Trvanie výpovednej doby a výška odstupného

Otázka:

Dobrý den, chcem sa opýtať či ovplyvní dĺžku výpovednej lehoty a odstupného cas stráveny na PN (9mesiacov).
Od 1.5.2009 som zamestnancom firmy, ktora z organizačných dôvodov ukoncuje so mnou pracovný pomer k 1.7. 2014 (t.j. prác. kontrakt/pozícia konci k poslednému júnu). Chcem sa opýtať, na kolko mesiacov výpovednej lehoty mám nárok a na kolko mesačne odstupné. Kedze od 1.5.2014 som zamestnancom už 5 rokov a či doba strávena na PN ovplyvní nejako tuto dobu. Dakujem pekne.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom trvania výpovednej doby a výšky odstupného uvádzame nasledujúce stanovisko:

V zmysle ustanovenia § 62 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď z organizačných dôvodov je najmenej:

  1. dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej jeden rok a menej ako päť rokov;
  2. tri mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede trval najmenej päť rokov.

Pre presné určenie dĺžky výpovednej doby je rozhodujúci deň, kedy zamestnancovi bolo preukázateľne doručené písomné oznámenie zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru výpoveďou. Ak v tento deň pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa trval najmenej 1 rok a zároveň menej ako 5 rokov, tak dĺžka výpovednej doby tohto zamestnanca bude dva mesiace. Ak však pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa v deň doručenia výpovede trval najmenej 5 rokov, tak dĺžka výpovednej doby tohto zamestnanca bude tri mesiace.

Čo sa týka Vášho prípadu, tak Váš pracovný pomer u Vášho zamestnávateľa začal 01.05.2009 lehota piatich rokov od tohto dátumu uplynie dňa 01.05.2014. Teda inými slovami písomné oznámenie zamestnávateľa o výpovedi Vám bolo doručené ešte pred uplynutím piatich rokov počítaných odo dňa vzniku Vášho pracovného pomeru u zamestnávateľa. Dĺžka Vašej výpovednej doby teda bude dva mesiace (minimálna zákonná dĺžka výpovednej doby).

Záver uvedený v predchádzajúcom odseku však platí iba v tom prípade, ak vo Vašej pracovnej zmluve alebo kolektívnej zmluve platnej u Vášho zamestnávateľa nie je dohodnutá dlhšia dĺžka výpovednej doby. V prípade, ak uvedené dokumenty zakotvujú dlhšiu výpovednú dobu, tak namiesto minimálnej zákonnej dĺžky výpovednej doby máte nárok na túto dlhšiu výpovednú dobu.

Podľa už spomínaného ustanovenia § 62 ods. 3 Zákonníka práce dĺžka výpovednej doby závisí výlučne od doby trvania pracovného pomeru zamestnanca u zamestnávateľa ku dňu doručenia výpovede zamestnancovi. Žiadna iná skutočnosť nemá vplyv na trvanie výpovednej doby.

Čo sa týka doby, počas ktorej bol zamestnanec uznaný za dočasne pracovne neschopného pre chorobu alebo úraz, tak táto doba sa podľa ustanovenia § 144a ods. 1 písm. a) Zákonníka práce posudzuje ako výkon práce. Z uvedeného teda vyplýva, že doba trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca nemá žiadny vplyv na dĺžku výpovednej doby.

V súvislosti s odstupným na tomto mieste poukazujeme na ustanovenie § 76 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce, podľa ktorého zamestnanec, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou má pri skončení pracovného pomeru nárok na odstupné vo výške dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Tento nárok sa vzťahuje na zamestnanca, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trval najmenej 5 rokov a najviac 10 rokov, čo je aj Váš prípad.

Odstupné sa vypláca až po skončení pracovného pomeru zamestnanca v najbližšom výplatnom termíne, pokiaľ sa zamestnanec so zamestnávateľom nedohodnú inak.

Na záver ešte pripájame krátke zhrnutie:

Na základe Vami uvádzaných informácií Vaša výpovedná doba bude mať dĺžku dva mesiace a máte nárok na odstupné v sume dvojnásobku Vášho priemerného mesačného zárobku.       

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

16.04.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje