Nárok na dovolenku po návrate z rodičovskej dovolenky

Otázka:

Dobry den. Chcela by som sa opytat, na kolko dni dovolenky mam narok po navrate do zamestnania po materskej a rodicovskej dovolenke. Moj zamestnavatel totiz tvrdi, ze nemam za to obdobie na dovolenku narok, a ze po nastupe do prace v roku 2015 sa mi do konca roka pocita dovolenka len z roku 2015.

Na MD som nastupila 15.3.2012 a trvala do 7.11.2012.
Od 8.novembra 2012 som na rodicovskom prispevku.
V marci alebo aprili 2015 by som opat mala nastupit do zamestnania, nakolko mam trvaly pracovny pomer. Pracujem ako ucitel na strednej odbornej skole.

Pred nastupom na matersku dovolenku som bola na rizikovom tehotenstve a v roku 2011 som bola PN v oktobri, v novembri 2 tyzdne, potom som pracovala cca 3 tyzdne a potom som opat ostala PN. Vo februari 2012 som si este musela vycerpat asi 10 dni starej dovolenky.

A zaroven by som sa chcela este opytat, kedy mam skutocny nastup do prace, ci po dosiahnuti 3 rokov dietata alebo po 3 rokoch od nastupu na matersku dovolenku.

Za odpoved Vam velmi pekne dakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nároku na dovolenku po návrate z materskej dovolenky uvádzame nasledujúce stanovisko:

V úvode tohto stanoviska odpovieme najprv na Vašu otázku ohľadom návratu do práce po skončení rodičovskej dovolenky. Podľa ustanovenia § 166 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) „na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku“. V zmysle citovaného ustanovenia máte právo čerpať rodičovskú dovolenku až do dňa, kedy Vaše dieťa dovŕši tri roky svojho veku. To inými slovami znamená, že prvý pracovný deň nasledujúci po tretích narodeninách Vášho dieťaťa ste povinná opätovne nastúpiť do práce.

Na úvod tejto odpovede v prvom rade poukazujeme na platnú právnu úpravu, ktorá sa zaoberá nárokom zamestnanca na dovolenku všeobecne.

Podľa ustanovenia § 101 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý počas nepretržitého trvania pracovného pomeru k tomu istému zamestnávateľovi vykonával u neho prácu aspoň 60 dní v kalendárnom roku, má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite počas celého kalendárneho roka. Za odpracovaný deň sa považuje deň, v ktorom zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny. Časti zmien odpracované v rôznych dňoch sa nesčítajú.

Ďalej podľa ustanovenia § 105 Zákonníka práce zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Nakoľko Váš pracovný pomer u Vášho zamestnávateľa stále trvá, tak pre Váš prípad je významná iba tučným vyznačená časť citovaných ustanovení Zákonníka práce. Pomerná časť dovolenky za kalendárny rok sa totiž vzťahuje iba na tých zamestnancov, ktorých pracovný pomer u jedného zamestnávateľa netrval počas celého kalendárneho roka (to však nie je Váš prípad).

Z citovaných ustanovení Zákonníka práce teda vyplýva, že v praxi (aj vo Vašom prípade) je potrebné rozlišovať medzi:

  1. dovolenkou za kalendárny rok, na ktorú má nárok iba zamestnanec, ktorý počas celého kalendárneho roka bol zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa a zároveň fyzicky odpracoval v tomto kalendárnom roku aspoň 60 dní;
  2. dovolenkou za odpracované dni, na ktorú má rovnako nárok iba zamestnanec, ktorý počas celého kalendárneho roka bol zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa, avšak v danom kalendárnom roku neodpracoval aspoň 60 dní.

Inými slovami, ak pracovný pomer zamestnanca u jedného zamestnávateľa trval počas celého kalendárneho roka, avšak zamestnanec v tomto kalendárnom roku fyzicky neodpracoval aspoň 60 dní, tak tento zamestnanec nemá nárok na dovolenku za kalendárny rok (podľa § 101 Zákonníka práce), ale iba na dovolenku za odpracované dni (podľa § 105 Zákonníka práce).        

V tejto súvislosti je ešte potrebné uviesť, že na účely nároku na dovolenku sa za výkon práce považuje aj čerpanie materskej dovolenky (viď. § 144a ods. 1 písm. a/ Zákonníka práce), avšak čerpanie rodičovskej dovolenky sa za výkon práce nepovažuje (viď. § 144a ods. 3 písm. b/ Zákonníka práce).

Ďalej podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce zamestnancovi, ktorý splnil podmienku odpracovania aspoň 60 dní v kalendárnom roku, za ktorý sa dovolenka poskytuje, môže zamestnávateľ krátiť dovolenku za prvých 100 zameškaných pracovných dní o jednu dvanástinu a za každých ďalších 21 zameškaných pracovných dní rovnako o jednu dvanástinu, ak v tomto kalendárnom roku nepracoval z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 2.

Inými slovami, ak by zamestnanec mal nárok na dovolenku za kalendárny rok (odpracoval by aspoň 60 dní v danom kalendárnom roku), avšak v priebehu tohto kalendárneho roka nastúpil na rodičovskú dovolenku, tak zamestnávateľ môže jeho dovolenku krátiť spôsobom uvedeným v § 109 ods. 1 Zákonníka práce. V prípade, ak zamestnanec čerpal rodičovskú dovolenku počas celého kalendárneho roka, tak sa to berie, že v tomto kalendárnom roku neodpracoval ani jeden deň, a teda v tomto kalendárnom roku mu nevznikne nárok žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok, ani na dovolenku za odpracované dni). 

Ku kráteniu dovolenky podľa ustanovenia § 109 ods. 1 písm. b) zamestnávateľ môže a nemusí pristúpiť (je to na jeho rozhodnutí). Ak však ku kráteniu dovolenky pristúpi, tak táto skutočnosť je pre zamestnanca záväzná.

Nárok zamestnanca na dovolenku – či konkrétny zamestnanec spĺňa podmienky na čerpanie dovolenky za kalendárny rok, alebo len na čerpanie dovolenky za odpracované dni, sa posudzuje osobitne pre každý kalendárny rok. Rovnako tak sa osobitne pre každý kalendárny rok posudzuje aj krátenie dovolenky.

Ako uvádzate v texte Vašej otázky, pracujete ako pedagogický zamestnanec, a teda v zmysle ustanovenia § 103 ods. 3 Zákonníka práce máte právo na najmenej 8 týždňov platenej dovolenky v kalendárnom roku. V kolektívnej zmluve alebo pracovnej zmluve však môžete mať dojednanú aj inú, dlhšiu výmeru dovolenky. Ak takáto dohoda vo Vašej pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve je obsiahnutá, tak máte právo na túto dlhšiu výmeru dovolenky.

Na základe doteraz uvedených skutočností v nasledujúcej časti tejto odpovede uvádzame výpočet Vášho nároku na dovolenku za kalendárne roky 2012, 2013 a 2014. Tento výpočet uvádzame alternatívne pre základnú výmeru dovolenky v trvaní 8 týždňov, ako aj pre základnú výmeru dovolenky 9 týždňov. Dovolenkou za rok 2011 sa v tomto stanovisku nebudeme zaoberať, nakoľko uvádzate, že vo februári roku 2012 ste si vyčerpali svoju starú dovolenku za rok 2011.

Kalendárny rok 2012:

V tomto kalendárnom roku bolo celkovo 250 pracovných dní.

V období od 01.01.2012 do 14.03.2012 ste riadne vykonávali prácu, resp. ste čerpali starú dovolenku, ktorá sa na tento účel považuje za výkon práce. Na toto obdobie pripadá 51 pracovných dní, ktoré sa vo Vašom prípade považujú za odpracované.

Ďalej v období od 15.03.2012 do 07.11.2012 ste boli na materskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 163 pracovných dní (tieto pracovné dni sa vo Vašom prípade rovnako považujú za odpracované dni).

V kalendárnom roku 2012 sa vo Vašom prípade až 215 pracovných dní považuje za odpracované dni. Na základe uvedeného Vám teda vznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok 2012 v trvaní 8 týždňov (40 dní), alebo v trvaní 9 týždňov (45 dní).

V období od 08.11.2012 do 31.12.2012 ste boli na rodičovskej dovolenke, pričom na toto obdobie pripadá 35 pracovných dní, ktoré sa však považujú za neodpracované. Za týchto 35 neodpracovaných pracovných dní Vám zamestnávateľ môže krátiť dovolenku o jednu dvanástinu, čo predstavuje krátenie o 3 dni (pri 8-týždňovej základnej výmere dovolenky), alebo krátenie o 3,5 dňa (pri 9-týždňovej základnej výmere dovolenky).

Za kalendárny rok 2012 Vám teda prislúcha dovolenka za kalendárny rok vo výmere 37 dní (pri 8-týždňovej základnej výmere dovolenky), alebo vo výmere 41,5 dňa (pri 9-týždňovej základnej výmere dovolenky).

Kalendárny rok 2013:

V tomto kalendárnom roku bolo celkovo 250 pracovných dní.

Počas celého tohto kalendárneho roka ste boli na rodičovskej dovolenke, a teda žiadny z uvedených pracovných dní nie je možné považovať za odpracovaný.

Za kalendárny rok 2013 Vám teda nevznikol nárok na žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok a ani na dovolenku za odpracované dni).

Kalendárny rok 2014:

V tomto kalendárnom roku bolo celkovo 248 pracovných dní.

Počas celého tohto kalendárneho roka ste boli na rodičovskej dovolenke, a teda žiadny z uvedených pracovných dní nie je možné považovať za odpracovaný.

Za kalendárny rok 2014 Vám teda nevznikol nárok na žiadnu dovolenku (ani na dovolenku za kalendárny rok a ani na dovolenku za odpracované dni).

V tejto súvislosti ešte poukazujeme na ustanovenie § 113 ods. 3 Zákonníka práce, podľa ktorého „ak si zamestnankyňa (zamestnanec) nemôže vyčerpať dovolenku pre čerpanie materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku jej (mu) zamestnávateľ poskytne po skončení materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky“.

V zmysle citovaného ustanovenia máte teda právo hore uvedenú dovolenku za kalendárny rok 2012 vyčerpať po svojom návrate z rodičovskej dovolenky v roku 2015. Rovnako tak máte právo vyčerpať aj všetku dovolenku za kalendárny rok 2011, ktorú ste nestihli vyčerpať (ak takúto dovolenku ešte máte).

Okrem dovolenky uvedenej v predchádzajúcom odseku budete mať právo aj na dovolenku za kalendárny rok 2015, ak po návrate z rodičovskej dovolenky odpracujete aspoň 60 pracovných dní. V takom prípade Vám vznikne nárok na dovolenku v trvaní 8 alebo 9 týždňov. Túto dovolenku Vám však Váš zamestnávateľ môže opätovne krátiť z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky v prvých mesiacoch kalendárneho roka 2015. Krátenie však môže predstavovať maximálne jednu dvanástinu základnej výmery dovolenky, čo konkrétne predstavuje:

-        3 dni krátenia pri 8-týždňovej základnej výmere dovolenky;

-        3,5 dňa krátenia pri 9-týždňovej základnej výmere dovolenky. 

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

29.11.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

282

4

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje