Reťazenie (predlžovanie) pracovného pomeru na dobu určitú

Otázka:

Som zamestnany cez personalnu agenturu od 1.2.2013 do 6.mesiaca2013 potom do 8 mesiaca2013 dalej do 12 mesiaca2013 a dalšie predlzenie do 30.12.2014 takze 30.12,2014 mi bude agentura predlžovat 5 krat ak mi predlži na 6 mesiacov prejdem za kmenoveho zamestnanca až po tych 6 mesiacoch kedže to bude posledne 5 predlženie alebo už po 1.2.215 lebo prejde zakonom stanovenych 24 mesiacov od 1.2.2013 do 1.2.2015 za ktore mi može byt predlžena zmluva max. 5x

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom reťazenia (predlžovania) pracovného pomeru na dobu určitú uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 48 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) „pracovný pomer na dobu určitú možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát.“

Ďalej podľa ustanovenia § 48 ods. 3 Zákonníka práce „opätovne dohodnutý pracovný pomer sa určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na dobu určitú medzi tými istými účastníkmi“.

Taktiež v zmysle ustanovenia § 48 ods. 1 Zákonníka práce „pracovný pomer je dohodnutý na neurčitý čas, ak nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba jeho trvania alebo ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na dobu určitú.“

Čo sa týka Vášho prípadu, tak 2-ročná lehota, počas ktorej môže maximálne trvať pracovný pomer na dobu určitú začala plynúť dňa 01.02.2013 a uplynie dňa 01.02.2015. V rámci tejto lehoty Váš zamestnávateľ môže s Vami platne predĺžiť Váš pracovný pomer maximálne dvakrát. Vo Vašom prípade k týmto dvom predĺženiam už došlo (v júli 2013 a v septembri 2013).

Keďže vo Vašom prípade došlo aj k tretiemu predĺženiu pracovného pomeru (v januári 2014), tak v súlade s citovaným ustanovením § 48 ods. 1 Zákonníka práce už od 01.01.2014 by ste mali byť u svojho zamestnávateľa zamestnancom s pracovnou zmluvou na neurčitý čas, nakoľko toto predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú je v rozpore so zákonom (Zákonník práce totiž dovoľuje predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú maximálne dvakrát za dva roky).

Vami uvádzané päťnásobné predlžovanie pracovného pomeru v období dvoch rokov nemá žiadnu oporu v platnom právnom poriadku.

Keďže ako uvádzate ste zamestnaný „cez personálnu agentúru“, tak vo Vašom prípade je potrebné ešte poukázať na ustanovenie § 48 ods. 9 Zákonníka práce, podľa ktorého „obmedzenia podľa odsekov 2 až 7 sa nevzťahujú na zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania“. Keďže tieto agentúry dočasného zamestnávania majú svoju podnikateľskú činnosť založenú práve na dočasnom zamestnávaní zamestnancov, tak Zákonník práce v tomto ustanovení poskytuje týmto agentúram zákonnú výnimku pre reťazenie pracovných pomerov na dobu určitú.

Inými slovami agentúry dočasného zamestnávania môžu so svojimi zamestnancami uzatvárať pracovné zmluvy na dobu určitú bez hore uvedených obmedzení, teda aj viac ako dvakrát po sebe, resp. aj v prípade, ak celková doba zamestnania na dobu určitú v súhrne presiahne hranicu dvoch rokov.

Ak teda Váš zamestnávateľ je agentúrou dočasného zamestnávania, tak vo Vašom prípade nedôjde k premene Vášho pracovného pomeru na pracovný pomer na neurčitý čas, ani po jeho piatom predĺžení. V tomto prípade však podmienka premeny Vášho pracovného pomeru na dobu určitú po jeho piatom predĺžení však môže byť dojednaná vo Vašej pracovnej zmluve, a v takom prípade k tejto premene dôjde momentom piateho predĺženia. 

Keďže zo znenia Vašej otázky nie je možné zistiť konkrétne okolnosti Vášho prípadu, najmä nám nie sú známe konkrétne ustanovenia Vašej pracovnej zmluvy, tak Vám odporúčame, aby ste sa s touto otázkou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý okolnosti Vášho prípadu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. V prípade, ak si advokáta z finančných dôvodov nemôžete dovoliť, tak sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktoré Vám po splnení zákonných podmienok poskytne bezplatné právne služby. Podmienky poskytnutia tejto bezplatnej právnej pomoci a kontaktné údaje na jednotlivé pobočky centra nájdete na nasledujúcej webovej stránke: http://www.cpp.finalarea.com/potrebujem-pravnu-pomoc.     

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

17.11.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

6

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje