Vzdanie sa funkcie konateľa a jeho výmaz z obchodného registra

Otázka:

Osoba, ktorá je v obchodnom registri zapísaná ako štatutárny orgán, resp. člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti má záujem ukončiť svoju činnosť ako štatutárny orgán tejto obchodnej spoločnosti bez toho, aby valné zhromaždenie alebo iný orgán spoločnosti musel rozhodnúť o jeho odvolaní.

Akým spôsobom môže táto osoba ukončiť svoju činnosť štatutárneho orgánu, resp. člena štatutárneho orgánu bez súčinnosti iného orgánu dotknutej obchodnej spoločnosti a akým spôsobom bude táto osoba vymazaná z obchodného registra?

Odpoveď:

V tejto súvislosti prichádza do úvahy, aby sa osoba zapísaná v obchodnom registri ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti vzdala svojej funkcie, a to listom zaslaným na adresu sídla dotknutej obchodnej spoločnosti. Tento list je potrebné poslať doporučenou poštou s doručenkou, aby táto osoba mala doklad o doručení tejto zásielky obchodnej spoločnosti pre prípad potreby. V zmysle ustanovenia § 66 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, je vzdanie sa funkcie účinné odo dňa prvého zasadnutia orgánu, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu nasledujúceho po doručení vzdania sa funkcie;... Ak orgán spoločnosti, ktorý je oprávnený vymenovať alebo zvoliť nového člena orgánu spoločnosti, nezasadne ani do troch mesiacov od doručenia vzdania sa funkcie, je vzdanie sa funkcie účinné od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty.“

Podľa ustanovenia § 66 ods. 1 Obchodného zákonníka, po doručení listu so vzdaním sa funkcie štatutárneho orgánu, resp. člena štatutárneho orgánu dotknutej obchodnej spoločnosti, je orgán oprávnený vymenovať alebo zvoliť člena štatutárneho orgánu tejto obchodnej spoločnosti (valné zhromaždenie alebo dozorná rada) povinný ustanoviť na miesto osoby, ktorá sa vzdala funkcie nového člena štatutárneho orgánu, a to v lehote 3 mesiacov odo dňa doručenia vzdania sa funkcie.

Čo sa týka výmazu tejto osoby z obchodného registra, tak v zmysle ustanovenia § 5 ods. 5 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o obchodnom registri“) „fyzická osoba zapísaná do obchodného registra alebo fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné najneskôr do 30 dní odo dňa uvedeného v rozhodnutí spoločníkov alebo orgánu spoločnosti, orgánu družstva alebo inej zapísanej osoby, inak odo dňa, keď bolo toto rozhodnutie prijaté, alebo odo dňa, keď nastali účinky právnej skutočnosti, podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov alebo návrh na výmaz zapísaných údajov.“ Inými slovami nový štatutárny orgán alebo zostávajúci členovia štatutárneho orgánu sú povinní do 30 dní odo dňa, kedy sa konalo zasadnutie orgánu oprávneného vymenovať alebo zvoliť štatutárny orgán obchodnej spoločnosti, resp. do 30 po uplynutí trojmesačnej lehoty podľa ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka, sú povinní podať návrh na výmaz osoby, ktorá sa vzdala svojej funkcie, z obchodného registra. Túto povinnosť môžu splniť buď osobitným návrhom na výmaz alebo spolu s návrhom na zápis nového člena štatutárneho orgánu.

V prípade, ak v lehote podľa ustanovenia § 5 ods. 5 Zákona o obchodnom registri nebude podaný návrh na výmaz osoby, ktorá sa svojej funkcie vzdala, tak táto osoba môže iniciovať konanie o zhode pred registrovým súdom príslušným podľa sídla dotknutej obchodnej spoločnosti, a to v zmysle ustanovenia § 200a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov. Podnet na začatie konania o zhode musí obsahovať opis rozhodujúcich skutočností, najmä:

  1. identifikačné údaje dotknutej obchodnej spoločnosti (názov, sídlo, IČO, oddiel a vložku, v ktorej je daná obchodná spoločnosť v obchodnom registri zapísaná)
  2. skutočnosť, že sa  navrhovateľ vzdal svojej funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu;
  3. dátum odoslania listu so vzdaním sa funkcie;
  4. dátum doručenia listu so vzdaním sa funkcie obchodnej spoločnosti;
  5. konštatovanie, že obchodná spoločnosť, resp. jej orgány na vzdanie sa funkcie nereagovali;
  6. dátum, kedy uplynula lehota trojmesačnej lehoty podľa ustanovenia § 66 ods. 2 Obchodného zákonníka;
  7. návrh na výmaz údajov o osobe, ktorá sa vzdala svojej funkcie štatutárneho orgánu, resp. člena štatutárneho orgánu obchodnej spoločnosti.

K návrhu je potrebné pripojiť fotokópiu listu, obsahom ktorého je vzdanie sa funkcie, doklad o odoslaní tohto listu a doklad o jeho doručení (doručenku). Návrh je možné podať aj na osobitnom tlačive, ktorého vzor sa nachádza na stránke ústredného portálu verejnej správy, prípadne aj elektronickými prostriedkami so zaručeným elektronickým podpisom.

Po doručení tohto podnetu registrovému súdu, tento vydá uznesenie o začatí konania, nakoľko sa jedná o konanie, ktoré môže začať aj bez návrhu. Následne súd preskúma doručený podnet a prílohy k nemu priložené a ak bude mať za preukázané skutočnosti uvedené v podnete na začatie konania o zhode, tak vykoná výmaz predmetných údajov z obchodného registra.

29.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

115

5

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje