Odstúpenie od zmluvy o dielo

Otázka:

Odstupenie od zmluvy o dielo.
Dobry den, chcela by som sa informovat, ako postupovat v nasledujucom pripade.
Zakaznik si objednal okna a dvere na cely dom (novostavba). Dielo bolo dokoncene a odovzdane s podpisanym preberacim protokolom bez zavad a poskodenia. Na dome prebiehali dalsie prace, okrem ineho aj dorobenie poterov a podlahy, pricom finalna vyska podlahy bola vyssia ako vyska zadana vagrisom pri realizacii diela. Na poziadanie zakaznika sme mu urobili prekladku dveri vyssie, aby dvere nesuchali o podlahu. Ked sa spomenulo, ze sa jedna o servis a prace nad ramec zmluvy, ze bude treba zaplatit vyjazd technika, zrazu vznikol problem ze dvere su krive. Okrem ineho pocas dokoncenia stavby doslo k mechanickycm poskodeniam a drobnym odreniam dveri. Zakaznik reklamoval ze dvere su krive po roku a pol. Na 7.den od podania reklamacie bola u zakaznika vykonana obhliadka a reklamacia zamietnuta, zakaznik nadalej trval ze reklamacia je opodstatnena tak sme ziadali priamo vyrobcu o obhliadku. Tato bola vykonana o mesiac a pol neskor, kedze bolo problematicke so zakaznikom najst spolocny mozny termin. Samozrejme vyrobca dal stanovisko rovnake. Zakaznik mi teraz poslal odstupenie od zmluvy a ziada vratenie plnej kupnej ceny za vchodove dvere ako aj sumu 180eur za ich demontaz a montaz inou firmou.
Je mozne taketo odstupenie od zmluvy po uplynuti zarucnej doby? Navyse zakazka bola odovzdana 24.1.2012, reklamacia podana 19.8.2013 a zakaznk chcel odstupit od zmluvy 28.4.2014 z dovodu, ze reklamacia nebola vybavena v 30 dnovej lehote. Jeho odpovede na nasu korespondenciu boli bezne v 4-5 mesacnych intervaloch, co mi pride ze zamerne natahuje cas.
dnes 1.12.2014 mi prisla ziadost ze do 7 dni si mam vyzdvihnut dvere, ktore mu boli namontovane 24.1.2012 a plnu kupnu cenu mu mam poslat na jeho ucet.
Ako by som mala postupovat? Som povinna akceptovat odstupenie od casti zmluvy o dielo (vchodove dvere) v plnej kupnej cene, ked dvere boli skoro 3 roky uzivane a su z casti poskodene?
Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom odstúpenia od zmluvy o dielo uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na základe skutočností, ktoré uvádzate vo svojej otázke máme za to, že medzi Vami (ako zhotoviteľom) a predmetným zákazníkom (ako objednávateľom) došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo, predmetom ktorej bol na jednej strane Váš záväzok dodať zákazníkovi okná a dvere na jeho nehnuteľnosť (dielo) a na strane druhej záväzok zákazníka zaplatiť Vám dohodnutú cenu za dodanie tohto diela.

Zmluva o dielo nemusí byť nevyhnutne uzatvorená v písomnej forme a táto zmluva sa považuje za platne uzatvorenú aj na základe ústnej dohody zmluvných strán aspoň o predmete diela a cene za zhotovenie tohto diela. Za písomné uzatvorenie zmluvy sa však považuje aj situácia, kedy jedna zmluvná strana predloží druhej zmluvnej strane písomnú objednávku a druhá zmluvná strana túto objednávku písomne potvrdí.

Tu je však potrebné ešte uviesť, že akákoľvek dohoda zmluvných strán (či už zachytená v písomnej forme, alebo len „ústna dohoda“) má vždy prednosť pred zákonnou právnou úpravou. Inými slovami teda platí, že zákonná právna úprava zmluvy o dielo sa použije iba vtedy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Predmetom dohody zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy o dielo môže byť aj určenie podmienok, za ktorých sú zmluvné strany oprávnené od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade, ak Vami uzatvorená zmluva o dielo takúto dohodu obsahuje, tak platnosť alebo neplatnosť zákazníkovho odstúpenia od zmluve je potrebné posudzovať v zmysle podmienok dojednaných v tejto dohode.

Avšak vzhľadom na text Vašej otázky predpokladáme, že k uzatvoreniu písomnej zmluvy vo Vašom prípade nedošlo a rovnako tak vo Vašom prípade zrejme nedošlo ani k osobitnej dohode o podmienkach odstúpenia od zmluvy. V nasledujúcich častiach tejto odpovede sa preto budeme zaoberať platnou zákonnou právnou úpravou, ktorá sa vzťahuje na zmluvu o dielo.

V prípade, ak v tomto prípade bola predmetná zmluva o dielo uzatvorená medzi Vami (ako podnikateľom) a zákazníkom, ktorý nie je podnikateľ, alebo tento zákazník predmetnú novostavbu aspoň nevyužíva na podnikateľské účely, tak tento zmluvný vzťah sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).

Právna úprava zmluvy o dielo je v Občianskom zákonníku zakotvená v ustanoveniach § 631 až § 656. Pre Váš prípad sú však dôležité tzv. Osobitné ustanovenia o zhotovení veci na zákazku obsiahnuté v ustanoveniach § 644 až § 651 Občianskeho zákonníka.

Podľa ustanovenia § 644 Občianskeho zákonníka „ak ide o zhotovenie veci na zákazku, vznikne objednávateľovi právo, aby mu zhotoviteľ podľa jeho objednávky vec zhotovil, a povinnosť zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie veci“. Na základe citovaného ustanovenia je zhotoviteľ pri zhotovovaní veci na zákazku povinný dielo vykonať podľa požiadaviek objednávateľa uvedených v objednávke diela. Inými slovami pri zhotovovaní veci na zákazku musí dielo spĺňať všetky požiadavky objednávateľa, ktoré sú uvedené v objednávke.

Čo sa ďalej týka povinností zhotoviteľa a jeho zodpovednosti v súvislosti so zhotovovaním veci na zákazku, tak podľa ustanovenia § 645 ods. 1 Občianskeho zákonníka zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má vec zhotovená na zákazku pri prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe. Rovnako zodpovedá za to, že vec má vlastnosti, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil.“ Na účely tohto zákonného ustanovenia sa vadou veci rozumie predovšetkým nedostatok vlastností zhotovovanej veci, ktoré si objednávateľ pri zákazke vymienil, ale aj nedostatok takých vlastností zhotovovanej veci, ktoré sa pri veciach rovnakého druhu všeobecne predpokladajú, alebo ktoré vzhľadom na príslušné technické alebo iné normy zhotovovaná vec musí nevyhnutne mať.

Na to, aby vada mohla byť dôvodom na vyvodenie zodpovednosti zhotoviteľa tak v zmysle citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  1. vada musí existovať pri prevzatí diela objednávateľom, alebo musí vyjsť najavo najneskôr počas záručnej doby;
  2. objednávateľ si musí nároky z tejto vady voči objednávateľovi uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby.

V zmysle ustanovenia § 646 ods. 1 Občianskeho zákonníka je záručná doba najmenej 24 mesiacov, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inej – dlhšej záručnej dobe. Pri zhotovovaní veci na zákazku je zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 646 ods. 2 Občianskeho zákonníka povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby. Ďalej podľa ustanovenia § 647 Občianskeho zákonníka „záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia veci“.

V prípade, ak vec zhotovená na zákazku skutočne vykazuje vady, tak v zmysle ustanovenia § 648 Občianskeho zákonníka má objednávateľ voči zhotoviteľovi nasledujúce práva:

„(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

(2) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.“

Právne dôsledky zo zodpovednosti za vady veci zhotovenej na zákazku (a s tým súvisiace povinnosti zhotoviteľa) sa teda rozlišujú podľa toho, či ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú.

Ak ide o vadu odstrániteľnú, tak objednávateľ má v prvom rade právo požadovať odstránenie vady a až v prípade, ak sa tá istá vada opätovne vyskytla po oprave, tak má právo odstúpiť od zmluvy. Rovnaké právo na odstúpenie od zmluvy má objednávateľ aj vtedy, ak zhotovená vec vykazuje väčší počet vád (najmenej 3), pre ktoré túto vec nemožno riadne užívať. Pri jednorazovej odstrániteľnej vade však má objednávateľ iba právo na bezodkladné vykonanie opravy tejto vady.

V prípade vady neodstrániteľnej sa rozlišujú dve situácie:

  1. ak táto neodstrániteľná vada bráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, tak objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť;
  2. ak táto neodstrániteľná vada nebráni tomu, aby sa vec mohla podľa objednávky riadne užívať, tak objednávateľ má právo len na primeranú zľavu z ceny diela.

Na základe uvedených skutočností teda objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo výlučne v jednom z nasledujúcich prípadov:

  1. ak dielu vytýkal odstrániteľnú vadu a táto istá vada sa po oprave vyskytla opakovane;
  2. ak dielu vytýkal väčší počet odstrániteľných vád, pre ktoré vec nemožno riadne užívať;
  3. ak dielu vytýka neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady.

V týchto prípadoch je zhotoviteľ povinný rešpektovať odstúpenie od zmluvy a vrátiť objednávateľovi všetko, čo od neho prevzal.

Dôležité však je, aby objednávateľ v rámci záručnej doby ním zistené vady nielen vytkol (reklamoval), ale aby si v rámci záručnej doby u zhotoviteľa aj uplatnil niektoré z hore uvedených práv (aby v záručnej dobe zhotoviteľovi oznámil čo od neho požaduje a z akých dôvodov).

Čo sa týka samotnej reklamácie diela, tak pravidlá pre reklamáciu sú upravené v zákone č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“). Ustanovenia tohto zákona sa uplatňujú aj na reklamačné konanie pri reklamácii vád diela zhotoveného za základe zmluvy o dielo (v takom prípade je pojem predávajúci potrebné vykladať v tom zmysle, že zahŕňa aj zhotoviteľa diela).

Podľa ustanovenia § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa „ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“

V zmysle citovaného ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa je zhotoviteľ povinný reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie, lebo v opačnom prípade je objednávateľ (ako spotrebiteľ) oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Podľa ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa sa vybavením reklamácie rozumie „ukončenie reklamačného konania odovzdaním opravného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie“.

Ďalej podľa ustanovenia § 18 ods. 9 Zákona o ochrane spotrebiteľa „predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie“.

Na základe uvedených skutočností, ak reklamácia je neoprávnená a dielo nevykazuje vytýkané vady, tak zhotoviteľ je oprávnený reklamáciu zamietnuť. Zamietnutie reklamácie je tiež spôsobom vybavenia reklamácie, avšak zhotoviteľ je povinný vystaviť objednávateľovi písomný doklad o zamietnutí reklamácie, ktorý musí obsahovať písomné odôvodnenie.

V prípade, ak si zhotoviteľ splnil všetky povinnosti uvedené v predchádzajúcom odseku do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, tak objednávateľovo odstúpenie od zmluvy je možné považovať za neúčinné. V takom prípade zhotoviteľ nie je povinný objednávateľovi vracať žiadne finančné prostriedky. Ak však zhotoviteľ porušil čo i len jednu z uvedených povinností, tak odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa je potrebné považovať za platné a zhotoviteľ bude povinný uspokojiť všetky objednávateľom uplatnené nároky.

Na záver si Vás však dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že informácie uvedené v tejto odpovedi sú iba všeobecného charakteru a závery v nej uvedené sa môžu v závislosti od konkrétnych okolností Vášho prípadu meniť. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame, aby ste sa čo najskôr s touto záležitosťou obrátili na advokáta v mieste Vášho podnikania a podrobne ho oboznámili s celou situáciou. Tento advokát celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.  

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

01.12.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

12

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje