Zastavenie exekúcie

Otázka:

Dobrý deň chcem poslať návrh na zastavenie exekúcie. Mám to zaslať exekútorovi, ktorý mi poslal upovedomenie o začatí exekúcie? Poradili mi aby som mu to poslala pretože som to poctivo splácala pokiaľ som mala peniaze. Ešte mi treba doplatiť 1.000,- eur. Chcem poznať Váš názor či je to dobré riešenie pretože on chce aby som mu platila ešte nehorázne veľa peňazí. Prosím o radu. Ďakujem.

 

Odpoveď:

Zastaviť exekúciu možno iba z dôvodov výslovne uvedených v zákone. Súd skúma existenciu dôvodov na zastavenie exekúcie a následne rozhoduje o zastavení exekúcie.

Príslušný súd zastaví exekúciu z niektorého z nasledujúcich dôvodov:

 1. ak sa exekúcia začala a rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, sa dosiaľ nestalo vykonateľným;
 2. ak rozhodnutie, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, bolo po začatí exekúcie zrušené alebo sa stalo neúčinným;
 3. ak zastavenie exekúcie navrhol ten, kto navrhol jej vykonanie;
 4. ak exekúcia postihuje veci alebo práva, ktoré sú vylúčené z exekúcie alebo nepodliehajú exekúcii podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona;
 5. ak bolo právoplatne rozhodnuté, že exekúcia postihuje vec, na ktorú má niekto právo nepripúšťajúce exekúciu;
 6. ak po vydaní rozhodnutia, ktoré je podkladom na vykonanie exekúcie, zaniklo právo ním priznané;
 7. ak exekúciu súd vyhlásil za neprípustnú, pretože je tu iný dôvod, pre ktorý exekúciu nemožno vykonať (napr. na majetok dlžníka bol vyhlásený konkurz);
 8. ak majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie;
 9. ak oprávnený nezaplatí súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie;
 10. pri exekúcii predajom zálohu zaniklo záložné právo a oprávnený bol záložným veriteľom.

V zmysle ustanovení Exekučného poriadku, o zastavení exekúcie rozhoduje príslušný exekučný súd (súd, ktorý vydal súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie). Exekučný súd rozhoduje na základe návrhu účastníka exekučného konania, alebo aj bez návrhu, ak nastanú okolnosti, pre ktoré môže dôjsť k zastaveniu exekúcie. Návrh na zastavenie exekúcie je možné podať na tomto súde ku spisovej značke príslušného exekučného konania.

O návrhu na zastavenie exekúcie príslušný súd rozhoduje rozhodnutím. V prípade, ak exekučný súd dospeje k záveru, že sú dané dôvody na zastavenie exekúcie, súd zároveň rozhodne o trovách exekúcie.

Čo sa týka trov exekúcie, tak je tvorená predovšetkým odmenou súdneho exekútora. V prípade, ak súd exekúciu zastaví, odmena exekútora sa určuje paušálnou sumou za jednotlivé úkony exekučnej činnosti, najmenej však v sume 33,19,- €. Paušálna suma za každý jednotlivý úkon exekučnej činnosti je 3,32,- € a uhrádza sa za nasledujúce úkony exekučnej činnosti:

 1. získanie poverenia na vykonanie exekúcie;
 2. doručenie príkazu na začatie exekúcie;
 3. doručenie upovedomenia o začatí exekúcie;
 4. doručenie exekučného príkazu;
 5. doručenie upovedomenia o spôsobe exekúcie;
 6. doručenie rozhodnutia súdu vydaného v exekučnom konaní;
 7. každé zisťovanie bydliska povinného;
 8. každé zisťovanie platiteľa mzdy povinného;
 9. každé zisťovanie účtu povinného;
 10. každé ďalšie zisťovanie majetku povinného.

Ak však k zastaveniu exekúcie nedôjde, tak odmena súdneho exekútora predstavuje 20 % zo sumy vymoženej pohľadávky, najmenej 33,19,- €. 

 

24.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

20

16

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje