Rokovanie obecného zastupiteľstva

Otázka:

Dobrý deň,v komunálnych voľbách 11/2014som bola zvolená na post poslanca v našej obci.Ohľadom práv a povinností ma zaujíma,ako je to so zvolávaním stretnutí-zasadaní obecného zastupiteľstva.Nakoĺko väčšina zo zvolených poslancov vykonáva prácu v zahraničí ale v ich záujme je podieľať sa na chode a spravovaní obce.Je možné zvolávať zasadania OZ aj na soboty? Ďakujem vopred za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom zvolávania rokovaní obecného zastupiteľstva na sobotu uvádzame nasledujúce stanovisko:

V zmysle ustanovenia čl. 64 Ústavy SR predstavuje obec základnú jednotku územnej samosprávy v Slovenskej republike. V rámci územnej samosprávy Ústava SR umožňuje občanom majúcim trvalý pobyt na území príslušnej obce, aby si sami spravovali väčšinu záležitostí týkajúcich sa života v tejto obci. Títo občania sa na výkone samosprávy môžu podieľať najmä prostredníctvom svojich volených zástupcov, ktorí sa na základe výsledkov komunálnych volieb stanú členmi jednotlivých obecných orgánov.

Podmienky výkonu samosprávy na úrovni obce upravuje osobitný zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obecnom zriadení“). Tento právny predpis okrem iného určuje, aké obecné orgány sú oprávnené túto samosprávu vykonávať, rovnako upravuje aj postavenie týchto orgánov (ich úlohy), práva a povinnosti ich členov, ako aj spôsob ich fungovania.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce, ktorý rozhoduje o základných otázkach života obce. Obecné zastupiteľstvo je teda kolektívny orgán, ktorý rozhoduje a svoje ostatné úlohy plní výlučne na rokovaniach obecného zastupiteľstva (tiež nazývaných aj zasadnutiami obecného zastupiteľstva).

V ustanovení § 12 Zákona o obecnom zriadení sú obsiahnuté základné zásady pre zvolávanie a vedenie rokovaní obecného zastupiteľstva.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.“

Vo všeobecnosti ďalej platí, že zasadnutia obecného zastupiteľstva zvoláva starosta podľa aktuálnej potreby, alebo ak o to požiada aspoň tretina poslancov. V prípade, ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva v lehotách uvedených v citovanom ustanovení, tak zasadnutie obecného zastupiteľstva je oprávnený zvolať aj zástupca starostu alebo poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Ďalej v prípade, ak obec nemá zástupcu starostu alebo povereného poslanca, resp. títo zasadnutie v stanovenej lehote nezvolajú, tak zasadnutie obecného zastupiteľstva sa automaticky uskutoční 15. pracovný deň od doručenia žiadosti o jeho zvolanie starostovi, alebo 30. pracovný deň od konania komunálnych volieb (v prípade ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva).

Toto sú v stručnosti zhrnuté pravidlá pre zvolávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sú uvedené v Zákone o obecnom zriadení.

V zmysle ustanovenia § 12 ods. 12 Zákona o obecnom zriadení je však obecné zastupiteľstvo oprávnené schváliť a prijať osobitný rokovací poriadok obecného zastupiteľstva, v ktorom budú uvedené podrobnosti o zvolávaní a vedení rokovaní obecného zastupiteľstva. Ak obecné zastupiteľstvo tento rokovací poriadok schváli, tak je povinné sa riadiť jeho ustanoveniami.

Čo sa konkrétne týka Vašej otázky, či rokovanie obecného zastupiteľstva je možné zvolať aj na sobotu, tak v tejto súvislosti uvádzame, že Zákon o obecnom zriadení túto možnosť nevylučuje. V prípade, ak zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva na sobotu nevylučuje ani platný rokovací poriadok, tak rokovanie obecného zastupiteľstva sa môže uskutočniť aj v sobotu, prípadne aj v nedeľu alebo počas štátneho sviatku.     

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

17.11.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

2

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje