Penále vyrubené Sociálnou poisťovňou

Otázka:

Zo Sociálnej poistovne mi prišli predpísané penále za oneskorené platby za obdobie od júla 2004 do februára 2005 ako SZČO. Na základe dohody o splátkovom kalendári z mája 2009 som uhradil dlžnú sumu postupne v období od júna 2009 do augusta 2010.Splátky podľa splátkového kalendára som uhradil v dohodnutých termínoch.
Vyrúbila mi SP penále oprávnene? Nevzťahuje sa na mňa generálny pardon z roku 2010? A tiež nemala SP povinnosť vyrúbiť penále najneskôr do 30 dní po zaplatení dlžnej čiastky? Tiež ma v rozhodnutí SP zaráža, že penále nepočítajú za obdobie od omeškania platby po deň kedy mi bol povolený splátkový kalendár, ale za obdobie až do dňa úhrady splátky.
Je možné proti rozhodnutiu SP podať odvolanie?
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom penále, ktoré vyrubila Sociálna poisťovňa  uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 240 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o sociálnom poistení“) „fyzickým osobám a právnickým osobám povinným odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré neodviedli poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac včas alebo ich odviedli v nižšej sume, Sociálna poisťovňa predpíše penále vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do dňa, kedy bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly, ak tento zákon neustanovuje inak“.

V zmysle citovaného ustanovenia Zákona o sociálnom poistení vo všeobecnosti platí pravidlo, že Sociálna poisťovňa vždy vyrubí penále, ak sa platiteľ poistného dostane do omeškania s úhradou poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, pokiaľ samotný Zákon o sociálnom poistení nestanovuje inak.

Podľa ustanovenia § 146 ods. 4 Zákona o sociálnom poistení však platí, že „na povolené sumy splátok dlžných súm sa ustanovenie o predpísaní penále nepoužije“. Z tohto ustanovenia Zákona o sociálnom poistení teda vyplýva, že v prípade, ak Sociálna poisťovňa povolí úhradu dlžných súm poistného v splátkach, tak vo vzťahu k tomuto dlhu už nemôže vyrubiť penále.

Inými slovami, ak Vám Sociálna poisťovňa v minulosti povolila splátky dlžných súm poistného a Vy ste tieto splátky platili riadne a včas, tak podľa platného právneho stavu Vám za tie isté dlžné sumy nemôže vyrubiť penále.

Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcich častiach tejto odpovede je možné rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ktorým Vám boli vyrubené penále považovať za nesprávne, nakoľko bolo vydané v rozpore s platnou právnou úpravou (v rozpore s ustanovením § 146 ods. 4 Zákona o sociálnom poistení). Táto skutočnosť je dôvodom na podanie odvolania proti rozhodnutiu o vyrubení penále.

V zmysle ustanovenia § 214 Zákona o sociálnom poistení odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení penále je prípustné.

Odvolanie sa podáva na tej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá rozhodnutie o vyrubení penále vydala. Písomné odvolanie je potrebné podať do 30 dní odo dňa, kedy Vám predmetné rozhodnutie bolo doručené. V prípade, ak zásielka s týmto rozhodnutím bola uložená na pošte (poštový doručovateľ Vás nezastihol na danej adrese a v poštovej schránke Vám nechal Oznámenie o uložení zásielky), tak 30-dňová lehota na podanie tohto odvolania Vám začína plynúť na štvrtý deň od uloženia zásielky na pošte, aj keď ste túto zásielku fyzicky neprevzali. Odvolanie je podané včas, ak v posledný deň tejto 30 dňovej lehoty je písomné vyhotovenie doručené priamo do podateľne príslušnej pobočky, alebo ak v tento deň je zásielka s písomným vyhotovení odvolania podaná na poštovú prepravu (v tomto prípade rozhoduje dátum uvedený na poštovej pečiatke). Ak budete odvolanie posielať poštou, tak Vám odporúčame, aby ste ho poslali doporučenou poštou s doručenkou (aby ste mali doklad o jeho odoslaní a doručení).

O podanom odvolaní proti rozhodnutiu pobočky Sociálnej poisťovne bude rozhodovať ústredie Sociálnej poisťovne v Bratislave. V prípade, ak napadnuté rozhodnutie vydalo ústredie Sociálnej poisťovne, tak o odvolaní bude rozhodovať generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

Odvolanie proti rozhodnutiu o vyrubení penále má odkladný účinok.

Po obsahovej stránke by podané odvolanie malo spĺňať nasledujúce náležitosti:

-        presné označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje;

-        presné označenie organizačnej zložky Sociálnej poisťovne, ktorá napadnuté rozhodnutie vydala;

-        dôvod, pre ktorý sa odvolanie podáva (informácia v čom vidíte nesprávnosť napadnutého rozhodnutia, rozpor s právnymi predpismi);

-        návrh, akým spôsobom má odvolací orgán o odvolaní rozhodnúť (zrušiť rozhodnutie prvostupňového orgánu).  

Napriek uvedeným záverom v nasledujúcich častiach tejto odpovede uvádzame aj odpovede na Vaše ďalšie otázky.

Čo sa týka generálneho pardónu z roku 2010, tak v prípade, ak by Sociálna poisťovňa bola oprávnená vyrubiť Vám penále, tak na Vaše penále by sa tento generálny pardón nevzťahoval. Tento záver vyplýva z ustanovenia § 293bl ods. 1 Zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého Sociálna poisťovňa nepredpíše penále za obdobie pred 01.01.2010 iba za podmienky, že dlžné poistné bolo uhradené do 30.04.2010. Vy ste však svoje dlžné poistné uhradili až v auguste 2010.

Ďalej čo sa týka doby, dokedy môže Sociálna poisťovňa vyrubiť penále, tak táto doba nie je zákonom obmedzená, avšak podľa ustanovenia § 147 ods. 1 v spojitosti s ustanovením § 241 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení sa právo Sociálnej poisťovne vyrubiť penále premlčí za 10 rokov odo dňa jeho splatnosti. Po uplynutí tejto doby môže platiteľ poistného vzniesť námietku premlčania, čo v konečnom dôsledku bude znamenať zánik jeho povinnosti platiť penále.

Na záver ešte uvádzame, že v zmysle citovaného ustanovenia § 240 ods. 1 Zákona o sociálnom poistení sa penále platí od prvého dňa omeškania s úhradou poistného alebo príspevkov na starobné dôchodkové sporenie do dňa úplnej úhrady dlžného poistného alebo príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.        

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

07.04.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

87

4

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje