Odklad platenia dane a povolenie platenia dane v splátkach

Otázka:

Zastupujem obchodnú spoločnosť, ktorá vykonáva výrobnú činnosť. V daňovom priznaní ku dani z pridanej hodnoty tejto obchodnej spoločnosti vyšla daňová povinnosť, ktorá vysoko prekračuje jej aktuálne finančné možnosti z dôvodu, že zmluvní partneri si neplnia včas a riadne svoje záväzky voči tejto obchodnej spoločnosti.
Je nejaká možnosť odložiť zaplatenie dane z pridanej hodnoty na neskoršiu dobu, resp. je možné sa so správcom dane dohodnúť na úhrade tejto dane v splátkach?

Odpoveď:

Uvedenú situáciu rieši ustanovenie § 59 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o správe daní a poplatkov“). V zmysle ods. 1 tohto ustanovenia správca dane môže na žiadosť daňového subjektu povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach.

Žiadosť o odklad platenia dane alebo o povolenie platenia dane v splátkach sa podáva správcovi dane príslušnému podľa bydliska fyzickej osoby, resp. podľa sídla právnickej osoby. Žiadosť je potrebné podať minimálne 15 dní pred uplynutím lehoty na zaplatenie, v opačnom prípade správca dane takejto žiadosti nevyhovie. Žiadosť má obsahovať tieto náležitosti:

  1. označenie daňového subjektu;
  2. označenie správcu dane, ktorému je žiadosť adresovaná;
  3. označenie dôvodov, pre ktoré sa žiada odklad platenia dane alebo povolenie platenia dane v splátkach;
  4. určenie doby, na akú daňový subjekt žiada odklad platenia dane alebo povolenie platenia dane v splátkach;
  5. analýzu finančnej a ekonomickej situácie daňového subjektu (ak sa žiadosť týka platenia dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty alebo spotrebných daní).

O žiadosti správca dane rozhoduje rozhodnutím, proti ktorému v zmysle ustanovenia § 59 ods. 8 Zákona o správe daní a poplatkov nie je prípustné odvolanie.

Správca dane môže povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach najdlhšie na dobu 12 mesiacov odo dňa splatnosti dane, ale najskôr odo dňa doručenia rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach. Z uvedeného dôvodu je potrebné žiadosť doručiť správcovi dane v dostatočnom časovom predstihu, aby správca dane stihol vydať a doručiť rozhodnutie daňovému subjektu ešte pred uplynutím doby splatnosti dane.

Správca dane povolí odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach iba v prípade, ak dlžná suma daňovej povinnosti bude zabezpečená buď záložným právom podľa ustanovenia § 71 Zákona o správe daní a poplatkov, alebo inou formou zabezpečenia záväzkov podľa Občianskeho zákonníka (napr. ručenie, zabezpečovací prevod práva, zábezpeka a i.). 

Povolenie odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach má tie účinky, že správca dane nevyrubí daňovému subjektu sankčný úrok za zaplatenie dane po lehote splatnosti, ale len za podmienky, že:

  1. daňový subjekt zaplatí odloženú daň vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí správcu dane;
  2. daňový subjekt zaplatí počas povoleného platenia dane v splátkach všetky splátky vo výške a v lehote určenej v rozhodnutí správcu dane.

Inými slovami, ak daňový subjekt nezaplatí odloženú daňovú povinnosť v lehote určenej v rozhodnutí správcu dane, resp. dostane sa do omeškania s platením dane v splátkach, tak správca dane vyrubí daňovému subjektu sankčný úrok, ako keby odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach nebolo povolené.

Počas odkladu platenia dane, resp. počas platenia dane v splátkach je daňový subjekt povinný zo sumy daňovej povinnosti platiť úrok z odloženej sumy vo výške trojnásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej ku dňu povolenia odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, najmenej však vo výške 10 % ročne. Ak bude zo strany daňového subjektu daňová povinnosť splnená pred uplynutím doby povoleného odkladu, tak povinnosť platiť úrok trvá len do dňa splnenia daňovej povinnosti. Konkrétnu sumu úroku z odloženej sumy určí správca dane rozhodnutím a tento úrok je splatný do 8 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

V prípade, ak daňový subjekt nesplní svoje povinnosti uložené mu v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, je správca dane povinný začať daňové exekučné konanie.

29.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

3

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje