Nárok na dovolenku po skončení materskej/rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobrý deň prajem, chcela by som sa opýtať, na koľko dni dovolenky mám nárok po návrate do zamestnania po materskej a rodičovskej dovolenky.
Môj zamestnávateľ totiž tvrdi, že nemám za to obdobie na dovolenku nárok.
Mám 32 rokov.
Na 1. MD som nastúpila 09.11.2009 a trvala do 23.05.2010.
Od 24.mája 2010 som bola na rodičovskej dovolenke.
Na 2. MD som nastúpila 19.04.2012 a trvalo do 12.12.2012
Od 13.decembra 2012 som bola na rodičovskej dovolenke, ktorý mi ešte trvá do 08.06.2015.
So zamestnávateľom sme sa dohodli na skončení pracovného pomeru, ale keďže som pred odchodom na MD v r.2009 vyčerpala všetky dovolenky, zamestávateľ mi tvrdí, že počas MD nemám nárok na dovolenku.
Poprosím o rozpis dovoleniek, ak mám nárok a presne koľko dní mám nárok počas 1. a 2. MD, a či mi má zamestnávateľ dovolenku vyplatiť, alebo si ju mám vyčerpať!
Pracovný pomer uzavretý s pracovnou zmluvou na dobu neurčitu mi trvá od 01.02.2002.

Ďakujem Vám za odpoveť
S pozdravom

Odpoveď:

Dobrý deň,

 

na základe Vašej otázky ohľadom nároku zamestnankyne na dovolenku po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky uvádzame nasledujúce stanovisko:

I.

Na úvod tejto odpovede v prvom rade poukazujeme na platnú právnu úpravu, ktorá sa zaoberá nárokom zamestnanca na dovolenku všeobecne. Na základe tejto právnej úpravy v nasledujúcej časti tejto odpovede konkrétne odpovieme na Vaše otázky. 

Podľa ustanovenia § 101 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Ďalej podľa ustanovenia § 105 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Z citovaných ustanovení Zákonníka práce teda vyplýva, že v praxi (aj vo Vašom prípade) je potrebné rozlišovať medzi:

  1. dovolenkou za kalendárny rok, na ktorú má nárok iba zamestnanec, ktorý počas celého kalendárneho roka bol zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa a zároveň  odpracoval v tomto kalendárnom roku aspoň 60 dní;
  2. dovolenkou za odpracované dni, na ktorú má rovnako nárok iba zamestnanec, ktorý počas celého kalendárneho roka bol zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa, avšak v danom kalendárnom roku neodpracoval minimálne 60 dní.

Inými slovami, ak Váš pracovný pomer u jedného zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, avšak v tomto kalendárnom roku ste neodpracovali aspoň 60 dní, tak za tento kalendárny rok nemáte nárok na dovolenku za kalendárny rok (podľa § 101 Zákonníka práce), ale iba na dovolenku za odpracované dni (podľa § 105 Zákonníka práce).        

V tejto súvislosti je ešte potrebné uviesť, že na účely nároku na dovolenku sa za výkon práce považuje aj čerpanie materskej dovolenky (viď. § 144a ods. 1 písm. a/ Zákonníka práce), avšak čerpanie rodičovskej dovolenky sa za výkon práce nepovažuje (viď. § 144a ods. 3 písm. b/ Zákonníka práce). Teda doba čerpania materskej dovolenky sa pri posudzovaní nároku zamestnankyne na dovolenku posudzuje ako odpracované dni a doba čerpania rodičovskej dovolenky sa v tejto súvislosti posudzuje ako ospravedlnená absencia v práci (táto doba sa pri posudzovaní nároku zamestnankyne na dovolenku nezapočítava).

Ďalej podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2.

Taktiež podľa ustanovenia § 109 ods. 2 Zákonníka práce dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá a za obdobie materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1".

Inými slovami, ak by ste mali nárok na dovolenku za kalendárny rok (odpracovala by aspoň 60 dní v danom kalendárnom roku), avšak v priebehu tohto kalendárneho roka ste nastúpili na rodičovskú dovolenku, tak zamestnávateľ môže Vašu dovolenku krátiť spôsobom uvedeným v § 109 ods. 1 Zákonníka práce. Dovolenku Vám zamestnávateľ môže krátiť iba za čas trvania rodičovskej dovolenky (za čas trvania materskej dovolenky krátenie neprichádza do úvahy). V prípade, ak ste čerpali rodičovskú dovolenku počas celého kalendárneho roka, tak sa to berie, že v tomto kalendárnom roku ste neodpracovali ani jeden deň, a teda v tomto kalendárnom roku Vám nevznikne nárok žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok, ani na dovolenku za odpracované dni). 

Ku kráteniu dovolenky podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) zamestnávateľ môže a nemusí pristúpiť (je to na jeho rozhodnutí). Ak však ku kráteniu dovolenky pristúpi, tak táto skutočnosť je pre zamestnanca záväzná.

Nárok zamestnanca na dovolenku – či konkrétny zamestnanec spĺňa podmienky na čerpanie dovolenky za kalendárny rok, alebo len na čerpanie dovolenky za odpracované dni, sa posudzuje vždy osobitne pre každý kalendárny rok. Rovnako tak sa osobitne pre každý kalendárny rok posudzuje aj prípadné krátenie dovolenky.

Pozn.: Citovaná právna úprava platí od 01.01.2011, čo znamená, že na obdobie rokov 2009 a 2010 sa vzťahuje právna úprava platná v danom období, ktorá je však obsahovo prakticky totožná s aktuálnou právnou úpravou. Z uvedeného dôvodu v tejto odpovedi odkazujeme iba na aktuálnu právnu úpravu.

 

II.

Ako uvádzate v texte Vašej otázky, v súčasnosti máte 32 rokov, a teda základná výmera Vašej dovolenky podľa ustanovenia § 103 ods. 1 Zákonníka práce je 4 týždne. Iná, dlhšia výmera Vašej dovolenky môže byť dojednaná vo Vašej pracovnej zmluve, alebo v kolektívnej zmluve (ak taká je u Vašeho zamestnávateľa uzatvorená). Ak máte so zamestnávateľom dojednanú dlhšiu výmeru dovolenky, tak pri výpočte Vašich nárokov je potrebné vychádzať z tejto dlhšej výmery. Pre účely tejto odpovede (nakoľko v texte Vašej otázky nie je táto skutočnosť uvedená) budeme vychádzať zo základnej výmery dovolenky podľa Zákonníka práce v trvaní 4 týždňov.

Kalendárny rok 2009:

Na tento kalendárny rok pripadalo celkovo 250 pracovných dní.

V období od 01.01.2009 do 08.11.2009 ste riadne vykonávali prácu, resp. ste čerpali dovolenku, ktorá sa na tento účel považuje za výkon práce. Na toto obdobie pripadá 214 pracovných dní, ktoré sa vo Vašom prípade považujú za odpracované.

Ďalej v období od 09.11.2009 do 31.12.2009 ste boli na materskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 36 pracovných dní (tieto pracovné dni sa vo Vašom prípade rovnako považujú za odpracované dni).

 

Z uvedeného teda vyplýva, že za kalendárny rok 2009 Vám vznikol nárok na plnú výmeru dovolenky za kalendárny rok v rozsahu 20 pracovných dní, pričom zamestnávateľ nemá právo v tomto kalendárnom roku pristúpiť ku kráteniu Vašej dovolenky.

Ak ste pred nástupom na materskú dovolenku v roku 2009 vyčerpali celých 20 dní dovolenky, ktorá Vám prináležala, tak po návrate z rodičovskej dovolenky už nebudete mať nárok na žiadnu dovolenku za kalendárny rok 2009. Ak ste však pred nástupom na materskú dovolenku v roku 2009 nevyčerpali všetkých 20 dní dovolenky, ktoré Vám prislúchali, tak po návrate z rodičovskej dovolenky budete mať právo aj na dovolenku za kalendárny rok 2009. Rozsah tejto dovolenky závisí od počtu dní dovolenky, ktorú ste ešte v roku 2009 vyčerpali (20 dní - vyčerpané dni = Váš nárok na dovolenku za kalendárny rok 2009).

 

Kalendárny rok 2010:

Na tento kalendárny rok pripadlo celkovo 251 pracovných dní.

V období od 01.01.2010 do 23.05.2010 ste boli na materskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 97 pracovných dní. Tieto pracovné dni sa vo Vašom prípade považujú za odpracované dni.

Z uvedeného vyplýva, že za kalendárny rok 2010 Vám vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok v rozsahu 20 dní (nakoľko počet dní, ktoré sa vo Vašom prípade považujú za odpracované presahuje 60).

Následne v období od 24.05.2010 do 31.12.2010 ste boli na rodičovskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 154 pracovných dní, ktoré sa však vo Vašom prípade považujú za neodpracované. Za tieto neodpracované dni Vám Váš zamestnávateľ môže dovolenku krátiť o 3/12-iny, čo predstavuje krátenie o 5 pracovných dní.

Za kalendárny rok 2010 Vám teda prislúcha dovolenka za kalendárny rok vo výmere 15 pracovných dní (ak zamestnávateľ pristúpi k hore uvedenému kráteniu). Ak zamestnávateľ ku kráteniu dovolenky nepristúpi, tak Vám prislúcha dovolenka za kalendárny rok 2010 vo výmere 20 pracovných dní.

 

Kalendárny rok 2011:

Na tento kalendárny rok pripadlo celkovo 250 pracovných dní.

Počas celého tohto kalendárneho roka ste boli na rodičovskej dovolenke, a teda žiadny z uvedených pracovných dní nie je možné vo Vašom prípade považovať za odpracovaný.

Za kalendárny rok 2011 Vám teda nevznikol nárok na žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok a ani na dovolenku za odpracované dni).

 

Kalendárny rok 2012:

Na tento kalendárny rok pripadlo celkovo 250 pracovných dní, z ktorých:

  • 74 pracovných dní (od 01.01.2012 do 18.04.2012) ste boli na rodičovskej dovolenke;
  • 166 pracovných dní (od 19.04.2012 do 12.12.2012) ste boli na materskej dovolenke;
  • 10 pracovných dní (od 13.12.2012 do 31.12.2012) ste opätovne boli na rodičovskej dovolenke.

Vzhľadom na počet dní materskej dovolenky (ktoré sa vo Vašom prípade považujú za odpracované) Vám v tomto kalendárnom roku vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok vo výmere 20 pracovných dní.

Na obdobie rodičovskej dovolenky v tomto kalendárnom roku pripadá celkovo 84 pracovných dní, z čoho vyplýva, že hore uvedenú výmeru dovolenky za kalendárny rok 2012 Vám zamestnávateľ nemá právo krátiť (krátenie dovolenky totiž prichádza do úvahy až po 100 neodpracovaných dňoch).

Za kalendárny rok 2012 Vám teda vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok vo výmere 20 pracovných dní.

 

Kalendárny rok 2013: 

Na tento kalendárny rok pripadlo celkovo 250 pracovných dní.

Počas celého tohto kalendárneho roka ste boli na rodičovskej dovolenke, a teda žiadny z uvedených pracovných dní nie je možné vo Vašom prípade považovať za odpracovaný.

Za kalendárny rok 2013 Vám teda nevznikol nárok na žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok a ani na dovolenku za odpracované dni).

 

Kalendárny rok 2014: 

Na tento kalendárny rok pripadlo celkovo 248 pracovných dní.

Počas celého tohto kalendárneho roka ste boli na rodičovskej dovolenke, a teda žiadny z uvedených pracovných dní nie je možné vo Vašom prípade považovať za odpracovaný.

Za kalendárny rok 2014 Vám teda nevznikol nárok na žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok a ani na dovolenku za odpracované dni).

  

Kalendárny rok 2015:

Na tento kalendárny rok pripadá celkovo 250 pracovných dní.

V období od 01.01.2015 do 08.06.2015 budete stále na rodičovskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadne 106 pracovných dní, ktoré vo Vašom prípade nie je možné považovať za odpracované.

Nakoľko ste sa so svojím zamestnávateľom dohodli na ukončení pracovného pomeru, tak to znamená, že u tohto zamestnávateľa neodpracujete v kalendárnom roku 2015 ani 60 dní. To inými slovami znamená, že Vám u tohto zamestnávateľa v tomto kalendárnom roku nevznikne nárok ani na dovolenku za kalendárny rok a ani na dovolenku za odpracované dni.

Ak v tomto kalendárnom roku začnete pracovať u iného zamestnávateľa, tak po odpracovaní 60 dní Vám vznikne nárok na pomernú časť dovolenky za kalendárny rok, resp. do tejto doby len nárok na dovolenku za odpracované dni.

Na základe všetkých doteraz uvedených skutočností máte voči Vášmu terajšiemu zamestnávateľovi nárok na dovolenku za kalendárne nasledujúce roky:

  • 2009 (ak ste si ju už všetku nevyčerpali pred nástupom na materskú dovolenku);
  • 2010 (vo výmere 15 pracovných dní po krátení alebo 20 pracovných dní, ak zamestnávateľ nepristúpi k jej kráteniu);
  • 2012 (vo výmere 20 pracovných dní).

Za ostatné kalendárne roky nemáte nárok na žiadnu dovolenku.

III.

Čo sa týka čerpania dovolenky, resp. preplatenia nároku na dovolenku, tak v tejto súvislosti opätovne poukazujeme na platnú právnu úpravu.

Podľa ustanovenia § 113 ods. 3 Zákonníka práace ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky".

Ďalej podľa ustanovenia § 116 ods. 2 Zákonníka práce „za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky, ktorú zamestnanec nemohol vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku"

Taktiež podľa ustanovenia § 116 ods. 3 Zákonníka práce za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy z výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru"

Na základe citovaných ustanovení Zákonníka práce je teda zamestnávateľ povinný poskytnúť Vám dovolenku uvedenú v II. časti tejto odpovede po Vašom návrate z rodičovskej dovolenky, a to ešte pred ukončením Vášho pracovného pomeru. Ak tak Váš zamestnávateľ neurobí a dovolenku Vám neposkytne ešte pred skončením Vášho pracovného pomeru, tak je povinný Vám túto dovolenku preplatiť v plnej výške, a to v prvom výplatnom termíne, ktorý nasleduje po ukončení Vášho pracovného pomeru.  

Ak Vám zamestnávateľ dovolenku nepreplatí, tak máte právo domáhať sa svojich nárokov aj súdnou cestou.

S pozdravom

ADVOKATnaWEBE.sk

18.05.15

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

41

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje