Zmena pracovného času po návrate z PN

Otázka:

Dobry den
Som invalid a ztp no pracujem v zdravotnictve.Vo februari 2014 som mala pracovny uraz a po skonceni PN som ziadala o preradenie z 12 hod. sluzieb na osem hodinove nakolko som dvanasky prestala zvladat a toto mi odporucil aj moj neurolog.Moja nadriadena toto odmietla s tym ze nemozem u nich na oddeleni dalej pracovat.Nechapem pretoze u nas pracuju aj osmickari. Ponukli mi miesto na inom oddeleni ale len na zastup za choru pani. Odmietla som pretoze to moju situaciu nijako neriesi. Nasledne na to mi vrchna oznamila ze mam dat vypoved ,a poslala ma za stanicnou aby miju napisala.Je taketo konanie vobec mozne? Ako sa mam branit .som ztp tazko si najdem pracu.Momentalne som PN po tomto som sa zrutila .

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa zmeny pracovného času po návrte z PN uvádzame nasledujúce stanovisko:

Úprave pracovného času sa venuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“) v ustanovení § 164 a nasl. Úpravou pracovného času sa tu rozumie zmena na kratší pracovný čas, alebo iná vhodná úprava určeného týždenného pracovného času.

Podľa ustanovenia § 164 ods. 1 ZP: „Zamestnávateľ je povinný prihliadať pri zaraďovaní zamestnancov do pracovných zmien aj na potreby tehotných žien a žien a mužov starajúcich sa o deti.“ 

Na úpravu pracovného času v zmysle citovaného ustanovenia však majú nárok len tí zamestnanci, ktorý sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 r., resp. tehotné zamestnankyne. V iných prípadoch, napr. ako vo vašom prípade pri úraze, alebo chorobe, takýto nárok zamestnanci nemajú. Ak zamestnávať chce, môže aj takýmto zamestnancom, po dohode s nimi, upraviť ich pracovný čas, tak aby vyhovoval ich zdravotným možnostiam. Zákon zamestnávateľovi však  povinnosť upraviť pracovný čas uvedených zamestnancom neprikazuje.

Vo svojej otázke neuvádzate, ako sa Vám  zhoršil po úraze Váš zdravotný stav. Pokiaľ ste však vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratili spôsobilosť na vykonávanie doterajšej práce, môžete Vášho zamestnávateľa žiadať, v súlade s ustanovením § 55 ZP, o preradenie na inú prácu.

Ustanovenie § 55 ods. 2 a) ZP k preradeniu na inú prácu uvádza: „Zamestnávateľ je povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,“

Podľa ustanovenia § 55 ods. 3 a ods. 5 ZP: „(3) Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia podľa odseku 2 preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

(5) Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca podľa odseku 3, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.“

V súlade s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami, teda pokiaľ by ste vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku (Váš ošetrovací lekár by Vám v posudku potvrdil, že na výkon doterajšej práce ste úrazom stratili dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu), má Váš zamestnávateľ povinnosť Vás preradiť na inú prácu, ktorá by vyhovovala vašej pracovnej zmluve. Ak by takúto prácu zamestnávateľ na pracovisku nemal, môže Vás (avšak len s Vašim súhlasom) preradiť aj na prácu iného druhu, ako ste mali dohodnutý v pracovnej zmluve. Vždy pritom musí zamestnávateľ prihliadať na zdravotné možnosti zamestnanca, jeho schopnosti a kvalifikáciu. Ak však zamestnávateľ žiadnu inú vhodnú prácu pre takého zamestnanca nemá, môže mu dať výpoveď v súlade s ustanovení § 63 ods. 1 písm. c) ZP (jeden z výpovedných dôvodov).  

Ak teda by Váš zdravotný stav spĺňal vyššie uvedené, t.j. vzhľadom naň by ste dlhodobo stratili spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odporúčame Vám zájsť za Vašim zamestnávateľom a požiadať ho o preradenie na inú vhodnú prácu podľa vašej pracovnej zmluvy.

Podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. c) ZP: „Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva,“

Ďalej podľa ustanovenia § 63 ods. 2 ZP: „Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak
a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,
b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce alebo sa podrobiť predchádzajúcej príprave na túto inú prácu.“

Podľa citovaných zákonných ustanovení teda zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď z tohto výpovedného dôvodu (§ 63 ods. 1 písm. c) ZP -  kvôli zdravotným dôvodom), len pokiaľ nemá možnosť ho ďalej zamestnávať , hoci aj len na kratší pracovný čas na mieste dohodnutom v pracovnej zmluve, alebo ak zamestnávateľ zamestnancovi ponúkne inú vhodnú prácu, ale ten jeho ponuku odmietne. Pokiaľ ide o vašu situáciu, t.j. ponuku práce, ktorú Vám zamestnávateľ ponúkol na inom oddelení na zástup za zamestnanca na PN, na zodpovedanie otázky, či sa jedná o vhodnú prácu v zmysle Vašej pracovnej zmluvy, by sme museli poznať konkrétne okolnosti a podmienky Vášho pracovného pomeru. 

Na tomto mieste ešte zdôrazňujeme ustanovenie § 66 ZP. Vo svojej otázke totiž uvádzate, že ste občanom so zdravotným postihnutím a zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Bez tohto súhlasu je takáto výpoveď neplatná a neplatnosť skončenia pracovného pomeru  môže zamestnanec uplatniť na súde.

Ustanovenie § 66 ZP k výpovedi uvádza nasledovné: „Zamestnancovi so zdravotným postihnutím môže dať zamestnávateľ výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak ide o výpoveď dávanú zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok, alebo z dôvodov ustanovených v § 63 ods. 1 písm. a) e).“

Keďže vo Vašej otázke neuvádzate bližšie skutkovú okolnosti vášho prípadu, resp. nevieme bližšie okolnosti Vášho zdravotného stavu, ani konkrétnejšie podmienky Vašej pracovnej zmluvy, nevieme Vám odpovedať viac vyčerpávajúco a v súlade s Vami poskytnutým informáciami Vám preto okrem vyššie uvedeného stanoviska odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, resp. na Centrum právnej pomoci (poskytuje bezplatnú právnu pomoc), ktorí celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdia a poradia Vám konkrétnejšie, aké možnosti v tejto právnej veci máte.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

22.04.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje