Čerpanie dovolenky zamestnancom vykonávajúcim prácu vo verejnom záujme

Otázka:

Zamestnanec statnej spravy-referent obecneho uradu podal dna 8.9.2014 vypoved.tento zamestnanec ma este 12 ddni starej dovolenky z roku 2013 plus 20 dni z roku 2014..starosta tomuto zamestnancovi odmietol schvalit cerpanie akejkolvek dovolenky.ma na to pravo?zamestnancovi samozrejme plynie 2 mesacna vypovedna lehota a chce si vycerpat tuto dovolenku,kedze tato sa mu podla mojich informacii nemoze preplatit kedze pracuje v statnej sprave..takto by stratil 30 dni dovolenky..ma starosta pravo mu zakazat cerpat tuto dovolenku?ake prava ma zamestnanec?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom čerpania dovolenky zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, uvádzame nasledujúce stanovisko:

Na pracovnoprávny vzťah referenta obecného úradu sa vzťahuje zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov, čo vyplýva z § 1 ods. 2 písm. a) a teda, že tento zákon sa vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k zamestnávateľom, ktorými sú okrem iného aj obce. V zmysle ustanovenia § 4 uvedeného zákona sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. Keďže uvedený zákon neupravuje čerpanie dovolenky, použijú sa na čerpanie dovolenky príslušné ustanovenia Zákonníka práce.

Uvádzate, že zamestnanec má 12 dní nevyčerpanej dovolenky z predchádzajúceho kalendárneho roka. Podľa ustanovenia § 113 ods. 2 Zákonníka práce: „Ak si zamestnanec nemôže vyčerpať dovolenku v kalendárnom roku preto, že zamestnávateľ neurčí jej čerpanie, alebo pre prekážky v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka. Ak zamestnávateľ neurčí zamestnancovi čerpanie dovolenky najneskôr do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka tak, aby zamestnanec vyčerpal dovolenku do konca tohto kalendárneho roka, čerpanie dovolenky si môže určiť zamestnanec. Toto čerpanie dovolenky je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi písomne, najmenej 30 dní vopred; uvedená lehota môže byť so súhlasom zamestnávateľa skrátená.“ Na základe skutočností, ktoré uvádzate vo Vašej otázke, sa domnievame, že zamestnávateľ neurčil zamestnancovi čerpanie jeho starej dovolenky do 30. júna tohto kalendárneho roka a teda zamestnanec si môže určiť čerpanie dovolenky sám, avšak je povinný to písomne oznámiť  jeho zamestnávateľovi 30 dní vopred.

Pokiaľ ide o čerpanie dovolenky za rok 2014, je právom zamestnávateľa určiť čas čerpania dovolenky. Ide o oprávnenie zamestnávateľa, pri uskutočnení ktorého má prihliadať aj na oprávnené záujmy zamestnanca. V prípade, že by sa zamestnanec sám rozhodol čerpať dovolenku, bez určenia zamestnávateľom, porušuje pracovnú disciplínu.

Zákonník práce upravuje čerpanie dovolenky v § 111 ods. 1 nasledovne: „Čerpanie dovolenky určuje zamestnávateľ po prerokovaní so zamestnancom podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby si zamestnanec mohol dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka. Pri určovaní dovolenky je potrebné prihliadať na úlohy zamestnávateľa a na oprávnené záujmy zamestnanca. Zamestnávateľ je povinný určiť zamestnancovi čerpanie aspoň štyroch týždňov dovolenky v kalendárnom roku, ak má na ne nárok, a ak určeniu čerpania dovolenky nebránia prekážky v práci na strane zamestnanca.“ Avšak vo Vašom  prípade, ak by zamestnávateľ neurčil zamestnancovi čerpanie dovolenky, na ktorú mu vznikol nárok, aplikuje sa ustanovenie § 116 ods. 3 Zákonníka práce a to nasledovne: „Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.Za minimálnu ročnú dovolenku v rozsahu štyroch týždňov nesmie zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi náhradu mzdy okrem jediného prípadu a to v prípade skončenia pracovného pomeru. Z uvedeného teda vyplýva, že ak by zamestnávateľ neumožnil zamestnancovi čerpať dovolenku do skončenia pracovného pomeru, rozhodne mu vznikne peňažný nárok na náhradu mzdy.

Rovnako ak by zamestnanec nevyčerpal do skončenia pracovného pomeru ani dovolenku za predchádzajúci kalendárny rok, patrí mu v zmysle § 116 ods. 2 Zákonníka práce za časť dovolenky, ktorá presahuje štyri týždne základnej výmery dovolenky a ktorú nemohol vyčerpať do konca tohto kalendárneho roka, náhrada mzdy v sume jeho priemerného zárobku. A teda, buď starosta nariadi zamestnancovi čerpanie dovolenky alebo umožní mu dovolenku čerpať a ak nie, tak má nárok na náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku.

Na záver dodávame, že zamestnanci obce sú odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle § 29 ods. 1 a 2 uvedeného zákona ak osobitné predpisy (t.j. napr. Zákonník práce) obsahujú ustanovenia o mzde, je ňou plat podľa tohto zákona a priemerným zárobkom alebo priemernou mzdou je funkčný plat podľa § 4 ods. 4 a 6.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

09.09.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje