Zmena priezviska konateľky spoločnosti s ručením obmedzeným po sobáši

Otázka:

dobrý deň.
manželka je konatelkou v dvoch sro, ktore zalozila este za slobodna, po svadbe si zmenila priezvisko a je potrebne zmenit aj priezvisko konatela na sude, na iternete som sa docital že ak podam podnet na začatie konania o zhode je to bezplatne, nasiel som na to tlacivo vyplnil poslal, avšak po 2 mesiacoch žiadna zmena a ani odpoved. dnes som volal na sud, tak to tam eviduju, ale vraj na to nieje ziadna zakonom dana lehota. ja teraz neviem akym sposobom ma manželka konať vo firme, ma sa podpisovat ako za slobodna alebo tak ako sa teraz vola?
je pravda že keby som podal navrh na začatie konania o zhode musel by som zaplatit 66€ a mal by som to do 5 dni.
otazka č1. ako sa ma manzelka podpisovat?
otazka č2. ako dlho može trvať takato zmena? možem čakať aj 12 mesiacov?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom zmeny priezviska konateľky spoločnosti s ručením obmedzeným po sobáši uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na úvod tejto odpovede poukazujeme predovšetkým na ustanovenie § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obchodnom registri“), podľa ktorého „do obchodného registra sa zapisujú v štátnom jazyku tieto údaje: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, s uvedením spôsobu, akým táto osoba koná v mene zapísanej osoby, a s uvedením dňa vzniku a po jej skončení dňa skončenia funkcie...“.

Taktiež podľa ustanovenia § 2 ods. 2 písm. c) Zákona o obchodnom registri „do obchodného registra sa ďalej zapisujú pri spoločnosti s ručením obmedzeným mená, priezviská a bydliská spoločníkov, obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby ako spoločníka, výška základného imania a rozsah jeho splatenia, výška vkladu každého spoločníka do základného imania a rozsah jeho splatenia“.

Ďalej v tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 5 ods. 5 Zákona o obchodnom registri, v ktorom sa uvádza, že „fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov“.

Za právnu skutočnosť podľa citovaného ustanovenia § 5 ods. 5 Zákona o obchodnom registri sa považuje aj uzatvorenie manželstva a s tým spojená zmena priezviska, ak sa týka osoby, ktorá je ako spoločník alebo štatutárny orgán právnickej osoby zapísaná v obchodnom registri.

Na základe uvedených skutočností bola teda Vaša manželka, v súvislosti so zmenou svojho priezviska, povinná na príslušnom registrovom súde podať návrh na zápis tejto zmeny do Obchodného registra SR. Tento návrh na zápis je v súlade so Zákonom o súdnych poplatkoch spoplatnený sumou 66,- € za návrh týkajúci sa jednej spoločnosti s ručením obmedzeným, pričom v jednom návrhu je možné vykonať aj viacero zmien.

Váš postup, kedy ste podali podnet na začatie konania o zhode teda nebol správny a súd tento podnet zrejme odmietne a konanie uznesením zastaví. Konanie o zhode zápisu v obchodnom registri slúži predovšetkým odstránenie rozporov medzi zápisom v Obchodnom registri SR a skutočným stavom, ak tak neurobí samotná zapísaná osoba alebo jej štatutárny orgán. Konanie o zhode ďalej slúži na odstránenie chýb v písaní a počítaní, ako aj iných zrejmých nesprávností zápisu v Obchodnom registri.

Na základe uvedených skutočností Vám teda odporúčame, aby Vaša manželka bezodkladne na príslušnom registrovom súde podala návrh na zápis zmeny svojho priezviska do Obchodného registra SR, a to osobitne pre každú spoločnosť, v ktorej je zapísaná ako konateľ alebo spoločník.

Návrh sa podáva na predpísanom formulári, ktorý môžete nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR (http://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-na-zapis-zmeny-do-obchodneho-registra-pre-podania-v-listinnej-podobe.aspx), konkrétne u spoločnosti s ručením obmedzeným sa jedná o Formulár č. 8. K tomuto formuláru je potrebné priložiť nasledujúce prílohy:

-        úradne overenú fotokópiu Sobášneho listu;

-        čestné prehlásenie, v ktorom Vaša manželka vyhlási, že u nej došlo ku zmene priezviska a zároveň v ňom uvedie svoje nové priezvisko (podpis Vašej manželky na tomto čestnom prehlásení musí byť úradne overený pred notárom alebo pred príslušným orgánom obce);

-        nové úplné znenie spoločenskej zmluvy/zakladateľskej listiny predmetných spoločností, v ktorých už bude uvedené nové priezvisko Vašej manželky (toto nové úplné znenie podpisuje konateľ dotknutých spoločností v zmysle ustanovenia § 141 ods. 3 Obchodného zákonníka);

-        nový podpisový vzor konateľa dotknutých spoločností (listinu s novým podpisom Vašej manželky, ktorá bude slúžiť ako podpisový vzor konateľa). 

Zmena priezviska sa týka ako osoby konateľa, tak aj osoby spoločníka (ak Vaša manželka je v dotknutých spoločnostiach aj spoločníkom). Na túto skutočnosť je potrebné pamätať a zmenu vykonať aj ohľadom spoločníka.

Ako už bolo uvedené, podanie tohto návrhu je spoplatnené súdnym poplatkom v sume 66,- €. Návrh je možné podať aj elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom, a v takom prípade sa platí polovičný súdny poplatok. Návrh je potrebné podať osobitne pre každú spoločnosť, v ktorej figuruje Vaša manželka.

Zároveň si Vás v tejto súvislosti dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) Zákona o obchodnom registri môže príslušný registrový súd uložiť Vašej manželke pokutu za nesplnenie povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov, a to až do výšky 3.310,- €. Z uvedeného dôvodu Vám odporúčame návrh na zápis zmeny podať čo najskôr.

V súvislosti s podaním tohto návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov sa môžete obrátiť aj na advokáta v miesta Vášho bydliska, ktorý Vám pomôže pri vypĺňaní príslušného formulára, alebo Vašu manželku môže pri riešení tejto záležitosti v celom rozsahu zastúpiť.

O návrhu na zápis zmeny do Obchodného registra SR je registrový súd povinný rozhodnúť v zásade do 2 pracovných dní od podania návrhu alebo od zaplatenia súdneho poplatku, podľa toho, čo nastane neskôr.

V prípade, ak by ste teraz podali návrh na zápis zmeny priezviska do Obchodného registra SR, tak konanie o zhode, ktoré ste už iniciovali, bude zastavené, nakoľko odpadol jeho dôvod, ktorý ste v návrhu uvádzali (za podmienky, že návrhu na zápis zmeny bude zo strany registrového súdu vyhovené). V tejto súvislosti však opätovne poukazujeme na skutočnosť, že toto konanie o zhode bude každopádne zastavené tak, ako sme už uvádzali vyššie.

Na záver, čo sa týka Vašej otázky, ako sa má Vaša manželka podpisovať, tak v tejto súvislosti uvádzame, že Vaša manželka sa má každopádne podpisovať novým (sobášom nadobudnutým) priezviskom. Dňom uzatvorenia manželstva totiž u Vašej manželky došlo aj ku zmene jej osobného stavu, pričom zmena jej priezviska je podľa rodinnoprávnych predpisov účinná dňom uzatvorenia manželstva. Zápis v Obchodnom registri má v tejto súvislosti len deklaratórny (evidenčný) charakter a nemá vplyv na osobný stav dotknutej osoby.

V prípade, ak by sa Vaša manželka podpisovala pôvodným priezviskom, tak vzhľadom na uvedenú zmenu jej osobného stavu, by dokument podpísala kvázi neexistujúca osoba a tento dokument by teda nebol platný.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

10.09.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

35

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje