Oznamovacie povinnosti spoločnosti súvisiace so zmenou údajov v obchodnom registri

Otázka:

Podnikám prostredníctvom obchodnej spoločnosti. Pred nedávnom do mojej firmy vstúpila ďalšia osoba ako spoločník a presťahoval som sídlo firmy do nových priestorov. Aké mám v súvislosti s uvedenými zmenami oznamovacie povinnosti voči orgánom verejnej správy ako je daňový úrad, sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa a živnostenský úrad?

Odpoveď:

Ak dôjde k zmene údajov, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra, obchodná spoločnosť má viacero oznamovacích povinností voči určitým orgánom verejnej správy.

  • Oznamovacia povinnosť voči daňovému úradu:

Obchodná spoločnosť je povinná oznámiť správcovi dane (príslušný daňový úrad) zmenu údajov zapisovaných do obchodného registra, a to názov, sídlo, identifikačné číslo (IČO), organizačné jednotky, štatutárny orgán a iné osoby, ktoré sú za obchodnú spoločnosť oprávnené konať (napr. prokurista). Okrem toho je potrebné oznamovať aj ďalšie skutočnosti, ktoré sa síce nezapisujú do obchodného registra, ale oznamujú sa správcovi dane (napr. čísla účtov vedených v bankách, na ktorých sú sústredené peňažné prostriedky z činnosti obchodnej spoločnosti; údaje potrebné na určenie miestnej príslušnosti správcu dane; druhy daní, ktoré u daňového subjektu prichádzajú do úvahy; zriadenie stálej prevádzkarne a jej umiestnenie na území Slovenskej republiky atď.).

Lehota na oznámenie zmien je 15 dní odo dňa, kedy zmeny vznikli. Dňom zmeny v prípade údajov zapisovaných do obchodného registra je deň, keď došlo k zápisu zmeny údajov do OR. Na oznámenie zriadenia stálej prevádzkarne je stanovená lehota 30 dní.

  • Oznamovacia povinnosť voči sociálnej poisťovni:

Sociálnej povinnosti je nevyhnutné oznámiť zmenu názvu a sídla obchodnej spoločnosti a dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca, a to do ôsmich dní od tejto zmeny. Dňom zmeny v prípade údajov zapisovaných do OR (napr. názov, sídlo), je deň keď došlo k zápisu zmeny údajov do OR.

  • Oznamovacia povinnosť voči zdravotnej poisťovni:

Platiteľ poistného, ktorý je zamestnávateľom alebo samostatne zárobkovo činnou osobou, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla (IČO), čísla bankového účtu a zmenu dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, a to v lehote do ôsmich dní od tejto zmeny. Dňom zmeny v prípade údajov zapisovaných do obchodného registra (názov, sídla) je deň, keď došlo k zápisu zmeny údajov do OR.

  • Oznamovacia povinnosť voči živnostenskému úradu:

Podnikateľ je povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu všetky zmeny a doplnky týkajúce sa údajov a dokladov ustanovených na ohlásenie živnosti a predložiť o nich doklady do 15 dní od vzniku týchto zmien. Oznámenie nového predmetu podnikania nie je zmenou údajov uvedených v ohlásení, ale novým ohlásením.

Na základe oznámenia podľa predchádzajúceho odseku živnostenský úrad potvrdí podnikateľovi oznámenie zmien a doplnkov, alebo podľa okolností prípadu rozhodne o pozastavení prevádzkovania živnosti, alebo o zrušení živnostenského oprávnenia. Potvrdenie zmien vyznačí na osvedčení o živnostenskom oprávnení. Pri premiestnení sídla alebo bydliska je miestne príslušný na postup podľa predchádzajúceho textu živnostenský úrad podľa nového sídla alebo bydliska.

24.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

15

2

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje