Skončenie pracovného pomeru dohodou počas reštrukturalizácie

Otázka:

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, ako je to s rozviazaním pracovného pomeru s podnikom, ktorého reštrukturalizácia začala 22.12.2010. Je možné ukončiť pracovný pomer dohodou? Ďakujem veľmi pekne za informácie.

Odpoveď:

Dobrý deň,

ohľadom Vašej otázky týkajúcej sa skončenia pracovného pomeru dohodou počas reštrukturalizácie podávame nasledujúce stanovisko:

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o konkurze“), vykonávanie právnych úkonov dlžníka v pracovnoprávnych vzťahoch počas reštrukturalizácie, vždy podlieha schváleniu správcu.

Tzn. Dlžník, teda zamestnávateľ, môže skončiť pracovný pomer so zamestnancom počas reštrukturalizácie ktorýmkoľvek zo zákonom ustanovených spôsobov, teda aj dohodou o skončení pracovného pomeru, ale tento právny úkon podlieha schváleniu správcom.

Správca je povinný bezodkladne rozhodnúť o žiadosti dlžníka na schválenie právneho úkonu. Žiadosť dlžníka musí byť odôvodnená a dlžník musí správcovi poskytnúť všetky informácie o právnom úkone, ktorý má byť schválený, teda vo vašom prípade najmä s ktorým zamestnancom chcete skončiť pracovný pomer, akou formou je zamestnanec zamestnaný (pracovná zmluva, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), aký je predmet činnosti tohto zamestnanca, ako dlho je zamestnaný, akým spôsobom chcete so zamestnancom ukončiť pracovný pomer (dohodou, výpoveďou a pod.), z akého dôvodu chcete skončiť pracovný pomer s týmto zamestnancom a pod..

Je v záujme dlžníka, aby mal správca čo najviac informácii o zamýšľanom právnom úkone dlžníka, ktorý má schváliť. Zo žiadosti o schválenie právneho úkonu musí vyplývať aj to, aký bude mať tento právny úkon prípadný dosah na reštrukturalizáciu.

Na základe týchto informácii správca rozhodne, či právny úkon schvaľuje alebo nie.

Ak dlžník uskutoční právny úkon bez jeho schválenia správcom, tzn. ak dlžník ukončí pracovný pomer zamestnanca dohodou bez súhlasu správcu, tento právny úkon je platný a účinný. Avšak z takéhoto správania dlžníka možno vyvodzovať, že nemá záujem o reštrukturalizáciu a v konečnom dôsledku, ak bude dlžník opakovane porušovať povinnosti ustanovené zákonom o konkurze, správca je povinný požiadať súd o vyhlásenie konkurzu.  

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

 

09.01.11

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje