Cestovné konateľa obchodnej spoločnosti ako daňovo odpočítateľný výdavok tejto obchodnej spločnosti

Otázka:

Dobrý deň.
može si firma, ktorá je s.r.o. dať do svojich nákladov aj cestovné (lístky za vlak) od konateľa, ktorý dochádza do firmy z miesta svojho bydliska, ktoré je v inom meste ako sídlo firmy?

Odpoveď:

Dobrý deň,

ohľadom Vašej otázky ku možnosti obchodnej spoločnosti zahrnúť cestovné konateľa za cestu z miesta jeho bydliska do sídla obchodnej spoločnosti podávame nasledujúce stanovisko:

Otázku, čo sa rozumie daňovým výdavkom pre účely dane z príjmov rieši ustanovenie § 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“).

Cestovné konateľa za cestu z miesta jeho bydliska do sídla obchodnej spoločnosti nie je možné zahrnúť do nákladov obchodnej spoločnosti, nakoľko takéto cestovné nie je daňovo odpočítateľným výdavkom v zmysle ustanovenia § 19 Zákona o dani z príjmov.

V zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 písm. d) Zákona o dani z príjmov, za daňovo odpočítateľný výdavok by sme mohli považovať výdavky, ktoré táto obchodná spoločnosť vynaložila na pracovné cesty. V tomto prípade však v zmysle platných pracovnoprávnych predpisov cesta z miesta bydliska do miesta výkonu práce a späť sa nepovažuje za pracovnú cestu. Zároveň v tejto súvislosti je ešte potrebné poukázať na skutočnosť, že právny vzťah medzi konateľom a obchodnou spoločnosťou má charakter obchodnoprávneho vzťahu (§ 261 ods. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov) a v tomto prípade ani nie je možné aplikovať pracovnoprávne predpisy. 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk 

11.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje