Zmena zamestnávateľa

Otázka:

Dobrý den,
4roky som pracovala ako zamestnanec jednej firmy, ktora ma ako kontraktora prenajímala druhej firme. Včera mi oznámili ze k 30.6. sa táto spolupráca konci. Ja chcem ísť pracovať pre tu druhu spoločnosť kde som bola ako kontraktor. Môj zamestnávatel mi dal na vyber. Buď ukončenie PP dohodou a odstupné, buď výpoveď k 30.6. a odstupné alebo preradenie zamestnanca do tej druhej firmy, no žiadne odstupné od môjho terajšieho zamestnávateľa. Chcem sa opýtať či je mozna takáto 3 možnosť "preradenie alebo presun zamestnanca do druhej firmy bez odstupného" aj ked sú tieto dve firmy samostatne subjekty. Nemajú medzi sebou žiadne iné prepojenie. Viem ze v zákone je nieco take, no nechápem čo znamená presun práv, znamená to ze budem mat rovnaku zmluvu, plat, podmienky...nebudem mat skúšobnú dobu alebo čo konkrétne to znamená.

Dakujem za odpoved.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa zmeny Vášho zamestnávateľa uvádzame nasledujúce stanovisko:

Prechod práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov je upravený v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej aj len „ZP“) v ustanovenia §§ 27 – 31.

Podľa zákona ku prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov dochádza v nasledovných situáciách:

a)    pri zániku zamestnávateľa s právnym nástupcom (t. j. napr. rozdelením, splynutím, premenou, zlúčením, ale aj smrť zamestnávateľa – fyzickej osoby)podľa § 27 a § 30 ZP, 

b)    pri prevode zamestnávateľa, jeho úlohy, činnosti alebo ich časti na iného zamestnávateľa podľa  § 28 ZP,

c)    pri predaji zamestnávateľa alebo jeho časti podľa § 31 ZP,

d)    pri prenájme aj len časti zamestnávateľa podľa 31 ZP, 

e)    pri zrušení zamestnávateľa s likvidáciou podľa 31 ZP.

Na základe skutočností, ktoré uvádzate vo vašej otázke však vo vašom prípade k prechodu práv a povinností z Vášho terajšieho zamestnávateľa na nového zamestnávateľa  dôjsť nemôže, a teda tretia možnosť, ktorú Vám váš zamestnávateľ ponúkol, použitá byť nemôže. Uvedené platí z toho dôvodu, že vo vašej situácií nedochádza ani k zániku vášho terajšieho zamestnávateľa (jeho zrušeniu bez likvidácie- rozdelenie, splynutie alebo zlúčenie s inou spoločnosťou, zrušeniu s likvidáciou), ani k jeho prevodu, resp. jeho časti, činnosti alebo úlohy, na iného zamestnávateľa (nakoľko uvádzate, že obe spoločnosti nie sú nijako zmluvne prepojené a teda nie je medzi nimi uzatvorená napr. dohoda o prevode úlohy, alebo činnosti na iného zamestnávateľa, kde by bol dohodnutý aj prechod konkrétneho zamestnanca/ov), a rovnako u Vášho zamestnávateľa nedochádza k jeho predaju alebo k prenájmu inému zamestnávateľovi. V súlade s uvedeným by teda za tých okolností, ako ich uvádzate vo vašej otázke, bol prechod práv a povinnosti na iného zamestnávateľa vo vašom prípade možný len, ak by sa Váš terajší zamestnávateľ dohodol s ďalším zamestnávateľom na prevode činností alebo prevode úlohy na tohto zamestnávateľa, s čím by zároveň súvisel prechod dotknutých zamestnancov k tomuto zamestnávateľovi (ktorí vykonávajú danú činnosť alebo úlohu u zamestnávateľa).

Pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov dochádza len k zmene subjektu na strane zamestnávateľa.  Ten sa po splnení zákonných predpokladov mení v hlavičke pracovnej zmluvy (kde sú uvedené zmluvné strany) aj bez osobitného dodatku k pracovnej zmluve, t. j. zo zákona. V ostatnom Pracovná zmluva tohto zamestnanca zostáva v platnosti. Prílohou pracovnej zmluvy je Oznámenie zamestnávateľa o prechode práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu, ktoré zamestnávateľ zašle dotknutým zamestnancom aspoň 1 mesiac vopred.  K zmene samotnej pracovnej zmluvy (dodatkom k pracovnej zmluve) dochádza len za tých okolností, že pri prevode práv a povinností dochádza aj k zmene jej podstatných náležitostí (miesto výkonu práce, mzda a pod.). Keďže v týchto prípadoch pracovný pomer zamestnanca bez pretrhnutia pokračuje ďalej u preberajúceho zamestnávateľa, nárok zamestnanca na odstupné mu nevzniká (nedochádza tu totiž k zániku jeho pracovného pomeru a vzniku ďalšieho). Z rovnakého dôvodu sa v pracovnej zmluve nedojednáva znova skúšobná doba. 

Vo vašej situácií je teda možné ukončiť Váš terajší pracovný pomer (dohodou alebo výpoveďou) a následne uzatvoriť nový pracovný pomer s ďalším zamestnávateľom (tým, pre ktorého ste na základe prenájmu pracovali aj doteraz). Pri ukončení pracovného pomeru dohodou je možné dohodnúť deň skončenia pracovného pomeru a výšku odstupného. Pri skončení vášho pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v ustanovení § 63 ods. I písm. a) b) c) ZP (t.j. ak sa zamestnávateľ zrušuje alebo premiestňuje, z dôvodu organizačných zmien a z dôvodu straty zdravotnej spôsobilosti zamestnanca vykonávať prácu) Vám bude patriť odstupné v sume najmenej dvojnásobku vášho priemerného mesačného zárobku (keďže Váš pracovný pomer trvá 4 rok). Pokiaľ sa ale na ukončení pracovného pomeru nedohodnete, môže byť ukončený výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Pri tejto výpovedi Vám patrí odstupné podľa ustanovenia § 76 ods. 1 a) ZP najmenej v sume vášho priemerného mesačného zárobku (za predpokladu, že Vám bola daná výpoveď z dôvodov uvedených v ustanovení § 63 ods. I písm. a) b) c) ZP (viď vyššie). Pracovný pomer sa za týchto okolností ukončí uplynutím výpovednej doby, ktorá by bola vo Vašom prípade 2 mesačná (Váš pracovný pomer trvá viac ako 1 rok). Pokiaľ ale dáte výpoveď vy ako zamestnanec, nárok na odstupné Vám za týchto okolností nepatrí.

Keďže vo Vašej otázke neuvádzate bližšie skutkové okolnosti vášho prípadu, resp. neuvádzate či medzi oboma zamestnávateľmi došlo k uzatvoreniu nejakej dohody o prevode úlohy alebo činnosti, nevieme Vám odpovedať viac vyčerpávajúco a v súlade s Vami poskytnutým informáciami Vám preto okrem vyššie uvedeného stanoviska odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdi a poradí Vám konkrétnejšie.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

04.04.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

7

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje