Obec na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti s jej majetkovou účasťou

Otázka:

Obec je spoločníkom v s.r.o., je možné, aby obecné zastupiteľstvo bolo zároveň aj valným zhromaždením, predmetnej s.r.o.?

Odpoveď:

Dobrý deň, 

na základe Vašej otázky týkajúcej sa valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom je obec podávame nasledovné stanovisko:

V zmysle § 125 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) najvyšším orgánom spoločnosti s ručením obmedzeným je valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa v zmysle citovaného ustanovenia skladá zo všetkých spoločníkov spoločnosti s ručením obmedzeným. Prostredníctvom valného  zhromaždenia spoločníci vykonávajú svoje spoločnícke práva, najmä právo na riadenie spoločnosti a právo na kontroly jej činnosti.

Ust. § 126 prvá veta obchodného zákonníka zakotvuje: „Spoločník sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne, alebo v zastúpení  splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.“ Za osobnú časť na valnom zhromaždení sa u spoločníka, ktorý je právnickou osobou, považuje účasť členov  štatutárneho orgánu  tejto právnickej osoby.

Podľa ust. § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) obec je právnická osoba a jej štatutárnym orgánom  v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych veciach je starosta.  Tento záver potvrdzuje aj ust. § 13 ods. 4 písm. c) zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého „starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám“.

Na základe uvedeného, v prípade ak obec je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzením, tak na valnom zhromaždení spoločnosti s ručením obmedzeným bude obec, ako spoločníka, zastupovať starosta ako štatutárny orgán obce. 

V prípade ak spoločnosť s ručením obmedzeným má iba jediného spoločníka, tak pôsobnosť valného zhromaždenia bude vykonávať tento jediný spoločník. Ak je jediným spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným obec, tak pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti s ručením obmedzeným bude vykonávať  starosta ako štatutárny orgán obce.

Z hore uvedených skutočností teda vyplýva záver, že obecné zastupiteľstvo nemôže vykonávať pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom je obec, a to ani v prípade, ak obec je jediným spoločníkom v tejto spoločnosti.

V tejto súvislosti ešte považujeme za potrebné poukázať na skutočnosť, že obecné zastupiteľstvo je orgánom obce, ktorému zákon o obecnom zriadení zveruje najvýznamnejšie kompetencie pri samospráve obecných záležitostí.

Podľa  § 11 ods. 4 písm. l zákona o obecnom zriadení: „Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe.“,

Na základe citovaného ust. zákona o obecnom zriadení má obecné zastupiteľstvo kompetenciu rozhodovať o zriadení obchodných spoločností s majetkovou účasťou obce a o personálnom obsadení štatutárnych a kontrolných orgánov tejto obchodnej spoločnosti. Ostatné záležitosti v súvislosti s výkonom spoločníckych práv obce patria do rozhodovacej právomoci starostu.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

13.12.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

12

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje