Drobná stavba postavená pri dočasnej stavbe

Otázka:

Mam pozemok v extravilane obce,kde som dostal stavebne povolenie na vystavbu maleho skladu naradia ako stavbu docasnu na 15 rokov nakolko uzemny plan neratal s vystavbou na tomto uzemy,stavbu som uskutocnil,skolaudoval,je možne k ejto,,docasnej stavbe postavit drobnu stavbu na zaklade ohlasenia.nakolko zakon nerozlišuje či hlavna stavba je trvala alebo dočasna.Dakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom drobnej stavby postavenej pri dočasnej stavbe uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 139b ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavený zákon“) „drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

a)  prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení;

b)  podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.“

V zmysle citovaného ustanovenia Stavebného zákona stavba, aby mohla byť považovaná za drobnú stavbu musí spĺňať tri základné podmienky, a to:

1.  musí ísť o stavbu, ktorá má doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (hlavnou stavbou môže byť aj sklad, čo výslovne vyplýva z citovaného ustanovenia);

2.  stavba nesmie presiahnuť zákonom stanovenú hranicu výmery (25 m2) a zákonom predpísanú hranicu pre jej výšku pri prízemných stavbách (5 m), resp. pre jej hĺbku pri podzemných stavbách (3 m);

3.  stavba nesmie podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Čo sa týka účelu, resp. následného využitia tejto drobnej stavby, tak Stavebný zákon tu žiadne obmedzenia nestanovuje, nakoľko druhy drobných stavieb, ktoré Stavebný zákon vymenováva sú len demonštratívnymi príkladmi.

Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 písm. b) Stavebného zákona na realizáciu drobnej stavby postačuje len ohlásenie stavebnému úradu (obci, mestu, mestskej časti). Ohlásenie sa musí urobiť vopred a v písomnej forme, pričom stavebník môže začať drobnú stavbu stavať až po tom, čo mu stavebný úrad zašle písomné oznámenie, že nemá námietky proti uskutočneniu tejto drobnej stavby. Stavebný úrad však môže určiť, že na predmetnú drobnú stavbu sa vyžaduje stavebné povolenie, v takom prípade musí stavební ohlásenie stavby doplniť stavebnými podkladmi, ktoré určí stavebný úrad.

Ohlásenie drobnej stavby musí obsahovať:

-        meno, priezvisko a adresu stavebníka fyzickej osoby, resp. názov a sídlo stavebníka právnickej osoby;

-        účel, rozsah a miesto stavby;

-        druh, parcelné číslo a katastrálne územie pozemku, na ktorom sa má drobná stavba realizovať;

-        ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou, tak vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby;

-        ak sa pri uskutočňovaní stavby majú použiť susedné nehnuteľnosti, tak vyjadrenie vlastníka susedných nehnuteľností.

 

Prílohou k ohláseniu je:

-        doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku, na ktorom sa má drobná stavba postaviť;

-        jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia drobnej stavby na pozemku, vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a stavebné riešenie drobnej stavby;

-        jednoduchý technický opis stavby;

-        vyjadrenia, súhlasy a stanoviská iných dotknutých orgánov verejnej správy.

 

Na základe uvedených skutočností máme za to, že drobnú stavbu je možné postaviť aj vo vzťahu ku dočasnej stavbe (zákon to výslovne nezakazuje), pričom na postavenie tejto drobnej stavby postačuje ohlásenie stavebnému úradu, pokiaľ samotný stavebný úrad neurčí, že sa vyžaduje stavebné povolenie.  

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

16.05.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

16

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje