Prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti

Otázka:

Možem požiadať najbližší nadriadený súd o odňatie veci príslušnému súdu a prikázanie veci inému prvostupňovému súdu v civilnom konaní z dôvodov vhodnosti:
1,zmeny trv.pobytu účastníka konania
2,požiadavky zabezpečenia objektivity konania, pri pri preukázaní neprofesionality súdu, ide teda o požiadavku dôkladnejšieho prejednania veci bez pochybností predchádz.chybné rozsudky)
3,zrýchlenia konania
Otázky:
Môže účastník konania podať takúto žiadosť ešte pred prvým pojednávaním?
Má takéto podanie odkladný účinok? (dôjde k odročeniu až do verdiktu nadriad.súdu?)

dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti uvádzame nasledujúce stanovisko:

V tejto súvislosti je potrebné v prvom rade poukázať na ustanovenie čl. 48 ods. 1 Ústavy SR, podľa ktorého: „Nikoho nemožno odňať jeho zákonnému sudcovi. Príslušnosť súdu ustanoví zákon.“

V zmysle citovaného ustanovenia Ústavy SR má každá osoba právo, aby o jej veci rozhodoval tzv. zákonný sudca, ktorý je určený spôsobom uvedeným v príslušnom zákone. V prípade, ak by vo veci nerozhodoval zákonný sudca, tak takéto súdne rozhodnutie je možné považovať za nezákonné, čo by v konečnom dôsledku malo za následok jeho neplatnosť a neúčinnosť.

Čo sa týka príslušnosti súdu, tak v súlade s citovaným ustanovením čl. 48 ods. 1 Ústavy SR je táto riešená v jednotlivých zákonoch upravujúcich súdne konanie, pričom pre občianske súdne konanie je táto otázka riešená v zákone č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“).

Podľa ustanovenia § 11 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku „konanie sa uskutočňuje na tom súde, ktorý je vecne a miestne príslušný. Príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia.“  Za zákonného sudcu teda môžeme vo všeobecnosti považovať iba sudcu vecne a miestne príslušného súdu, ktorému vec pripadla v súlade s platným rozvrhom práce tohto súdu.

Konkrétne pravidlá pre určenie vecnej príslušnosti súdu v občianskom súdnom konaní (či vo veci bude rozhodovať okresný, krajský alebo najvyšší súd) sú uvedené v ustanovení §§ 9 – 10a Občianskeho súdneho poriadku. Taktiež pravidlá pre určenie miestnej príslušnosti v občianskom súdnom konaní (ktorý konkrétny okresný alebo krajský súd bude vo veci rozhodovať) sú uvedené v ustanovení §§ 84 – 89b Občianskeho súdneho poriadku.

Ak teda na začiatku konkrétneho súdneho konania bola správne (v súlade s pravidlami uvedenými v príslušných ustanoveniach Občianskeho súdneho poriadku) určená vecná a miestna konajúceho súdu, tak zmenu tohto konajúceho súdu v zásade nie je možne urobiť. Takáto zmena by totiž bola v rozpore so zásadou zákonného sudcu podľa citovaného ustanovenia čl. 48 ods. 1 Ústavy SR.

Zmena konajúceho súdu v zásade nie je prípustná ani vtedy, ak po začatí súdneho konania došlo ku zmene okolností majúcich vplyv na určenie príslušnosti tohto súdu (napr. ak by došlo ku zmene bydliska jedného z účastníkov konania). V tejto súvislosti opätovne poukazujeme na ustanovenie § 11 ods. 1 veta druhá Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého „príslušnosť sa určuje podľa okolností, ktoré tu sú v čase začatia konania, a trvá až do jeho skončenia“.

Schválne v tejto súvislosti uvádzame, že zmena príslušného súdu v zásade nie je možná, nakoľko zákon takúto zmenu výnimočne pripúšťa v dvoch prípadoch uvedených v ustanovení § 12 ods. 1 a ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku:

  1. ak príslušný súd nemôže vo veci konať z dôvodu, že jeho sudcovia sú vylúčení z rozhodovania o danej veci pre zaujatosť (v takom prípade vec musí byť povinne prikázaná inému súdu toho istého stupňa);
  2. z dôvodu vhodnosti (v takom prípade však prikázanie veci inému súdu je iba fakultatívne a závisí od konkrétnych okolností daného prípadu).

Čo sa týka samotného prikázania veci inému súdu z dôvodu vhodnosti a podmienok, za ktorých prichádza do úvahy, tak v tejto súvislosti sa v celom rozsahu odvolávame na obsah Uznesenia Najvyššieho súdu SR zo dňa 21.10.2010, sp. zn. 3 Ndc 20/2010, ktoré sa týmito otázkami podrobne zaoberá. V tomto rozhodnutí sa konkrétne uvádza nasledovné:

„Prikázanie (delegácia) veci z dôvodu vhodnosti predstavuje výnimku z ústavne zaručenej zásady, že nikto nesmie byť odňatý svojmu zákonnému sudcovi (čl. 48 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky), ktorý je daný na podklade vopred stanovených zákonných pravidiel vecnej a miestnej príslušnosti súdov. K prikázaniu veci je preto na mieste pristúpiť v tých výnimočných prípadoch, v ktorých by prejednanie veci iným než (doposiaľ) príslušným súdom znamenalo z komplexného pohľadu hospodárnejšie, rýchlejšie, alebo po skutkovej stránke spoľahlivejšie a dôkladnejšie posúdenie veci.

Dôvody delegácie môžu byť rôzne v závislosti od predmetu konania, postavenia účastníkov, ale aj doterajších výsledkov konania. Dôvody na strane účastníkov konania vyplývajúce z ich postavenia môžu mať najmä osobnú, zdravotnú, finančnú prípadne sociálnu povahu. Vzhľadom k charakteru delegácie veci ako výnimky zo zásady, že vec prejednáva a rozhoduje súd, ktorého príslušnosť vyplýva zo zákonom a vopred stanovených pravidiel vecnej a miestnej príslušnosti, musí mať však aj dôvod delegácie vždy výnimočný charakter. V neposlednom rade nadriadený súd berie v úvahu aj prípadné dôsledky navrhovanej vhodnej delegácie a starostlivo skúma, či delegovaním veci inému súdu nedôjde iba k tomu, že obdobným spôsobom zaťaží druhého účastníka konania.

S poukazom na uvedené prichádza aplikácia ustanovenia § 12 ods. 2 O.s.p. do úvahy len vtedy, ak sú pre to dané dôležité dôvody. Úvaha súdu o vhodnosti delegácie zahŕňa komplexné posúdenie predmetu konania a pomerov účastníkov na oboch procesných stranách. Súd prihliada na pomery a dopad prípadného prikázania veci tak na strane účastníka, ktorý vhodnú delegáciu navrhuje, ako aj na pomery a dopad prípadnej delegácie veci na ostatných účastníkov. Pri tom všetkom treba mať na zreteli aj výnimočnosť inštitútu delegácie veci.

Návrh na prikázanie veci inému súdu môže podať ktorýkoľvek účastník súdneho konania, ale aj samotný konajúci súd z vlastnej iniciatívy. V každom prípade však musia byť dané dôležité dôvody pre takýto postup.

Návrh na prikázanie veci inému súdu môže účastník konania podať kedykoľvek v priebehu súdneho konania, v závislosti od toho, kedy nastali ním uvádzané dôležité dôvody pre takýto postup (aj pred prvým pojednávaním vo veci).

Podanie návrhu na prikázanie veci inému súdu však nemá odkladný účinok, nakoľko Občiansky súdny poriadok odkladný účinok takémuto návrh nepripisuje. To inými slovami znamená, že podanie návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti samo o sebe nie je dôvodom na odročenie už nariadeného pojednávania vo Vašom prípade.

V tejto súvislosti ešte poukazujeme na znenie Nálezu Ústavného súdu SR zo dňa 24.07.2014, sp. zn. II. ÚS 476/2013, ktorý sa o. i. zaoberal aj otázkou odkladného účinku takéhoto návrhu. V tomto náleze sa výslovne uvádza nasledovné:

„Ústavný súd podotýka, že nedokázal identifikovať ustanovenie Občianskeho súdneho poriadku, ktoré by návrhu na odňatie a prikázanie veci z dôvodu vhodnosti priznával odkladný účinok na konanie už skôr nariadeného pojednávania. Taký účinok nevyžaduje ani ústava – odňatie a prikázanie veci inému súdu nepredstavuje realizáciu práva účastníka na zákonného sudcu, ale naopak, zásah do zásady zákonného sudcu a výnimku z nej, keďže tento návrh sleduje prenesenie rozhodovania zo zákonného sudcu (vecne a miestne príslušného súdu) na sudcu iného súdu (vecne, no nie miestne príslušného, porov. § 11 ods. 1 OSP). Z toho vyplýva, že súd, ktorý vo veci koná ako vecne a miestne príslušný súd, je zákonným súdom až do (konštitutívneho) rozhodnutia nadriadeného súdu o tom, že sa mu vec odníma a prikazuje sa inému súdu. Ak by aj nadriadený súd vec prikázal inému súdu, nevystavuje sa konajúci súd riziku, že by konal ako vecne a miestne nepríslušný a že by z tohto dôvodu konanie zaťažil vadou. Konajúci súd preto nemá žiaden dôvod, aby len preto, že bol podaný taký návrh, vo veci nevykonal už skôr naplánovaný alebo nariadený úkon.“  

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

14.11.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje