Obťažovanie cigaretovým dymom šíriacim sa od susedov

Otázka:

Srdečne Vás zdravím.


Už dlhé obdobie cca asi 5 rokov,som sústavne obťažovaný cigaretovým dymom šíriacim sa od susedov.Na prvom poschodí podo mnou,si majiteľka drží podnájomníkov,predtým tam žili dvaja,jeden z nich bol fajčiar,teraz tam síce podnájomníkov vymenila,znova sú tam dvaja,ale obaja fajčia,dokonca ešte aj ich návštevy.V lete je tu nedýchateľný vzduch,ktorý sa nedá vyvetrať a pohybuje sa v izbe okolo 30°C navyše ešte k tomu smrad z cigariet.


Ja som vykonal nasledovné kroky:

1.) upovedomil som predchádzajúceho,aj súčasného podnájomníka,že mi cigaretový dym prekáža,nakoľko mi veľmi zadymuje byt a spôsobuje mi zdravotné problémy.

2.)Keďže podnájomníci spolu s majiteľkou tieto moje upozornenia neakceptovali,ignorujú ich ,ba dokonca sa mi vysmiali a fajčili a fajčia ešte aj na truc ďalej,podal som sťažnosť správcovi bytovky,potom sťažnosť na obecný úrad ,kde sa podnájomník ani len neunúval prísť na pojednávanie,hoci bol o tom obecným úradom vopred písomne upovedomený,znova sa nič nevyriešilo,dokonca ani neviem,či im bola starostom udelená nejaká pokuta,alebo napomenutie ,susedia si fajčia veselo ďalej,škodia mi zdravotne,dokonca mi smrdí po fajčení aj prádlo v byte,keďže pokiaľ nie som doma,tak mi smrad z cigariet ide aj cez zavreté okná a balkónové dvere,čím mi napáchne celý byt.

Kontaktoval som aj právničku,tá mi príliš nádeje nenaliala,vraj by som to musel na súde dokazovať a,že fajčenie sa dokazuje ťažko...

3.)Majiteľku bytu som upozornil,že to budem riešiť cez média,nepomohlo ani to,vysmiala sa mi,že si to len zase všetko celé zopakujeme...tým myslela moje sťažnosti a,že s tým aj tak nič nevyriešim...Momentálne som znova napísal sťažnosť na súčasných fajčiacich podnájomníkov,správca bytovky majiteľke poslal výzvu,žiaľ,blíži sa koniec marca dokedy sa mali pomery upraviť,nič sa však nemení a fajčiaci podnájomníci sú ešte drzejší a bezočivejší.Neverím,že nie sú nejaké páky na ochranu zdravia a proti obťažovaniu cigaretovým dymom.Je predsa nemysliteľné,aby mne niekto ničil zdravie vo vlastnom byte,keď fajčenie je už skoro všade zakázané.Prísľub mám aj od susedov,že mi v prípade potreby dosvedčia,že som podnájomníka verejne upozornil na to,že mi ich fajčenie na balkóne prekáža a obťažuje ma.

 

Neviem,ako je to so súdnymi poplatkami,nemám veľmi peniaze na to,aby som sa súdil,čo ak prehrám a budem to musieť zaplatiť?Je fajčenie na balkóne obťažovaním nad mieru primeranú pomerom?Ako to susedovi dokázať,že ma tým obťažuje a znepríjemňuje mi tu aj so svojou fajčiacou manželkou bývanie?Sú nejaké spôsoby,ako tento problém riešiť?Zadymujú sa aj byty ostatných susedov,nemajú však snahu to riešiť ,tolerujú to,ale v prípade potreby,ako som už predoslal ,mi dosvedčia.


Vopred ďakujem za Vaše rady a odpovede na moje otázky.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom obťažovania cigaretovým dymom šíriacim sa od susedov uvádzame nasledujúce stanovisko:

Problematika susedských práv v praxi predstavuje pre všetky zúčastnené strany veľmi citlivú otázku, a to najmä v prípadoch, kedy jeden zo susedov vykonáva činnosť, ktorá prekáža druhému susedovi alebo tohto druhého suseda obťažuje.

Otázka vzťahov medzi susedmi je však v súčasnosti regulovaná platnou právnou úpravou, ktorá zakotvuje základné pravidlá vzájomného spolunažívania susedov, ako aj základné práva a povinnosti vlastníkov nehnuteľnosti vo vzťahu k susedom. V tejto súvislosti je však potrebné zdôrazniť, že táto právna úprava predstavuje iba akýsi všeobecný rámec správania vlastníkov jednotlivých nehnuteľností a konkrétne problematické otázky ňou nie sú riešené.

Základnú (a prakticky aj jedinú) právnu normu regulujúcu susedské práva v podmienkach Slovenskej republiky predstavuje ustanovenie § 127 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), v ktorom sa uvádza, že vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Preto najmä nesmie ohroziť susedovu stavbu alebo pozemok úpravami pozemku alebo úpravami stavby na ňom zriadenej bez toho, že by urobil dostatočné opatrenie na upevnenie stavby alebo pozemku, nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“ Povinnosti uvedené v tomto ustanovení Občianskeho zákonníka sa primerane vzťahujú aj na nájomcu alebo inú osobu užívajúcu nehnuteľnosť (ak je táto osoba odlišná od vlastníka nehnuteľnosti).

Na základe citovaného ustanovenia máte, ako vlastník nehnuteľnosti, právo na ochranu voči všetkým uvedeným zásahom zo strany susedov, avšak iba za podmienky, že tieto zásahy sú obťažujúce nad mieru primeranú pomerom. V prípade, ak tieto obťažujúce zásahy neprekračujú mieru primeranú pomerom, tak sa jedná o bežné správanie, ktoré sú susedia povinní navzájom strpieť (v takom prípade nemožno poskytnúť ochranu podľa ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

Čo sa rozumie „mierou primeranou pomerom“ však Občiansky zákonník a ani všeobecne záväzný právny predpis nikde výslovne nedefinuje. Súdna prax však v tejto súvislosti uvádza, že pojem „miera primeraná pomerom“ je potrebné vykladať objektívne a na poskytnutie ochrany nepostačuje iba subjektívne tvrdenie osoby, že ju predmetný zásah obťažuje. Súd v prípadnom súdnom konaní je povinný v tejto súvislosti skúmať vždy konkrétne okolnosti prípadu, pričom do úvahy berie najmä:

  1. konkrétne miestne pomery;
  2. intenzitu zásahu (intenzitu hluku, pachu, dymu a pod.);
  3. skutočnosť, či sa jednalo o jednorazový zásah, alebo či sa predmetné zásahy opakovali;
  4. skutočnosť, či intenzita zásahu (hladina imisií) prekračuje intenzitu/hladinu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom (ak maximálna prípustná hladina imisií je stanovená všeobecne záväzným právnym predpisom). 

Ochranu pred neoprávnenými zásahmi zo strany susedov môžu podľa platného právneho poriadku poskytnúť dva orgány:

  1. obec/mesto/mestská časť;
  2. súd.

Čo sa týka ochrany poskytovanej obcou, tak táto môže ochranu poskytnúť v prípade, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu, ktorý netreba osobitne dokazovať. Obec v takom prípade môže predbežne zásah zakázať alebo rušiteľovi uložiť povinnosť, aby obnovil predošlý pokojný stav. Ak obec na žiadosť dotknutej osoby ochranu poskytla, tak táto skutočnosť nevylučuje právo tejto osoby domáhať sa ochrany na súde (nakoľko ochrana poskytovaná obcou má len predbežný charakter, tak domáhanie sa ochrany súdnou cestou by malo byť logickým nasledujúcim krokom).

V prípade ochrany poskytovanej súdom, tak tejto ochrany sa môžete domáhať žalobou, ktorá sa podáva podľa citovaného ustanovenia § 127 ods. 1 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade ide o osobitný druh tzv. zapieracej žaloby, ktorou sa môžete domáhať, aby sa Vaši susedia zdržali zásahov, ktoré Vás obťažujú nad mieru primeranú pomerom. Za podanie tejto žaloby sa platí súdny poplatok v sume 99,50,- €.

Touto žalobou sa voči Vašim susedom môžete domáhať toho, aby im súd uložil povinnosť zdržať sa vypúšťania cigaretového dymu nad mieru primeranú pomerom. Vy, ako navrhovateľ, v tomto súdnom konaní budete musieť preukázať, že Vás dotknutí susedia obťažujú vypúšťaným cigaretovým dymom, pričom toto obťažovanie objektívne prekračuje mieru primeranú pomerom. Ako dôkaz na podporu Vašich tvrdení môžu slúžiť aj svedecké výpovede ostatných susedov, rovnako tak aj lekárske potvrdenia o Vašich prípadných zdravotných problémoch súvisiacich s vdychovaním nimi produkovaného cigaretového dymu.

V súvislosti s hore uvedeným súdnym konaním rovnako máte možnosť (za účelom objektívneho posúdenia) obrátiť sa na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťou o premeranie limitných hodnôt chemických látok a tuhých častíc vo vnútornom ovzduší Vášho bytu. Takéto premeranie j však spoplatnené podľa cenníka zverejneného na webovej stránke tohto úradu (www.uvzsr.sk v časti cenník laboratórnych analýz). Analýza obsahujúca výsledky premerania limitných hodnôt chemických látok a tuhých častíc vo vnútornom ovzduší Vášho bytu môže taktiež byť použitá ako dôkaz v súdnom konaní. V prípade, ak niektorá látka obsiahnutá v cigaretovom dyme vo Vašom byte prekročí limitné hodnoty uvedené v Prílohe č. 4 ku vyhláške MZ SR č. 259/2008 Z. z., tak v takom prípade bude nepochybne prekročená aj miera primeraná pomerom, čo v končenom dôsledku bude viesť k pre Vás pozitívnemu rozhodnutiu súdu. Pre úspech v súdnom konaní však budete musieť ešte preukázať, že prekročenie limitných hodnôt priamo súvisí s cigaretovým dymom produkovaným Vašimi susedmi. O podrobnostiach ohľadom uvádzanej analýzy Vám odporúčame obrátiť sa na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva SR.

V prípade, ak sa Vám však v súdnom konaní nepodarí preukázať, že obťažovanie zo strany susedov prekračuje mieru primeranú pomerom, tak súd zapieraciu žalobu zamietne a Vami požadovanú ochranu Vám neposkytne. Konkrétne rozhodnutie súdu vo Vašej veci však predvídať nemôžeme, nakoľko nám nie sú známe všetky konkrétne okolnosti Vášho prípadu.

Čo sa týka nákladov súdneho konania, tak v zmysle platných procesných predpisov náklady konania v zásade znáša ten účastník súdneho konania, ktorý nebol úspešný (ustanovenie § 142 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov). Úspešný účastník súdneho konania má voči neúspešnému nárok na náhradu za ním zaplatený súdny poplatok a nárok na náhradu nákladov na právne zastúpenie (ak úspešný účastník bol zastúpený advokátom).

Každopádne Vám v tejto súvislosti odporúčame, aby ste sa so svojím problémom obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.     

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

24.03.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

79

36

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje