Postup Sociálnej poisťovne pri predpísaní poistného a trovy exekúcie

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, môjmu mužovi prišlo upovedomenie o začatí exekúcie za neuhradené poistné vo výške 8,96, k tomu trovy vo výške 63,83 EUR. Sociálna poisťovna nás o dlhu vôbec neupovedomila, aj ked riadne odvody platíme. Je možné začať exekučné konanie bez predchádzajúceho upozornenia o výške dlhu? Je možné účtovať si súdne trovy v takejto výške oproti dlhu. Ďakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom postupu Sociálnej poisťovne vo Vašom exekučnom konaní a výšky trov exekučného konania Vám posielame nasledujúce stanovisko:

V zmysle ustanovenia § 144 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“) „Sociálna poisťovňa predpíše poistné fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné, ak táto osoba neodviedla poistné vôbec alebo ho odviedla v nesprávnej sume. Ak suma dlžného poistného v úhrne je nižšia ako 3,32 eura, Sociálna poisťovňa dlžnú sumu nepredpíše.“

Uvedené predpísanie poistného zo strany Sociálnej poisťovne sa uskutoční vo forme rozhodnutia, ktoré podľa ustanovenia § 212 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení musí byť oznámené účastníkovi konania (osobe povinnej odvádzať poistné). Rozhodnutie sa v tomto prípade považuje za oznámené, ak bolo účastníkovi konania doručené do vlastných rúk, a to v súlade s ustanovením § 212 ods. 3 písm. c) Zákona o sociálnom poistení. V prípade, ak si účastník konania neprevzal zásielku s rozhodnutím v lehote 3 dní od uloženia tejto zásielky na pošte, resp. ak túto zásielku odmietol prevziať, tak dňom uplynutia uvedenej lehoty, resp. dňom odmietnutia prijatia zásielky, sa rozhodnutie považuje za oznámené so všetkými právnymi dôsledkami.

Ak márne uplynula lehota na plnenie uvedený v rozhodnutí o predpísaní poistného, tak toto rozhodnutie sa stáva vykonateľným a stáva sa exekučným titulom podľa ustanovenia § 41 ods. 2 písm. h) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“). Na podklade tohto exekučného titulu potom môže oprávnený (Sociálna poisťovňa) podať návrh na vykonanie exekúcie, čím sa exekučné konanie iniciuje. Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie požiada súdny exekútor príslušný exekučný súd o vydanie poverenia na vykonanie exekúcie a na základe tohto poverenia potom postupuje pri výkone exekúcie z úradnej moci. Pri výkone exekúcie je súdny exekútor viazaný Exekučným poriadkom a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

Z uvedeného vyplýva záver, že exekučné konanie je možné začať len na základe vykonateľného exekučného titulu, ktorým v tomto prípade je rozhodnutie o predpísaní poistného.

Čo sa týka trov exekúcie, tak ku Vami uvádzanej výške trov a jej primeranosti sa konkrétne vyjadriť nevieme, nakoľko presná výška trov exekúcie závisí od konkrétnych okolností prípadu, ktoré z Vašej formulácie otázky nie je možné zistiť.

Podľa ustanovenia § 200 ods. 1 Exekučného poriadku trovy exekúcie pozostávajú z:

  1. odmeny exekútora za výkon exekučnej činnosti;
  2. náhrady hotových výdavkov súdneho exekútora;
  3. náhrady za stratu času súdneho exekútora.

Pri určovaní výšky trov exekúcie je súdny exekútor viazaný ustanoveniami vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška o odmenách a náhradách súdnych exekútorov“), ktorá upravuje výšku jednotlivých zložiek trov exekúcie.

Čo sa týka odmeny súdneho exekútora ako prvej zložky trov exekúcie, tak základom pre jej určenie pri exekúcii na peňažné plnenie je výška vymoženej pohľadávky (ustanovenie § 4 ods. 1 Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov). V zmysle ustanovenia § 5 ods. 1 Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov „odmena súdneho exekútora je 20 % zo základu na jej určenie, najmenej však 33,19 eura a najviac 33 193,92 eura“.

Ďalej podľa ustanovenia § 22 ods. 1 Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov „súdnemu exekútorovi patrí popri odmene aj náhrada hotových výdavkov účelne vynaložených v súvislosti s vykonávaním exekučnej činnosti; táto náhrada zahŕňa najmä cestovné náhrady, poštovné a telekomunikačné výdavky, znalecké náhrady a poplatky“. Končená výška náhrady hotových výdavkov závisí od konkrétnych okolností prípadu.

V prípade, ak súdny exekútor vykonával exekučnú činnosť mimo miesta jeho exekútorského úradu, tak v zmysle ustanovenia § 23 ods. 1 Vyhlášky o odmenách a náhradách súdnych exekútorov tomuto súdnemu exekútorovi patrí aj náhrada za stratu času, a to v sume 0,66,- € za každú začatú polhodinu strávenú vykonávaním exekučnej činnosti a cestou na miesto výkonu exekučnej činnosti a cestou späť.

Na koniec v prípade, ak súdny exekútor je platcom DPH, tak k sume trov exekúcie je ešte potrebné pripočítať 20 % - nú DPH vypočítanú z výslednej sumy trov exekúcie.

Ak ste na základe uvedených skutočností dospeli k záveru, že súdnym exekútorom určená výška trov exekúcie je vo Vašom prípade neprimeraná, tak podľa ustanovenia § 201 ods. 2 Exekučného poriadku má Váš manžel právo vzniesť u súdneho exekútora námietku proti trovám exekúcie. Túto námietku je potrebné vzniesť v písomnej forme, a to do 3 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí exekúcie.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk  

 

10.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje