Získanie náhradných pozemkov do vlastníctva

Otázka:

Získanie náhradných pozemkov do vlastníctva
v 90 rokoch otec kúpil pozemky v menšou rozlohou na viacerých parcelách, ktoré mu následne boli vymerané v celku (na základe zákona 330/91 Z. z. Až do svojej nedávnej smrti takto získanú poľnohospodársku pôdu obhospodaroval (cca 15 rokov). Dedičské konanie ešte neprebehlo. Budeme mať nárok naďalej užívať pozemky, ktoré nám boli vymerané ako náhradné? Aké sú možnosti získať náhradné pozemky do osobného vlastníctva na príslušných parcelách, kde sú vymerané? Nedávno sme taktiež kúpili pôdu, ktorá bola vymeraná na náhradných pozemkoch, môžeme sa o ňu ďalej starať alebo máme požiadať o opätovné vymeranie, resp. ako získať parcely, kde je vymeraná do osobného vlastníctva?

Ďakujem za odpoveď

Odpoveď:

Dobrý deň,
 
na základe Vašej otázky ohľadom ďalšieho užívania náhradných poľnohospodárskych pozemkov, ktoré boli Vášmu nebohému otcovi vymerané podľa zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o pozemkových úpravách“) a ohľadom spôsobu, ako tieto náhradné pozemky získať do Vášho osobného vlastníctva, Vám predkladáme nasledujúce stanovisko:
 
Čo sa týka Zákona o pozemkových úpravách, na ktorý sa odvolávate v texte Vašej otázky a na základe ktorého boli Vášmu nebohému otcovi vymerané náhradné pozemky, tak tento zákon upravoval možnosť vymerať náhradný pozemok v dvoch odlišných situáciách, a to konkrétne:
1.       vymeranie nového pozemku v rámci vyrovnania pri pozemkových úpravách podľa ustanovenia § 11 Zákona o pozemkových úpravách;
2.       vyčlenenie iného pozemku do bezplatného náhradného užívania podľa ustanovenia § 15 Zákona o pozemkových úpravách.
 
V obidvoch uvedených prípadoch o vymeraní nového pozemku, resp. o vyčlenení iného pozemku rozhodovali odbory pozemkové, poľnohospodárstva a lesného hospodárstva vtedajších okresných a krajských úradov, alebo neskôr obvodné pozemkové úrady. Tieto orgány štátnej správy vydávali v uvedených prípadoch osobitné rozhodnutia, ktoré však vychádzali z rozdielnych skutkových okolností v závislosti od toho, či v danom katastrálnom území prebehli pozemkové úpravy alebo nie. Tieto rozhodnutia orgánov štátnej správy taktiež mali rozdielne právne účinky v zmysle nadobudnutia vlastníckeho alebo len užívacieho práva k vymeranému/vyčlenenému pozemku.
 
Vo Vašom prípade je teda potrebné v prvom rade skúmať, na základe akého konkrétneho rozhodnutia Váš nebohý otec obhospodaroval Vami uvádzané v celku vymerané náhradné poľnohospodárske pozemky. Táto dôležitá skutočnosť však z textu Vašej otázky nevyplýva, a tak v nasledujúcich častiach tohto stanoviska Vám môžeme poskytnúť iba všeobecné informácie týkajúce sa obidvoch uvedených prípadov.
 
Ad 1.:
Ak v katastrálnom území, kde sa nachádzajú predmetné poľnohospodárske pozemky boli vykonané pozemkové úpravy podľa Zákona o pozemkových úpravách, tak sa bude jednať o prvý prípad, kedy príslušný orgán štátnej správy Vášmu nebohému otcovi vymeral nový pozemok v rámci vyrovnania pri pozemkových úpravách (podľa ustanovenia § 11 Zákona o pozemkových úpravách).
 
Cieľom pozemkových úprav podľa Zákona o pozemkových úpravách bolo nové racionálne priestorové usporiadanie pozemkového vlastníctva v určitom katastrálnom území, ako aj odstránenie veľkej rozdrobenosti pozemkového vlastníctva na území Slovenskej republiky. V rámci týchto pozemkových úprav dochádzalo zákonom predpísaným spôsobom k úprave vlastníckych vzťahov, a to najmä za účelom sceľovania rozdrobených pozemkov.
 
Pri realizácii pozemkových úprav vypracuje príslušný orgán štátnej správy tzv. projekt pozemkových úprav, v rámci ktorého sa navrhne nová vlastnícka štruktúra, a to pri zohľadnení jednak pôvodných vlastníckych práv, ako aj pri zohľadnení kritéria účelného hospodárskeho využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Schválením tohto projektu pozemkových úprav dochádza ku zmene vlastníckej štruktúry v príslušnom katastrálnom území, keď v zásade pôvodné vlastnícke práva k pôvodným pozemkom zaniknú a zároveň dotknutým vlastníkom vzniknú nové vlastnícke práva k novým pozemkom. Táto zmena vlastníckej štruktúry sa následne prejaví zápisom nových vlastníckych práv do katastra nehnuteľností.
 
Skutočnosť, že vo Vašom katastrálnom území došlo k pozemkovým úpravám zistíte tak, že na liste vlastníctva k pozemkom, ktoré Váš nebohý otec reálne obhospodaroval je práve on zapísaný ako ich vlastník, resp. spoluvlastník. V takomto prípade po dedičskom konaní prejde vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam priamo na Vás a na ostatných dedičov po Vašom nebohom otcovi. Vy následne môžete na týchto pozemkoch hospodáriť podľa svojho uváženia.
 
Ad 2.:
Ak však Váš otec nie je na príslušných listoch vlastníctva zapísaný ako vlastník pozemkov, ktoré reálne obhospodaroval, tak vo Vašom katastrálnom území nedošlo k pozemkovým úpravám a Váš nebohý otec zostal vlastníkom/spoluvlastníkom viacerých rozdrobených pozemkov. Ak tieto pozemky po roku 1990 obhospodarovalo poľnohospodárske družstvo alebo iný poľnohospodársky podnik, tak Váš otec zrejme požiadal o vyčlenenie týchto rozdrobených pozemkov podľa ustanovenia § 15 Zákona o pozemkových úpravách, aby na nich mohol sám hospodáriť.
 
V prípade, ak k týmto rozdrobeným pozemkom neexistoval priamy prístup alebo v prípade, ak ich priame vyčlenenie nebolo možné z iných, najmä hospodárskych, dôvodov, tak príslušný orgán štátnej správy bol v zmysle ustanovenia § 15 Zákona o pozemkových úpravách povinný rozhodnúť tak, že namiesto jeho vlastných pozemkov sa Vášmu nebohému otcovi vyčlenia iné pozemky podobnej bonity na inom mieste.
 
Na základe tohto rozhodnutia podľa ustanovenia § 15 Zákona o pozemkových úpravách však nedošlo ku zmene vlastníckeho práva a Vášmu nebohému otcovi týmto rozhodnutím vzniklo iba právo tieto iné pozemky bezplatne užívať. Inými slovami Váš nebohý otec zostal aj naďalej vlastníkom svojich rozdrobených pozemkov, avšak z dôvodu, že tieto pozemky nemohol z objektívnych dôvodov plnohodnotne užívať, tak mu rozhodnutím príslušného orgánu štátnej správy boli vyčlenené iné pozemky do bezplatného náhradného užívania.
 
Podľa ustanovenia § 15 ods. 1 Zákona o pozemkových úpravách malo toto bezplatné náhradné užívanie iba dočasný charakter, a to:
a.       do momentu schválenia pozemkových úprav v dotknutom katastrálnom území (viď. predchádzajúca časť tohto stanoviska);
b.      do momentu zániku poľnohospodárskeho podniku, ktorý vlastné pozemky Vášho nebohého otca pôvodne užíval;
c.       do momentu vyhlásenia konkurzu na takýto poľnohospodársky podnik.
 
Ak teda nastala niektorá z uvedených skutočností, právo dočasného bezplatného užívania náhradného pozemku Vášmu nebohému otcovi zaniklo. V tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že aj keď na väčšine územia Slovenskej republiky pozemkové úpravy neboli ukončené, tak väčšina pôvodných poľnohospodárskych podnikov, ktoré boli povinné vyčleniť náhradné pozemky už k dnešnému dňu zanikla alebo vstúpila do konkurzu. Na túto skutočnosť reagovala aj platná právne úprava, keď pôvodné znenie ustanovenia § 15 Zákona o pozemkových úpravách bola s účinnosťou od 01.01.2008 zrušená.
 
To inými slovami znamená, že drvivá väčšina práv bezplatného náhradného užívania pozemkov už zanikla a vzťahy medzi užívateľom tohto pôvodne náhradného pozemku a jeho vlastníkmi sa v súčasnosti spravuje ustanoveniami zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov“). Teda užívateľ pôvodného náhradného pozemku (vyčleneného podľa ustanovenia § 15 Zákona o pozemkových úpravách) bol povinný zo skutočnými vlastníkmi tohto pozemku uzatvoriť nájomnú zmluvu, aby tento pozemok mohol ďalej užívať.
 
Ak však pôvodný poľnohospodársky podnik, ktorý bol povinný vyčleniť náhradné pozemky, dodnes existuje a vykonáva svoju činnosť, tak právo bezplatného náhradného užívania pozemkov trvá dodnes, nakoľko pôvodné rozhodnutia o vyčlenení náhradných pozemkov zriadené podľa ustanovenia § 15 Zákona o pozemkových úpravách do 31.12.2007 zostali platné aj po tomto dátume. Na trvaní tohto práva nič nezmení ani skutočnosť, že pôvodný užívateľ náhradného pozemku zomrel a na jeho miesto nastúpili jeho dedičia.
 
Z uvedených skutočností teda pre Váš prípad vyplývajú ďalšie dve možnosti:
a.    pôvodný poľnohospodársky podnik, ktorý Vášmu nebohému otcovi vyčlenil náhradné pozemky už zanikol, a teda zaniklo aj právo Vášho nebohého otca na bezplatné náhradné užívanie pozemkov;
b.   pôvodný poľnohospodársky podnik, ktorý Vášmu nebohému otcovi vyčlenil náhradné pozemky ešte stále existuje, a teda stále existuje aj právo Vášho nebohého otca na bezplatné náhradné užívanie pozemkov.
 
V prípade uvedenom v predchádzajúcom odseku pod písmenom a. tak Vy a ostatní dedičia po Vašom nebohom otcovi v dedičskom konaní nadobudnete iba tie rozdrobené pozemky, ktorých skutočným vlastníkom bol Váš nebohý otec (zapísaným na príslušnom liste vlastníctva). Čo sa týka náhradných pozemkov, ktorý Váš nebohý otec reálne obhospodaroval namiesto jeho vlastných pozemkov, tak ohľadom týchto pozemkov budete musieť uzatvoriť nové nájomné zmluvy s ich skutočnými vlastníkmi (ak ich chcete do budúcnosti legálne obhospodarovať).
 
V prípade uvedenom pod písmenom b. v dedičskom konaní taktiež nadobudnete spomínané rozdrobené pozemky, ktorých vlastníkom bol Váš nebohý otec, avšak zároveň ako noví vlastníci týchto rozdrobených pozemkov vstúpite aj do práva bezplatného užívania náhradných pozemkov, ktoré boli vyčlenené Vášmu nebohému otcovi. Uzatvorenie novej nájomnej zmluvy so skutočnými vlastníkmi týchto náhradných pozemkov sa v tomto prípade nevyžaduje, ale v praxi sa uzatvorenie takejto nájomnej zmluvy napriek všetkému odporúča (vzhľadom na skutočnosť ustanovenie § 15 Zákona o pozemkových úpravách je od 01.01.2008 neúčinné).
 
Aj v týchto prípadoch sa na nájom poľnohospodárskej pôdy vzťahujú ustanovenia Zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov.
 
Informácie o tom, ktorý poľnohospodársky podnik užíval konkrétne pozemky Vám na Vašu žiadosť poskytne pozemkový odbor príslušného okresného úradu. Tento štátny orgán Vám zároveň poskytne aj informácie o tom, či v konkrétnom katastrálnom území boli ukončené pozemkové úpravy.
 
Pre prípad, keď by ste chceli nadobudnúť vlastnícke právo k pozemkom, ktoré Váš nebohý otec reálne obhospodaroval namiesto jeho vlastných pozemkov (k vyčleneným náhradným pozemkom), tak tieto pozemky budete musieť odkúpiť od ich skutočných vlastníkov (od osôb zapísaných na príslušných listoch vlastníctva). Taktiež v tejto súvislosti máte možnosť tieto pozemky vymeniť za iné Vaše pozemky. Na kúpu alebo výmenu pozemkov sa vzťahujú nasledujúce právne predpisy:
-          všeobecné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o kúpnej  a zámenne zmluve (§ 588 a nasl.);
-     ustanovenia zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.
 
Vzhľadom na skutočnosť, že na presné posúdenie Vašej situácie je potrebné poznať konkrétne okolnosti Vášho prípadu, ktoré zo znenia Vašej otázky nie je možné zistiť, tak Vám odporúčame, aby ste sa so svojím problémom obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, prípadne využili naše Právne poradenstvo na mieru.
 
S pozdravom
 
ADVOKATnaWEBE.sk
 
07.04.15

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

69

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje