Odborná spôsobilosti fyzickej osoby na výkon činnosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky

Otázka:

Dobrý deň.
Chcel by som sa informovať ohľadom jednej otázky a to: Či môže človek, ktorý nemá žiadne elektrotechnické vzdelanie, vykonávať činnosť vedúceho(majstra) a riadiť činnosť elektrikárov, vo firme, aj keď nemá potrebný paragraf elektrotech. vyhlášky na riadenie činnosti, ale má vysokú vojenskú leteckú školu. Za informácie vopred ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ohľadom Vašej otázky týkajúcej sa odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na výkon činnosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podávame nasledujúce stanovisko:

Otázku odbornej spôsobilosti fyzickej osoby na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrotechnickom upravuje vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „vyhláška“).

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 vyhlášky „elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11.

Nadväzujúc na uvedené odborné požiadavky pre elektrotechnika sú upravené v ustanovení § 21 vyhlášky. Podľa ustanovenia § 21 ods. 1 vyhlášky „elektrotechnik je fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie“. Ďalej podľa ustanovenia § 21 ods. 2 vyhlášky „elektrotechnik je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické“.

Ďalšou podmienkou, ktorú vyhláška vyžaduje, aby fyzická osoba spĺňala pre výkon činnosti elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je odborná prax. Dĺžka trvania odbornej praxe závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania dotknutej fyzickej osoby tak, ako to je uvedené v nasledujúcej tabuľke.

 

Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky podľa § 23

 

do 1 000 V

nad 1 000 V

pri činnosti vykonávanej na technickom
zariadení elektrickom vrátane bleskozvodu

vyučený

4 roky

5 rokov

ÚSO

3 roky

4 roky

2 roky

3 roky

Citované ustanovenia vyhlášky predstavujú tzv. kogentné právne normy, ktoré musia byť bezvýhradne rešpektované. V tomto prípade to znamená, že činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať len fyzická osoba, ktorá spĺňa všetky podmienky určené citovanými ustanoveniami.

Pre posúdenie Vašej otázky je teda rozhodujúce, či vzdelanie tejto osoby – absolventa vysokej vojenskej leteckej školy má charakter elektrotechnického vzdelania, čo závisí od konkrétneho študijného odboru absolvovaného touto fyzickou osobou. V prípade, ak vzdelanie tejto osoby má charakter elektrotechnického vzdelania, tak táto osoba môže vykonávať činnosť elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky. Rovnako táto osoba môže predmetnú činnosť vykonávať, ak sú u nej splnené podmienky uvedené v citovanom ustanovení § 21 ods. 2 vyhlášky.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

12.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje