Premlčacia doba súdneho rozhodnutia ako exekučného titulu

Otázka:

Dobry den, pred 22 rokmi som si pozical peniaze od sukromnej osoby, mal som vtedy 17 rokov. Veritel pred cca 13 rokmi zomrel. Dnes som sa dozvedel, ze mam na poste upovedomenie o zacati exekucie v tejto veci. Nevztahuje sa na tento dlh premlcacia doba? Zasielku od exekutora som zatial neprebral, nakolko som v zahranici, len som s nim telefonoval. Ak aj nahodou nieje dlh premlcany, moze exekutor zacat konat ak som neprebral upovedomenie o zacati exekucije? Vopred dakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom premlčacej doby súdneho rozhodnutia a doručovania upovedomenia o začatí exekúcie, uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na úvod je potrebné uviesť, že v zmysle ustanovenia § 36 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučným poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Exekučný poriadok“) sa exekučné konanie začína na návrh, ktorý podáva oprávnený alebo ten, kto preukáže, že na neho prešlo právo z rozhodnutia. Oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie, ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. Zároveň podľa ustanovenia § 39 ods. 2 Exekučného poriadku oprávnený k návrhu na vykonanie exekúcie pripojí rovnopis rozhodnutia opatrený potvrdením o jeho vykonateľnosti (exekučný titul). Z uvedeného vyplýva, že i keď veriteľ, ktorý Vám poskytol finančné prostriedky, zomrel, jeho pohľadávka bola priznaná súdnym rozhodnutím, ktorý je exekučným titulom v začatom exekučnom konaní.

Podľa ustanovenia § 41 ods. 1 Exekučného poriadku: „Exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok.“

Pokiaľ ide o premlčaciu dobu súdneho rozhodnutia, je upravená v ustanovení § 110 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a to nasledovne: „Ak bolo právo priznané právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, premlčuje sa za desať odo dňa, keď sa malo podľa rozhodnutia plniť.“ Nakoľko z Vašej otázky nie je zrejmé kedy bolo súdne rozhodnutie vykonateľné (teda kedy ste mali podľa rozhodnutia plniť), nevieme povedať, či je súdne rozhodnutie ako exekučný titul, na základe ktoré bol podaný návrh na vykonanie exekúcie, premlčané.

Uvádzate, že máte na pošte neprevzaté upovedomenie o začatí exekúcie. Po podaní návrhu na vykonanie exekúcie, ktorý podáva oprávnený vybranému exekútorovi a po tom, ako súd poverí tohto exekútora vykonaním exekúcie, upovedomí poverený exekútor povinného i oprávneného o začatí exekúcie, prípadne aj o spôsobe jej vykonania (napríklad exekúcia zrážkami zo mzdy a i.) a o predbežných trovách exekúcie, pričom povinného zároveň vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby vzniesol námietky v lehote do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie (§ 47 Exekučného poriadku).

Upovedomenie o začatí exekúcie je spravidla prvým úkonom, ktorým sa povinný dozvedá o prebiehajúcej exekúcii proti nemu. Zákon mu umožňuje, aby exekútorovi oznámil dôvody pre zastavenie takejto exekúcie v prípade, ak existujú. Vy ako povinný sa teda môže brániť proti exekúcii podaním námietok. Podľa § 50 ods. 1 Exekučného poriadku: „Povinný môže vzniesť u exekútora povereného vykonaním exekúcie do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie námietky proti exekúcii, ak po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré spôsobili zánik vymáhaného nároku alebo bránia jeho vymáhateľnosti, alebo ak sú tu iné dôvody, pre ktoré je exekúcia neprípustná. To isté platí, ak sa namieta, že oprávnený alebo povinný nie sú právnymi nástupcami osoby uvedenej v exekučnom titule. Námietky musia byť odôvodnené a na dodatočné uvedené dôvody sa neprihliadne.“ Z uvedeného vyplýva, že Exekučný poriadok pripúšťa len štyri možnosti, na základe ktorých je možné podať námietky. V prípade, ak by exekučný titul, ktorý je podkladom na vykonanie exekúcie, bol premlčaný ako uvádzame vyššie, mohli by ste namietať, že po vzniku exekučného titulu nastali okolnosti, ktoré bránia jeho vymáhateľnosti. Je potrebné zdôrazniť, že pri námietkach platí koncentračná zásada a teda po uplynutí 14-dňovej lehoty sa na dodatočné uvedené námietky neprihliada. Taktiež v exekučnom konaní platí, že nemožno odpustiť zmeškanie lehôt (§ 36 ods. 5 Exekučného poriadku). Tu je potrebné poznamenať, že všetky uvedené okolnosti sú zároveň dôvodom na zastavenie exekúcie v ktoromkoľvek štádiu (viď § 57 Exekučného poriadku). Ak teda povinný námietky nepodá, môže neskôr kedykoľvek podať z uvedených dôvodov návrh na zastavenie exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie, na rozdiel od námietok proti exekúcii, však nemá odkladný účinok na vykonanie exekúcie (na vydanie exekučného príkazu) a teda súdny exekútor môže vykonávať exekúciu aj po tom, ako povinný podá návrh na zastavenie exekúcie a to až do doby, kým sa o podanom návrhu kladne nevyhovie (o tom rozhoduje príslušný exekučný súd).

S podaním námietok nevzniká povinnému žiadna poplatková povinnosť.

Pokiaľ ide o samotné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, aplikuje sa § 49 ods. 1 Exekučného poriadku: „Upovedomenie o začatí exekúcie sa doručí oprávnenému a povinnému do vlastných rúk. Náhradné doručenie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému, ktorý je fyzickou osobou, je vylúčené.“ To znamená, že ak by mali nastať účinky doručenia, v každom prípade musí byť zásielka Vám ako povinnému reálne doručená. Ak by ale nebolo možné doručiť uvedenú zásielku, jedinou možnosťou exekútora je požiadať súd o ustanovenie opatrovníka. Podľa § 49 ods. 4 Exekučného poriadku: „Exekútor môže požiadať súd o ustanovenie opatrovníka povinnému, ktorého pobyt nie je známy, ktorému sa nepodarilo doručiť upovedomenie o začatí exekúcie na známu adresu v cudzine, ktorý je postihnutý duševnou poruchou alebo ktorý nie je schopný zrozumiteľne sa vyjadrovať.“

Avšak v prípade, ak by ste boli zastihnutý a odmietli by ste zásielku prijať, aplikuje sa ustanovenie § 49 ods. 3 Exekučného poriadku: „Ak povinný bezdôvodne odoprie upovedomenie o začatí exekúcie prijať, je toto upovedomenie doručené dňom, keď jeho prijatie bolo odopreté; o tom musí byť povinný poučený tým, kto to doručuje.“  V danom prípade by sa uplatnila tzv. fikcia doručenia.

Z uvedených skutočností vyplýva, že ak sa nepodarí súdnemu exekútorovi doručiť Vám upovedomenie o začatí exekúcie do vlastných rúk a to aj na adresu do cudziny ak je mu známa, môže požiadať súd o ustanovenie opatrovníka, ktorému sa doručí predmetné upovedomenie. Od momentu doručenia začne plynúť 14-dňová lehota, v ktorej môžete Vy, prípadne Vám ustanovený opatrovník, vzniesť námietky proti exekúcii na základe dôvodov, ktoré sme uviedli vyššie.

Ako už bolo vyššie uvedené, konkrétny postup vo Vašom prípade vždy závisí od konkrétnych okolností Vášho prípadu, ktoré nám nie sú dostatočne známe. Preto Vám odporúčame, aby ste sa so svojím problémom obrátili na ktoréhokoľvek advokáta v miesta Vášho bydliska, ktorý Vašu situáciu s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. V prípade, ak si advokáta z finančných dôvodov nemôžete dovoliť, tak sa môžete obrátiť na Centrum právnej pomoci, ktorá Vám v tejto veci bezplatne poskytne právnu pomoc (po splnení zákonom stanovených podmienok). Kontakty na Centrum právnej pomoci nájdete na tejto webovej stránke - http://www.cpp.finalarea.com/kde-a-kedy-nas-najdete.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

12.09.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

33

9

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje