Schôdza vlastníkov bytov - zmena uznesenia

Otázka:

Dobry den,

Dňa 25.11.2011 sa u nás konalo zhromaždenie vlastníkov bytov, na kt. som sa žiaľ nezucastnila kvoli prac. povinostiam. Zo 65 vlastnikov bytov sa jej zucastnilo 20 vlastnikov. 18ti schvalili ustanovenie: uctovanie kazdemu majitelovi psa - vlastnikovi bytu 1/2 osobomesacne (blizsie nespecifikovane)za kazdeho psa, 2ja sa zdrzali hlasovania.

Ako mame postupovat my psickari? Ked pes nie je osoba,ale vec a zalohovy predpis sa vydava len na osobu? a v konecnom dosledku vsetci v dome platime podla zakona dan za psa mestskej casti mesta...je nepripustne pre nas platit duplicitne, aj podla zakona aj podla toho co schvalia stary ludia z nenavisti ku psom...

Dakujem za skoru odpoved

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa rozhodnutia prijatého na schôdzi vlastníkov bytov podávame nasledovné stanovisko:

Práva a povinnosti vlastníkov bytov im vyplývajúce z členstva v spoločenstve vlastníkov bytov, resp. zo zmluvy o výkone správy uzatvorenej so správcom sú upravené v zákone č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. (ďalej len „ZOVB“)

Podľa ustanovenia § 14 ods. 2) ZOVB „Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených.

Na základe vyššie uvedeného ustanovenia ZOVB je rozhodnutie prijaté dňa 25.11.2010 na schôdzi vlastníkov platné, ale len za podmienky, že ste o konaní tejto schôdze boli písomne upovedomená minimálne päť dní pred jej konaním. Ak uvedená podmienka nebola splnená, tak toto rozhodnutie bolo prijaté v rozpore so zákonom, a teda nie je platné.

Samotné rozhodnutie prijaté na schôdzi vlastníkov bytov sa zrejme týkalo úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu podľa ZOVB. Zákon výslovne neupravuje spôsob a výšku rozúčtovania úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu, túto otázku ponecháva na rozhodnutí vlastníkov bytov. Tieto úhrady, sa zrejme vo Vašom spoločenstve rozúčtovávajú podľa počtu osôb obývajúcich každý byt.  Zo zásady: „čo nie je zákonom výslovne zakázané, je dovolené“, vyplýva, že je možné, aby si vlastníci bytov upravili povinnosť platiť tieto úhrady spôsobom, ktorý uznajú za vhodný.  V tejto súvislosti poukazujeme na ust. § 10 ods. 6 druhá veta ZOVB, v zmysle ktorého „ pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome.“ Citované ustanovenie tak predstavuje jediné zákonné obmedzenie vlastníkov bytov pri úprave tejto otázky.

Z uvedených skutočností vyplýva, že predmetné rozhodnutie prijaté na schôdzi vlastníkov bytov je platné a zaväzuje všetkých vlastníkov bytov v bytovom dome.

Na riešenie tejto situácie Vám odporúčame iniciovať zvolanie ďalšej schôdze vlastníkov bytov a navrhnúť zrušenie dotknutého rozhodnutia. Na zrušenie predmetného rozhodnutia sa bude vyžadovať súhlas nadpolovičnej väčšiny  vlastníkov bytov prítomných na zvolanej schôdzi.

Ust. § 7c ods. 9 ZOVB hovorí: „Zhromaždenie tvoria všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Zhromaždenie zvoláva rada podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada predseda alebo najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.“ Vo Vašom prípade je teda na zvolanie novej schôdze  potrebný podnet najmenej 17- tich vlastníkov bytov.

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

09.12.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje