Oznamovacie povinnosti novozaloženej spoločnosti

Otázka:

Rozhodol som sa podnikať prostredníctvom obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným. S.r.o. som založil a zaujímalo by ma, aké registračné a oznamovacie povinnosti mi z toho vyplývajú?

Odpoveď:

Po založení obchodnej spoločnosti je potrebné splniť viacero povinností.

  • Povinnosti voči daňovému úradu:

Daň z príjmov: Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na území Slovenskej republiky získa povolenie alebo oprávnenie na podnikanie je povinná požiadať miestne príslušného správcu dane o registráciu do 30 dní od získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie. Na účely tohto zákona sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň, keď je fyzická osoba alebo právnická osoba podľa osobitných zákonov oprávnená začať podnikať na území Slovenskej republiky. V prípade novozaloženej obchodnej spoločnosti sa za deň získania povolenia alebo oprávnenia na podnikanie považuje deň zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra.  

Daň z pridanej hodnoty (DPH): Povinnosť registrácie platiteľa DPH vzniká až v prípade, ak zdaniteľná osoba dosiahla za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov obrat 49 790 eur. Okrem tejto povinnej registrácie pre DPH, zdaniteľná osoba môže sa môže registrovať pre daň z pridanej hodnoty aj dobrovoľne, aj v prípade, ak nedosiahla obrat podľa predchádzajúcej vety.

  • Povinnosti voči sociálnej poisťovni:

Ak sa obchodná spoločnosť po svojom vzniku stane zamestnávateľom, musí splniť povinnosť, a to prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou do ôsmich dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca.  Odhlásiť sa z tohto registra je zamestnávateľ povinný do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Samozrejme po prihlásení zamestnávateľa do Registra zamestnávateľov, je zamestnávateľ povinný prihlásiť aj svojho zamestnanca, resp. zamestnancov.

  • Povinnosti voči zdravotnej poisťovni

Obchodná spoločnosť, ktorá sa po svojom vzniku stala zamestnávateľom, je povinná najneskôr v lehote ôsmych dní oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni „zmenu alebo vznik platiteľa poistného“, pričom príslušnou zdravotnou poisťovňou je zdravotná poisťovňa zamestnanca, resp. zamestnancov.

24.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje