Určovanie počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku samosprávnym krajom

Otázka:

Dobrý deň,
som zriaďovateľkou súkromného gymnázia. Minulý rok v lete som samosprávnemu kraju – odboru školstva zaslala návrh počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nadchádzajúcom školskom roku pre naše gymnázium. Samosprávny kraj o tomto návrhu rozhodol v októbri minulého roka všeobecne záväzným nariadením, avšak nášmu gymnáziu nepovolil otvoriť žiadnu prvácku triedu pre nasledujúci školský rok. O tomto rozhodnutí samosprávneho kraja sa vedenie našej školy dozvedelo až teraz. Nebolo povinnosťou samosprávneho kraja oznámiť individuálne konkrétnej strednej škole, že v nasledujúcom školskom roku nemôže otvoriť žiadnu prvácku triedu?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej určovania počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku Vám uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podľa zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v platnom znení (ďalej len „zákon o odbornom vzdelávaní“)  patrí do kompetencie samosprávneho kraja určovať všeobecným záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) počet tried prvého ročníka v jeho územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku. VZN vydáva príslušný samosprávny kraj po prerokovaní v krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu vždy do 31.októbra príslušného kalendárneho roka. V tejto rade majú účasť aj zriaďovatelia súkromných a cirkevných škôl.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 2 písm. c) veta prvá zákona o odbornom vzdelávaní:  „Samosprávny kraj v rámci svojej pôsobnosti určuje všeobecne záväzným nariadením po prerokovaní v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu (ďalej len „krajská rada“) najneskôr do 31. októbra počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory, financovaných podľa osobitného predpisu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku v súlade s regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách a analýzami a prognózami o vývoji trhu práce; to sa nevzťahuje na gymnáziá s osemročným vzdelávacím programom v jeho územnej pôsobnosti a stredné školy v jeho územnej pôsobnosti, ktorých zriaďovateľom je krajský školský úrad.“

Uvedená kompetencia samosprávnemu kraju pribudla pred dvomi rokmi, keď bol zákonom č. 324/2012 Z. z. (ďalej len „novela“) novelizovaný zákon o odbornom vzdelávaní. Táto novela bola účinná od 01.01.2013. Zámerom novely bolo prispôsobiť odborné vzdelávanie a prípravu aktuálnym požiadavkám trhu práce, t.j.  podporiť štúdium v študijných odboroch, ktoré sú síce požadované trhom práce, avšak aktuálne majú malý počet absolventov a rovnako riešiť situáciu v prípade nadbytočných študijných odborov, o ktorých absolventov trh práce nemá záujem. Kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa samosprávne kraje zriaďovateľom súkromných a cirkevných škôl len vyjadrovali k nimi určenému počtu tried prvých ročníkov (odporúčali im počet tried z hľadiska potrieb trhu práce), podľa aktuálnej právnej úpravy samosprávne kraje VZN určujú všetkým stredným školám (teda nielen štátnym školám, ale aj školám súkromným a cirkevným)  presné počty tried prvého ročníka v nasledujúcom školskom roku.

Každoročne zriaďovateľ strednej školy predkladá samosprávnemu kraju do 30.júna návrh počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku.  Samosprávny kraj pri určovaní počtu tried prvých ročníkov síce vychádza z návrhu zriaďovateľa, avšak prihliada  taktiež na regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách, na ktorej participujú všetky subjekty koordinácie odborného vzdelávania a prípravy t.j. zástupcovia štátnej správy, územnej samosprávy, zamestnávateľov, zamestnancov, územnej školskej rady ako aj zriaďovateľov, súkromných a cirkevných škôl. Významným predpokladom pri určovaní počtov tried sú rovnako analýzy a prognózy o vývoji na príslušnom trhu práce.

Pri určovaní počtu tried na príslušný školský rok však samosprávny kraj berie do úvahy aj ďalšie ukazovatele uvedené v ustanovení § 4 ods. 2 písm. c) veta druhá zákona o odbornom vzdelávaní: „Počet tried prvého ročníka stredných škôl a počet spoločných tried prvého ročníka stredných škôl určuje aj podľa

1. percentuálneho podielu evidovaných nezamestnaných absolventov na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny vo vzťahu k počtu absolventov strednej školy v danom študijnom odbore alebo učebnom odbore,
2. materiálno-technického a priestorového zabezpečenia strednej školy,

3. výsledkov monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania vykonaných Štátnou školskou inšpekciou podľa osobitného predpisu,

4. výsledkov hodnotenia externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky,
5. výsledkov teoretickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, absolventskej skúšky a záverečnej skúšky,

6. percentuálneho podielu prijatých žiakov do 1. ročníka vzhľadom na stanovený počet tried na predchádzajúci školský rok,

7. personálneho zabezpečenia školy,

8. výsledkov z celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových olympiád a výsledkov medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád,

9. účasti strednej školy v medzinárodných projektoch alebo medzinárodných programoch.“

Samosprávny kraj vydáva VZN o určení počtu tried pri výkone prenesenej štátnej správy a na vydanie takéhoto VZN má splnomocnenie uvedené priamo v zákone (v zákone o odbornom vzdelávaní v ustanovení § 4 ods. 2 písm. c)). VZN samosprávnych krajov sú podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení schvaľované zastupiteľstvom samosprávneho kraja. Návrh VZN, o ktorom má rokovať zastupiteľstvo samosprávneho kraja, zverejní úrad samosprávneho kraja jeho vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke samosprávneho kraja aspoň 15 dní pred rokovaním zastupiteľstva. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť minimálne desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia. Touto pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text VZN alebo odporučiť úpravu textu VZN, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť však zrejmé, kto ju predkladá a musí byť odôvodnená, inak na pripomienku nemusí navrhovateľ VZN prihliadať. VZN samosprávnych krajov sa vyhlasuje vyvesením jeho úplného znenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda 15. dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. Samosprávny kraj zasiela bezodkladne jeden výtlačok nariadenia každej obci na svojom území a obec následne zabezpečí, aby nariadenie bolo prístupné každému, kto o to prejaví záujem.

V súlade s uvedeným máme za to, že vo Vašom prípade postupoval samosprávny kraj správne. Počet tried prvých ročníkov stredných škôl pre nasledujúci školský rok určil VZN, na vydanie ktorého mal zákonné splnomocnenie (splnomocnenie uvedené v zákone o odbornom vzdelávaní v ustanovení § 4 ods. 2 písm. c.)). Podľa charakteru VZN sa tento druh právneho predpisu stáva voči tretím osobám účinný svojím zverejnením, a keďže nejde o individuálny správny akt (správne rozhodnutie), nie je potrebné ho adresátovi individuálne oznamovať. Adresát VZN sa o jeho obsahu dozvie zverejnením VZN na úradnej tabuli a internetovej stránke samosprávneho kraja.

V tejto súvislosti Vám ešte na záver uvádzame, že možnosťou ako zvrátiť úmysel samosprávneho kraja nepovoliť na príslušnej strednej škole otvorenie triedy v prvom ročníku, môže byť Vaše zasiahnutie už pri procese prijímania VZN, t.j. podanie odôvodnených pripomienok k návrhu VZN pred rokovaním zastupiteľstva o jeho prijímaní. V zmysle novely zákona o odbornom vzdelávaní taktiež pribudla Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) nová kompetencia, uvedená v ustanovení § 3 ods. 2 zákona o odbornom vzdelávaní. Ide o oprávnenie ministerstva rozhodovať o zvýšení počtu tried prvého ročníka stredných škôl určeného VZN samosprávneho kraja.  Ministerstvo o tomto zvýšení môže rozhodnúť na návrh zriaďovateľa strednej školy a po prerokovaní so samosprávnym krajom. Cieľom uvedenej kompetencie je neobmedzovať možnosti otvorenia tried prvých ročníkov len na rozhodnutie samosprávneho kraja, ale v prípade, ak samosprávny kraj nedostatočne posúdi potreby trhu práce a na základe zistenia ministerstva je vo verejnom záujme otvorenie ďalšej triedy, môže rozhodnúť o jej otvorení.  

 

S pozdravom,

ADVOKATnaWEBE.sk

 

26.01.15

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje