Náhrada poisťovňou vyplateného poistného plnenia

Otázka:

Dobrý deň prajem,
i mne sa stala nehoda. V septembri r. 2013 som nepozorne nacúval do vozidla, kde som spôsobil škodu (preliačené dvere + bok zadného nárazníka) Trhová cena toho poškodeného vozidla je cca 1000 EUR-1500 EUR. V tej dobe som bol v domnení, že auto je poistené, no kvôli nedorozumeniu oficiálne nebolo evidované ako poistené (to som zistil až po nehode). Poškodený ma v Januári r. 2014 kontaktoval, že sa poškodená čiastka vyčíslila na 900 EUR, že on bol na obhliadke u mojej poisťovni a že toto mu vyčíslil ich zamestnanec. Pán ma kontaktoval, že mu to poisťovňa nechce uhradiť a žiadal od mňa čiastku 900 EUR. Prišiel som do poisťovne tento problém vyriešiť, no poisťovňa sa k veci postavila tak, že vozidlo nebolo poistené, čiže škodu si mám hradiť sám. Tak som kontaktoval pána, že mi to preplatiť nechcú a že sa môžme dohodnúť osobne na vyrovnaní, pán sa javil tak, že nie je spokojný s tým osobným vyrovnaním škody. Neskôr sa mi dotyčný ozval, s tým, že mu to poisťovňa preplatila. Je podla Vás adekvátna cena opravy dverí a zadného nárazníku asi 13 ročného vozidla 900 EUR? pričom tých 900EUR môže byť asi 80% z celkovej ceny vozidla? Teraz mi prišla upomienka od spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. s tým, že mám uhradiť čiastku 893,61 EUR. Viete mi poradiť, ako postupne konať? Ďakujem Vám za skorú odpoveď.

s pozdravom,

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom náhrady poisťovňou vyplateného poistného plnenia uvádzame nasledujúce stanovisko:

V zmysle zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o PZP“) je každý vlastník, resp. držiteľ motorového vozidla povinný uzatvoriť s niektorou poisťovňou pôsobiacou na území Slovenskej republiky Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (ďalej len „Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu“).

Na základe tejto zmluvy následne vzniká vlastníkovi alebo držiteľovi motorového vozidla povinnosť platiť zvolenej poisťovni dohodnuté poistné. Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu je však platná a účinná len v tom poistnom období, za ktoré vlastník alebo držiteľ motorového vozidla včas a riadne zaplatil poisťovni v zmluve určené poistné.

Na základe platnej a účinnej Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu má poistený vlastník, resp. držiteľ motorového vozidla právo, aby v prípade poistnej udalosti za neho poisťovňa poškodenému nahradila škodu, za ktorú zodpovedá práve poistený vlastník alebo držiteľ motorového vozidla. V prípade, ak v čase poistnej udalosti Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu nebola platná a účinná, resp. ak v danom čase nebola uzatvorená vôbec, tak poisťovňa poistné plnenie poškodenému neposkytne.

Zákonom o PZP však bola zriadená Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá spravuje tzv. poistný garančný fond, z ktorého sa podľa ustanovenia § 24 ods. 2 písm. b) Zákona o PZP „poskytuje poistné plnenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, za ktorú zodpovedá osoba bez poistenia zodpovednosti“.

Na základe skutočností, ktoré uvádzate v znení Vašej otázky, usudzujeme, že z dôvodu neplatnej alebo neúčinnej Zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu Vaša poisťovňa odmietla vyplatiť poistné plnenie poškodenému. A teda v súlade s citovaným ustanovením § 24 ods. 2 písm. b) Zákona o PZP poistné plnenie poškodenému za Vás vyplatila práve Slovenská kancelária poisťovateľov z poistného garančného fondu.

Podľa ustanovenia § 24 ods. 7 Zákona o PZP „Kancelária má právo proti tomu, kto zodpovedá za škodu podľa odseku 2 písm. a), b), f) a g) na náhradu toho, čo za neho plnila“. Teda inými slovami v prípade, ak Slovenská kancelária poisťovateľov vyplatila poškodenému poistné plnenie, tak má právo požadovať náhradu tohto poistného plnenia od osoby zodpovednej za škodu spôsobenú poškodenému.  

Upomienka od spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o. zrejme týka nároku Slovenskej kancelárie poisťovateľov na náhradu poistného plnenia, ktoré vyplatila poškodenému, a to z dôvodu že táto obchodná spoločnosť spravuje pohľadávky práve Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Ak teda už poistné plnenie bolo poškodenému vyplatené a Slovenská kancelária poisťovateľov si voči Vám uplatnila nárok na náhradu poistného plnenia, tak v zmysle citovaného ustanovenia § 24 ods. 7 Zákona o PZP ste povinný náhradu vyplateného poistného plnenia Slovenskej kancelárii poisťovateľov zaplatiť.

Každopádne však máte právo požiadať Slovenskú kanceláriu poisťovateľov o prešetrenie likvidácie poistnej udalosti. V tejto žiadosti by ste mali uviesť dôvody, pre ktoré považujete postup vybavenia poistnej udalosti za nesprávny, prípadne uviesť nové skutočnosti, ktoré ste neuviedli alebo nemohli uviesť skôr. Žiadosť je potrebné zaslať písomne Slovenskej kancelárii poisťovateľov, ktorá by na jej základe mala opätovne prešetriť spôsob likvidácie tejto poistnej udalosti a zaslať Vám o tomto prešetrení písomné vyjadrenie.

Postup vybavenia poistnej udalosti môže byť vo Vašom prípade nesprávny napr. z dôvodu, že ste mali platne uzatvorenú Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu z Vašou poisťovňou, avšak Vaša poisťovňa neoprávnene (kvôli Vami uvádzanému nedorozumeniu v oficiálnej evidencii) odmietla vyplatiť poistné plnenie poškodenému, a to napriek tomu, že na takýto postup poisťovne nebol zákonný dôvod.

Takúto žiadosť o prešetrenie likvidácie poistnej udalosti môžete podať aj na Vašej poisťovni, s ktorou ste mali/mali mať uzatvorenú Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ak sa domnievate, že nesprávneho postupu sa dopustila práve táto poisťovňa.

Ďalej v prípade, ak ste toho názoru, že Vaša poisťovňa, s ktorou ste mali/mali mať uzatvorenú Zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu postupovala nesprávne a ani na podklade žiadosti o prešetrenie likvidácie poistnej udalosti nedošlo k náprave, tak máte možnosť obrátiť sa na súd so žalobou o náhradu škody, ktorá Vám v tejto súvislosti vznikla. Škodou v tomto prípade bude suma náhrady, ktorú ste zaplatili Slovenskej kancelárii poisťovateľov.

Nakoľko však z Vašej otázky nevyplývajú všetky skutočnosti, ktorých znalosť je potrebná pre komplexné posúdenie Vášho prípadu, tak Vám odporúčame, aby ste sa s Vaším problémom obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska a oboznámili ho so všetkými konkrétnymi okolnosťami Vášho prípadu. Tento advokát následne celú vec s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

Čo sa týka Vašej otázky ohľadom adekvátnosti výpočtu výšky škody spôsobenej na motorovom vozidle poškodeného, tak v tejto súvislosti poukazujeme na skutočnosť, že spôsob jej výpočtu je určený vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej ceny majetku. V prílohe č. 6 k tejto vyhláške je uvedený presný postup stanovenia hodnoty cestných vozidiel spolu s presnými vzorcami výpočtu výšky škody na cestných vozidlách (časť C prílohy č. 6).

Poisťovne a aj Slovenská kancelária poisťovateľov sú pri určení výšky škody motorovom vozidle povinné postupovať v zmysle hore uvedenej vyhlášky. V prípade, ak ste toho názoru, že poisťovňa nesprávne vypočítala výšku škody, resp. poistného plnenia, tak v rámci žiadosti o prešetrenie likvidácie poistnej udalosti máte možnosť namietať aj túto skutočnosť.

Skutočnosť, či výška škody na motorovom vozidle poškodeného si taktiež môžete overiť tým, že požiadate o vyhotovenie znaleckého posudku znalca pre odbor: cestná doprava, odvetvie: odhad hodnoty cestných vozidiel, ktorý má odborné znalosti technické prostriedky pre zodpovedanie Vašej otázky.     

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

19.04.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje