Žaloba na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov za trvania manželstva

Otázka:

Dobrý deň, prosím o radu, svoj problém som si zhrnula do toho formulára. Prosím o Vaše vyjadrenie. Ďakujem pekne.

Žaloba na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov za trvania manželstva zo závažných dôvodov ( 148 ods. 2 OZ )

Okresnému súdu v Trnave

Žalobkyňa:  Monika

Žalovaný: Stanislav

o zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov za trvania manželstva

I.
So žalovaným sme uzavreli manželstvo .... na bývalom MNV v ... Z nášho manželstva sa narodili štyri deti, Žaneta, Stanislav, Monika a Andrej, ktorý t. č. žije s nami v spoločnej domácnosti. Žalovaný je nepracujúci notorický alkoholik a nepomohlo mu ani viac krát opakované protialkoholické liečenie. Dlhodobo nepracuje, psychicky a fyzicky mi ubližuje a rozpredáva náš spoločný majetok za účelom kúpenia si za ne alkohol. Neprispieva mi na spoločnú domácnosť počas celého nášho spoločného žitia až po dnešný deň a z môjho príjmu mu hradím všetky náklady na jeho život. Tento stav je dlhodobý a nevládzem ho už tolerovať hlavne po jeho fyzickom napadnutí, mám strach z jeho reakcií a vážne mi to začalo ohrozovať moje zdravie. Naše manželstvo nespĺňa už žiadne spoločenské postavenie a spoločný život už nemá žiadny zmyslel. Momentálne platím opakovane za neho jeho exekúciu, dôkaz je v prílohe.


V prílohe dokladám materiál a skutkovej podstate Stanislava za posledné obdobie. Momentálne je v štádiu riešenia napadnutie žalovaného na autobusovej zástavke v ..., keď som v ranných hodinách cestovala do práce. Prípadom sa zaoberá PZ ....

Dôkaz:

Sobášny list

List vlastníctva

Doklady o skutkovej podstate

II.

Ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov nemá za tejto situácie žiadne opodstatnenie, lebo žalovaný sa vôbec nezúčastňuje na jeho nadobúdaní a zveľaďovaní, ale naopak, míňa na alkohol mnou zarobené peniaze a stáva sa spoluvlastníkom vecí nadobudnutých za finančné prostriedky, ktoré som získala mojou celoživotnou prácou. Nakoľko, tieto veci ešte aj rozpredáva alebo ich poškodzuje. Za týchto okolností by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov odporovalo dobrým mravom.


III.
Navrhujem preto, aby súd po vykonanom dokazovaní vydal tento

rozsudok:
Bezpodielové vlastníctvo účastníkov. Moniky a Stanislava, ktoré vzniklo uzavretím ich manželstva dňa .... na býv. MNV v, sa zrušuje.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa žaloby na zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov za trvania manželstva uvádzame nasledujúce stanovisko:

K zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej aj len „BSM“)môže dôjsť aj za trvania manželstva. Dochádza k nemu rozhodnutím súdu v zmysle ustanovenia § 148 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení ďalej len „OZ“), a to na základe návrhu jedného z manželov. K výroku, ktorým sa spoluvlastníctvo zrušuje, môže dôjsť len zo závažných dôvodov, najmä keby ďalšie trvanie spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom. Za závažné dôvody zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva možno považovať márnotratné správanie sa jedného z manželov, nehospodárne nakladanie jedného z manželov so spoločným majetkom, poškodzovanie hospodárskych záujmov rodiny, vyhýbanie sa poctivej práci, ale aj skutočnosť, že jeden z manželov sa úmyselne nepričiňuje o vytváranie a rozmnožovanie spoločného majetku alebo sa nestará o potreby spoločnej domácnosti a rodiny, napr. sústavným a nadmerným požívaním alkoholických alebo iných omamných látok. Rovnako za závažný dôvod možno považovať aj skutočnosť, že jeden z manželov sa sústavne zadlžuje (neúmerne berie na seba pôžičky a úvery).

Súd v takomto prípade v konaní o zrušení BSM za trvania manželstva zisťuje:

  1. či inštitút BSM plní v súčasnosti svoj účel
  2. či by jeho ďalšie trvanie neodporovalo dobrým mravom
  3. či jeho ďalšie trvanie výrazne nepoškodzuje jedného z manželov

Konanie o zrušení  BSM za trvania manželstva je návrhovým konaním, t.j. konanie možno začať len na návrh niektorého z manželov, pričom ten z manželov, ktorý podal tento návrh je povinný uviesť dôvody na zrušenie BSM a uviesť dôkazy na podporu svojich tvrdení.

Ak súd vyhlási, že rozsudkom sa BSM zrušuje, dochádza k jeho zrušeniu dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. Po zrušení BSM majú manželia následne možnosť sa dohodnúť na rozdelení vecí, ktoré patrili do ich bezpodielového spoluvlastníctva (tzv. vyporiadanie BSM podľa ustanovenia § 149 a § 150 OZ), alebo v prípade, ak sa dohodnúť nevedia, tak majú možnosť podať na súd ďalší návrh, aby ten o vyporiadaní BSM rozhodol.

Pokiaľ ide o samotné obsahové náležitosti návrhu na začatie konania (žaloby), zákon k tomuto osobitému druhu návrhu neuvádza osobité náležitosti. Každý návrh na začatie konania však musí obsahovať všeobecné náležitosti písomného podania upravené v ustanoveniach § 42 ods. 2 a § 79 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. občiansky súdny poriadok (ďalej len „OSP“).

Podľa ustanovenia § 42 ods. 2 OSP: „Pokiaľ zákon pre podanie určitého druhu nevyžaduje ďalšie náležitosti, musí byť z podania zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a musí byť podpísané a datované. Podanie treba predložiť s potrebným počtom rovnopisov a príloh tak, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis s prílohami, ak je to potrebné. Ak účastník nepredloží potrebný počet rovnopisov a príloh, súd vyhotoví kópie na jeho trovy“.

Ďalej podľa ustanovenia § 79 ods. 1 veta druhá OSP: „Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, priezvisko, prípadne aj dátum narodenia a telefonický kontakt, bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, údaj o štátnom občianstve, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha.“

Na základe vyššie citovaných zákonných ustanovení preto Váš návrh na začatie konanie na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, uvedený vo vašej otázke, obsahuje všetky potrebné obsahové náležitosti. Napriek tomu Vám však odporúčame vo Vašom návrhu ešte doplniť nasledovné:

-      Dôkaz: doklad o absolvovaní protialkoholického liečenia (napr. prepúšťacia správa) pokiaľ ním disponujete, nakoľko v návrhu uvádzate, že žalovaný bol viackrát opakovane na protialkoholickom liečení

-      V časti, kde spomínate skutkovú podstatu – napadnutie žalovaného na autobusovej zastávke: uviesť o aký trestný čin ide, t.j. akým trestným činom sa PZ v Hlohovci zaoberá (predpokladáme, že pôjde o trestný čin ublíženia na zdraví podľa ustanovenia § 155 a nasl. zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení). Túto informáciu Vám poskytnú na príslušnom oddelení PZ SR, ktoré Vám zároveň na vašu žiadosť vystaví potvrdenie o podaní trestného oznámenia, ktoré rovnako priložte k návrhu ako dôkaz.

-      Uviesť informáciu o zaplatení súdneho poplatku (v prvej časti návrhu, za označením účastníkov konania a pred opisom skutkového stavu veci), keďže ide o poplatkové konanie, navrhovateľ je povinný zaplatiť súdny poplatok vo výške 165,50,-€ (zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení, položka č. 6 sadzobníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zákonu), inak bude konanie zastavené. Poplatok je možné uhradiť kolkovými známkami nalepenými na návrhu (pri podaní návrhu) alebo prevodom na účet súdu na základe výzvy súdu, v ktorej budú uvedené všetky potrebné údaje k platbe (po podaní návrhu). V návrhu je preto potrebné uviesť akým spôsobom bude súdny poplatok platený. (pozn. súd môže na návrh priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva)

-      Doplniť petit (bod III návrhu- návrh vo veci samej) o druhý výrok- náhrada trov konania (náhrada súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia ak budete v konaní zastúpená), t.j. výrok rozsudku by znel nasledovne:    

I.  Bezpodielové vlastníctvo účastníkov Mgr. Moniky Košařovej a Stanislava Košařa, ktoré vzniklo uzavretím ich manželstva dňa 3.12.1977 na býv. MNV v Dvorníkoch, sa zrušuje.

II. Žalovaný je povinný nahradiť žalobkyni trovy konania do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Na záver tejto odpovede, najmä vzhľadom na Vami uvádzanú skutočnosť, že „spoločný život s Vaším manželom už nemá žiadny zmysel“, uvádzame, že v tejto súvislosti ešte máte možnosť podať na príslušnom súde Návrh na rozvod manželstva. Právoplatnosť rozhodnutia súdu o rozvode manželstva totiž priamo zo zákona zaniká bezpodielové spoluvlastníctvo rozvedených manželov a zároveň súd rozhodne o rozvode Vášho manželstva.

Zároveň Vám v tejto súvislosti odporúčame, aby sme sa s týmto problémom obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie. Rovnako tak máte možnosť sa s Vaším problémom obrátiť na Centrum právnej pomoci, kde po splnení zákonných podmienok máte nárok na bezplatnú právnu pomoc.     

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

24.03.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje