Tvorba a čerpanie sociálneho fondu

Otázka:

Dobry den,
Chcela by som Vas poziadat o stanovisko tykajuce sa cerpania socialneho fondu, konkretne, ci ma zamestnanec pri skonceni pracovneho pomeru narok na vyplatu zo socialneho fondu.

Popis stavu: Dotycna osoba bola zamestnana od roku 2011 do 11/2014 na obecnom urade ako odborny referent. Dna 30. 11. 2014 sa zamestnancovi skoncil pracovny pomer u zamestnavatela na zaklade vypovede zo strany zamestnanca (§ 67 Zakonnika prace).
Pocas trvania pracovneho pomeru bola zamestnancovi mesacne odvadzana z hrubej mzdy zamestnanca do socialneho fondu penazna ciastka vo vyske 1% z jeho hrubej mzdy (zamestnavatel tvoril fond len v rozsahu povinneho pridelu do SF, t.j. podla § 3 ods. 1, pism. a) Zakona o socialnom fonde).
Zamestnavatel neposkytol zamestnancovi pocas celej dlzky trvania jeho pracovneho pomeru ziaden prispevok zo SF v rozsahu urcenom na pouzitie socialneho fondu podla § 7, ods. 1 Zakona o socialnom fonde.

Otazka: Zamestnanec chce z uvedeneho dovodu poziadat o vyplatu jeho odvenej ciastky do SF za obdobie 2011-11/2014. Je zamestnavatel povinny vyplatit mu sumu odvedenu do SF? Ak ano, moze zamestnanec ziadat o uvedene aj po termine 30.11.2014, t.j. kedy uz nie je zamestnancom?


Dakujem.


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom tvorby a čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu uvádzame nasledujúce stanovisko:

Problematika tvorby sociálneho fondu a čerpania výhod z tohto fondu je vo všeobecnosti upravená v zákone č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom fonde“). Tento právny predpis obsahuje komplexnú právnu úpravu týchto otázok a žiadny iný právny predpis tieto otázky nerieši.

Sociálny fond musia v zmysle platnej právnej úpravy povinne vytvárať všetci zamestnávatelia, ktorí majú sídlo na území Slovenskej republiky, avšak len vo vzťahu k tým zamestnancom, ktorí sú u nich v pracovnom pomere alebo služobnom pomere.

Čo sa týka problematiky tvorby sociálneho fondu, tak v tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 2 ods. 1 Zákona o sociálnom fonde, podľa ktorého „zamestnávateľ tvorí fond v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom“. V zmysle citovaného ustanovenia teda príspevky do sociálneho fondu je povinný platiť jedine a výlučne zamestnávateľ vo forme povinného prídelu, pričom hrubá mzda zamestnanca predstavuje iba matematický základ pre určenie konkrétnej výšky týchto prídelov.

Inými slovami, zamestnanec sa na tvorbe sociálneho fondu nepodieľa a zamestnávateľ nie je oprávnený strhávať zo mzdy zamestnanca príspevky na tvorbu sociálneho fondu. V prípade, že zamestnávateľ zamestnancovi strhával z jeho mzdy príspevky na tvorbu sociálneho fondu, tak takéto zrážky zo mzdy zamestnanca boli neoprávnené. V tomto prípade môže ísť jednak o porušenie pracovnoprávnych predpisov zo strany zamestnávateľa, ako aj o prípadné bezdôvodné obohatenie na strane zamestnávateľa. Každopádne však má zamestnanec právo požadovať, aby mu neoprávnené zrazené čiastky boli vrátené, a to aj po skončení jeho pracovného pomeru u zamestnávateľa. Takýto zamestnanec by si mal takýto svoj nárok voči zamestnávateľovi uplatniť čo najskôr, nakoľko aj v pracovnoprávnych vzťahoch platí všeobecná 3-ročná premlčacia doba, po uplynutí ktorej by sa zamestnávateľ už mohol úspešne brániť námietkou premlčania.

V tejto súvislosti dotyčnej osobe odporúčame, aby sa v tejto veci obrátila na advokáta v mieste jej bydliska a oboznámila ho s celou situáciou. Tento advokát následne celú záležitosť s odbornou starostlivosťou preskúma a odporučí dotyčnej osobe najvhodnejšie riešenie.

Problematika použitia finančných prostriedkov zo sociálneho fondu je komplexne upravená v ustanovení § 7 Zákona o sociálnom fonde. Použitie prostriedkov zo sociálneho fondu môže byť upravené aj v príslušnej kolektívnej zmluve (ak u konkrétneho zamestnávateľa takáto bola uzatvorená). Ak je problematika použitia prostriedkov zo sociálneho fondu upravená v kolektívnej zmluve, tak táto úprava je záväzná, pričom má prednosť pred právnou úpravou tejto otázky v Zákone o sociálnom fonde (zákonná právna úprava sa v takom prípade nepoužije).

Podľa ustanovenia § 7 ods. 1 Zákona o sociálnom fonde „zamestnávateľ v rámci realizácie svojej sociálnej politiky poskytuje zamestnancom z fondu príspevok na:

a)     stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitnými predpismi;

b)     dopravu do zamestnania a späť;

c)     účasť na kultúrnych a športových podujatiach;

d)     rekreácie a služby, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily;

e)     zdravotnú starostlivosť;

f)      sociálnu výpomoc a peňažné pôžičky;

g)     doplnkové dôchodkové sporenie, okrem príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je zamestnávateľ povinný platiť podľa osobitného predpisu;

h)     ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.“

Ďalej podľa ustanovenia § 7 ods. 2 Zákona o sociálnom fonde „príspevok z fondu možno poskytnúť aj rodinnému príslušníkovi zamestnanca a poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, ktorého zamestnávateľ zamestnával v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku; za rodinného príslušníka sa na účely tohto zákona považuje manžel (manželka) zamestnanca a nezaopatrené deti zamestnanca“.

Príspevky zo sociálneho fondu teda v zmysle citovaných ustanovení Zákona o sociálnom fonde môže poberať iba zamestnanec a osoby uvedené v ustanovení § 7 ods. 2 tohto zákona (rodinní príslušníci zamestnanca a dôchodcovia, ktorí u zamestnávateľa pracovali ku dňu odchodu do dôchodku). Zamestnávateľ by tieto príspevky mal zamestnancom poskytovať v súlade so zásadou zákazu diskriminácie (nemal by pri prideľovaní príspevkov nikoho diskriminovať).

Z uvedeného teda vyplýva, že Vami uvádzaná dotyčná osoba už nemá právo na žiadny príspevok zo sociálneho fondu, nakoľko jej pracovný pomer u zamestnávateľa sa skončil, a teda ju už nemožno považovať za zamestnanca. To však nemení nič na tom, že v prípade, ak tejto osobe boli zo mzdy neoprávnene zrážané príspevky do sociálneho fondu, tak táto dotyčná osoba má právo od zamestnávateľa požadovať vrátenie ním neoprávnene zrazených súm.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

01.12.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

4

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje