Zastavenie vyplácania rodičovského príspevku

Otázka:

Dobry den. Chcem sa informovat ohladom rodicovskeho prispevku. Moj partner pracuje v zahranici(Irsko) a ja som za nim vycestovala. Na SK poberam rodicovsky prispevok. V irsku ale nepracujem. Som tu len na dovolenke. Z uradu prace mi prisla predvolanka ze sa mam dostavit.Predvolanku mi do schranky zamestnanec uradu vhodil poobede 13.11.2014 ze sa mam dostavit 14.11.2014 rano o 8:00 na urad. To nebolo ani 24 hodin. Maju vobec pravo na taketo expresne hodinove predvolanie? Ja som sa nedostavila pretoze som mimo SK a tak som tam telefonovala. Pani na urade mi povedala ze dovolenku som zo zakona povinna hlasit a tym ze sa zdrziavam mimo SK tak nemam narok na rodicovsky. A pochopila som ju tak ze mi chce rodicovsky zrusit. Ma na to pravo?? Mozem sa pocas poberania rodicovskeho prispevku zdrziavat kdekolvek v EU na dovolenke bez toho aby som to hlasila?? A este sa chcem spytat ci moze poberat rodicovsky prispevok na moje dieta moja mama. Dakujem 

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom zastavenia vyplácania rodičovského príspevku uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podmienky vyplácania rodičovského príspevku sú upravené v ustanoveniach zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o rodičovskom príspevku“). Podľa ustanovenia § 1 ods. 2 tohto zákona „rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa“.

Ďalej podľa ustanovenia § 2 Zákona o rodičovskom príspevku „oprávnená osoba podľa tohto zákona je:

  1. rodič dieťaťa,
  2. fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia súdu alebo na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, alebo
  3. manžel (manželka) rodiča dieťaťa, ak žije s rodičom dieťaťa v domácnosti.“

Oprávnenou osobou vo vzťahu k dieťaťu môže byť vždy iba jedna z uvedených osôb.

Táto oprávnená osoba má nárok na poskytnutie tohto príspevku za podmienok uvedených v ustanovení § 3 ods. 1 Zákona o rodičovskom príspevku, a to, ak:

  1. zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a 
  2. má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Ďalej podľa ustanovenia § 3 ods. 7 Zákona o rodičovskom príspevku „nárok na rodičovský príspevok nevzniká, ak sa oprávnená osoba a dieťa zdržiavajú v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskou konfederáciou, a počas pobytu v tomto štáte oprávnená osoba nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike“.

Zákon však nevylučuje, aby sa oprávnená osoba počas poberania rodičovského príspevku zdržiavala v inom členskom štáte Európskej únie, avšak za podmienky, že v tomto členskom štáte oprávnená osoba nepoberá rovnaký alebo obdobný príspevok. Dokonca, ak by oprávnená osoba takýto príspevok poberala, ale jeho výška by nedosahovala sumu slovenského rodičovského príspevku, tak pri splnení ostatných hore uvedených podmienok by oprávnenej osobe vzniklo právo na poberanie tzv. vyrovnávacej dávky zo Slovenskej republiky, a to vo výške rozdielu medzi sumou slovenského rodičovského príspevku a sumou dávky vyplácanej v inom členskom štáte Európskej únie (viď. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady /ES/ č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení).

Nárok na slovenský rodičovský príspevok nemá oprávnená osoba ani v tom prípade, ak vo vzťahu k jednému dieťaťu je poberané materské zo Slovenskej republiky alebo iná obdobná dávka z iného štátu, resp. ani v prípade, ak vo vzťahu k tomuto dieťaťu je poberaná obdobná dávka ako rodičovský príspevok z iného štátu.

Zákon o rodičovskom príspevku však nikde nezakotvuje, že oprávnená osoba stratí nárok na rodičovský príspevok, ak sa zdržiava v zahraničí. Oprávnená osoba však aj stále musí mať trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a zároveň musí sústavne zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa.

Zastavenie výplaty rodičovského príspevku prichádza do úvahy len v prípadoch uvedených v ustanovení § 5 ods. 5 Zákona o rodičovskom príspevku, podľa ktorého „výplata rodičovského príspevku sa zastaví od kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, za ktorý sa už vyplatil, ak:

  1. vznikol dôvod na prešetrenie, či
  2. oprávnená osoba naďalej spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok, na jeho výplatu alebo či sa rodičovský príspevok vypláca v správnej sume, alebo
  3. na výplatu rodičovského príspevku je naďalej príslušný platiteľ na území Slovenskej republiky, alebo
  4. na poskytovanie rodičovského príspevku je príslušná inštitúcia iného členského štátu.“

Z ustanovenia citovaného v predchádzajúcom odseku vyplýva, že príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže zastaviť vyplácanie dávky iba v tom prípade, ak oprávnenej osobe vznikol nárok na obdobnú dávku zo zahraničia (ak oprávnená osoba požiadala v zahraničí o výplatu tejto alebo obdobnej dávky), alebo v prípade, ak má pochybnosti o tom, či oprávnená osoba spĺňa podmienky na výplatu rodičovského príspevku.

V prípade, ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má uvedené pochybnosti, tak môže vykonať prešetrenie rozhodujúcich okolností a zastaviť výplatu rodičovského príspevku. Ak však oprávnená osoba v rámci tohto prešetrovania preukáže, že podmienky podľa Zákona o rodičovskom príspevku sú u nej splnené, tak výplata rodičovského príspevku sa obnoví a zadržaný rodičovský príspevok sa spätne vyplatí.

Aj vo Vašom prípade môže ísť o situáciu, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny má pochybnosti, či Vám nevznikol nárok na obdobnú dávku z Írska, kde pracuje Váš partner. V tejto súvislosti bude potrebné, aby ste v rámci prešetrenia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny preukázali, že sa v Írsku nezdržiavate trvalo, že ste tam boli len na dovolenke (počas krátkej doby) a že ste v Írsku nepožiadali o vyplatenie obdobného príspevku. V tejto súvislosti uvádzame, že prešetrovanie v takýchto situáciách je štandardným postupom, kedy orgány sociálneho zabezpečenia sa snažia predísť viacnásobnému vyplácaniu dávok z rôznych členských štátov.

Každopádne však máme za to, že na základe Vami uvedených skutočností vo Vašom prípade nie je dôvod na to, aby Vám rodičovský príspevok bol v celom rozsahu odňatý len z toho dôvodu, že sa dočasne zdržiavate v zahraničí.

Čo sa týka Vašej otázky, či rodičovský príspevok namiesto Vás môže poberať Vaša mama, tak v tejto súvislosti opätovne poukazujeme na ustanovenia § 2 Zákona o rodičovskom príspevku, podľa ktorého rodičovský príspevok môže poberať iba rodič dieťaťa, jeho manžel alebo osoba, ktorej bolo dieťa zverené rozhodnutím súdu alebo rozhodnutím úradu práce sociálnych vecí a rodiny. Ak teda Vaše dieťa nebude právoplatným rozhodnutím súdu alebo úradu práce sociálnych vecí a rodiny zverené Vašej mame, tak ona rodičovský príspevok na toto dieťa poberať nemôže.

Na záver, čo sa týka spôsobu predvolania, ktoré Vám bolo doručené, tak v tejto súvislosti uvádzame, takýto spôsob predvolania osoby považujeme prinajmenšom za neštandardný, avšak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v tomto prípade neporušil žiadnu svoju povinnosť (takéto predvolanie zákon nezakazuje). Podľa ustanovenia § 41 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov „správny orgán predvolá osoby, osobná účasť ktorých pri prejednaní veci je nevyhnutná“. Žiadne ďalšie podrobnosti v tejto súvislosti zákon nestanovuje.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

18.11.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

11

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje