Nárok na vdovský dôchodok

Otázka:

V roku 2002 som ovdovela. Z nášho manželstva sa mi narodila dcéra, ktorá ma teraz 12 rokov. Priznali mi sirotský dôchodok, ale vdovský nie. Dcéra sa narodila 3 týždne po manželovej smrti. Dôvodom bolo, že nemal uhradené 1 rok a 122 dni do sociálnej poisťovne. Bol samoplatca. Chcela som to zaplatiť, ale že vraj sa to nedá. Môžte mi poradiť čo ešte môžem urobiť.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nároku na vdovský dôchodok uvádzame nasledujúce stanovisko:

Vo Vami uvádzanom prípade je najdôležitejšou skutočnosťou to, že ku smrti Vášho manžela došlo v roku 2002, teda ešte pred tým, než nadobudol účinnosť v súčasnosti platný zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov – t.j. ešte pred 01.01.2004. Váš manžel teda zomrel ešte za účinnosti zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení účinnom do 31.12.2003 (ďalej len „Zákon o sociálnom zabezpečení“), a teda Váš nárok na vdovský dôchodok je potrebné posudzovať podľa ustanovení tohto staršieho právneho predpisu. Rovnako tak podľa tohto staršieho právneho predpisu sa posudzoval aj nárok Vašej dcéry na priznanie sirotského dôchodku.

Uvedený záver potvrdzuje aj tá skutočnosť, že v prípade, ak rozhodnutie o priznaní sirotského dôchodku a o nepriznaní Vášho vdovského dôchodku bolo vydané do 31.12.2003, tak nepochybne tieto rozhodnutie boli vydané podľa staršieho Zákona o sociálnom zabezpečení. Rovnako tak podľa ustanovenia § 259 ods. 1 novšieho Zákona o sociálnom poistení všetky konania o dôchodkových dávkach, ktoré sa začali za účinnosti staršieho Zákona o sociálnom zabezpečení a neboli ukončené do 31.12.2013 sa aj po tomto dátume posudzujú podľa staršieho právneho predpisu.

Teda inými slovami, aby Vám mohol byť priznaný vdovský dôchodok, tak ste museli spĺňať všetky podmienky pre vznik nároku na tento dôchodok podľa staršieho Zákona o sociálnom zabezpečení.

Podľa ustanovenia § 45 staršieho Zákona o sociálnom zabezpečení „vdova má nárok vdovský dôchodok po manželovi, ktorý

a.     splnil ku dňu smrti podmienky pre nárok na starobný dôchodok alebo splnil ku dňu smrti podmienku doby zamestnania potrebnej pre nárok na invalidný dôchodok alebo dôchodok za výsluhu rokov alebo zomrel následkom pracovného úrazu, prípadne úrazu alebo ochorenia uvedeného v § 34 alebo

b.     bol požívateľom starobného, invalidného, čiastočného invalidného alebo dôchodku za výsluhu rokov“.

Ďalej podľa ustanovenia § 45a staršieho Zákona o sociálnom zabezpečení „nárok na vdovský dôchodok nevzniká vdove po manželovi, ktorý zomrel v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním a bol jej priznaný vdovský výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu“.

Z citovaných ustanovení Zákona o sociálnom zabezpečení vyplýva, že na vznik nároku na vdovský .dôchodok sa podľa starších predpisov vyžadovalo, aby zomrelý manžel bol poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, alebo aby tento zomrelý manžel v čase svojej smrti aspoň spĺňal .podmienky na priznanie takéhoto dôchodku.

Podľa staršieho Zákona o sociálnom zabezpečení sa na priznanie nároku na starobný dôchodok v zásade vyžadovalo, aby fyzická osoba odpracovala najmenej 25 rokov (viď. § 21 ods. 1 Zákona o sociálnom zabezpečení). Na priznanie invalidného dôchodku sa podľa starších právnych predpisov vyžadovalo, aby fyzická osoba odpracovala dobu až do piatich rokov (v závislosti od veku, kedy u tejto fyzickej osoby došlo ku vzniku invalidity).

V zmysle ustanovenia § 8 ods. 4 Zákona o sociálnom zabezpečení „účasť na dôchodkovom zabezpečení samostatne zárobkovo činnej osoby, spolupracujúcej osoby samostatne zárobkovo činnej osoby a osoby dobrovoľne pokračujúcej v účasti na dôchodkovom zabezpečení sa hodnotí ako zamestnanie, ak za tieto obdobia bolo zaplatené poistné na dôchodkové zabezpečenie podľa osobitného predpisu. Ak toto poistné nebolo zaplatené do dňa, od ktorého sa priznáva dôchodok, hodnotia sa tieto obdobia ako zamestnanie až odo dňa zaplatenia poistného. Inými slovami u samostatne zárobkovo činných osôb sa na vznik nároku na dôchodkovú dávku vyžadovalo aj zaplatenie poistného za príslušný kalendárny mesiac. Ak za tento mesiac poistné nebolo zaplatené, tak toto obdobie sa nezapočítava do doby zamestnania samostatne zárobkovo činnej osoby.

Na základe uvedených skutočností, tak Sociálna poisťovňa zrejme rozhodla, že vdovský dôchodok Vám neprináleží z dôvodu, že:

a.     Váš nebohý manžel neodpracoval zákonom požadovaných 25 rokov, alebo

b.     obdobie, za ktoré nezaplatil poistné na dôchodkové zabezpečenie, mu chýba do odpracovania zákonom požadovaných 25 rokov;

c.     Váš nebohý manžel mal v čase svojej smrti dlh na poistnom na dôchodkové zabezpečenie.

Na základe jedného z uvedených dôvodov Vám Sociálna poisťovňa vydala rozhodnutie o nepriznaní nároku na vdovský dôchodok, nakoľko Váš nebohý manžel v čase svojej smrti nespĺňal zákonom stanovené podmienky na priznanie starobného alebo invalidného alebo výsluhového dôchodku. V rozhodnutí o nepriznaní vdovského dôchodku musíte mať uvedené podrobné odôvodnenie k tejto otázke.

Starší Zákon o sociálnom zabezpečení, na rozdiel od aktuálneho Zákona o sociálnom poistení, ani nepoznal možnosť spätného doplatenia poistného v prípade osôb zárobkovo činných v Slovenskej republike. Podľa starších právnych predpisov doplatiť poistné mohli iba osoby zárobkovo činné v zahraničí, a aj to iba za dobu, ktorá nesmela presiahnuť jeden rok predchádzajúci podaniu písomnej žiadosti o doplatenie poistného (viď. § 21 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 274/1994 Z. z. o sociálnej poisťovni v znení účinnom do 31.12.2003).

Na základe uvedených skutočností teda spätné doplatenie poistného za Vášho nebohého manžela teda ani nie je možné, nakoľko starší Zákon o sociálnom zabezpečení takúto možnosť nepoznal.

Doteraz uvedené závery však platia iba v tom prípade, ak máte rozhodnutie o nepriznaní nároku na vdovský dôchodok. V takom prípade (ak sa zároveň zistí nezákonnosť pôvodného rozhodnutia) môžete príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podať opätovnú žiadosť o priznanie dávky vdovského dôchodku v zmysle ustanovenia § 184 ods. 3 Zákona o sociálnom poistení (zmena v poskytovaní dávky). V tejto žiadosti je následne potrebné poukázať na skutočnosti, ktoré spôsobili nezákonnosť pôvodného rozhodnutia o nepriznaní vdovského dôchodku.

Ak však rozhodnutie o nepriznaní nároku na vdovský dôchodok vôbec nemáte, alebo ste o priznanie tejto dôchodkovej dávky vôbec nepožiadali, tak aj v tomto prípade je potrebné požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie vdovského dôchodku a postupovať podľa jej pokynov. Aj v tejto situácii sa však Váš nárok na vdovský dôchodok bude posudzovať podľa právnych predpisov platných v deň smrti Vášho nebohého manžela (t.j. podľa staršieho Zákona o sociálnom zabezpečení).

Nakoľko nám nie sú známe konkrétne okolnosti Vášho prípadu (najmä nepoznáme obsah rozhodnutia o nepriznaní vdovského dôchodku a ani konkrétne pomery V8šho nebohého manžela), tak k ďalšiemu postupu sa nemôžeme vyjadriť. Touto cestou Vám odporúčame, aby ste sa s Vaším problémom obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska a oboznámili ho s Vašou situáciou. Tento advokát následne celú vec s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. 

Na záver v tejto súvislosti ešte poukazujeme na jednu skutočnosť ohľadom sirotského dôchodku Vašej dcéry. Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, každé dieťa, ktoré stratilo rodiča v čase do 31.12.2003 malo nárok aspoň na minimálny sirotský dôchodok, a to v súlade s ustanovením § 50 ods. 2 staršieho Zákona o sociálnom zabezpečení. Tento minimálny sirotský dôchodok sa vyplácal každému nezaopatrenému dieťaťu po strate rodiča bez ohľadu na splnenie iných podmienok a bez ohľadu na to, či si tento rodič včas a riadne plnil všetky svoje záväzky voči Sociálnej poisťovni. Takto teda mohla vzniknúť situácia, že Vašej dcére bol priznaný sirotský dôchodok, zatiaľ čo Vám vdovský dôchodok priznaný nebol. Konečný záver však závisí od konkrétnych okolností Vášho prípadu, ktoré nám nie sú známe.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

23.12.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

14

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje