhnúť, aby príjemcom výživného bola priamo Vaša dcéra.

 

Takýto návrh na začatie súdneho konania je možné podať kedykoľvek, pričom súdne konanie o výživnom je oslobodené od platenia súdneho poplatku. Odpoveď na otázku, či takéto súdne konanie iniciovať však závisí okrem iného aj od vzťahov medzi dotknutými osobami (povinný rodič, druhý rodič a plnoleté dieťa). Totiž v prípade, ak sa tieto osoby dokážu dohodnúť, tak súdne konanie v tejto právnej veci bude iba formálne.

 

Zároveň na tomto mieste poukazujeme na skutočnosť, že v prípade výživného na plnoleté dieťa môže súd rozhodovať výlučne iba o skutočnostiach, ktoré boli niektorým účastníkom súdneho konania navrhnuté na prejednanie pred súdom. To inými slovami znamená, že súd nemôže rozhodovať napr. o výške výživného na plnoleté dieťa, pokiaľ to samotné dieťa alebo povinný rodič výslovne nenavrhne v konaní pred súdom.

 

Každopádne Vám však odporúčame preukázateľným spôsobom informovať Vašu bývalú manželku, že vzhľadom na plnoletosť Vašej dcéry budete určené výživné platiť priamo k rukám Vašej dcéry (najlepšie písomne doporučenou zásielkou s doručenkou, aby ste mali doklad o odoslaní a doručení tejto zásielky).

 

S pozdravom

 

ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

29.07.16

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

27

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje