Predpoklady pre vznik povinnosti zamestnávateľa zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov

Otázka:

Sme firma, ktorá má 15 zamestnancov, z toho 13 zamestnancov vykonáva administratívnu prácu a dvaja zamestnanci sa striedajú v sklade ako skladníci. Mám ako zamestnávateľ povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu?

Odpoveď:

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu pre svojich zamestnancov. Samotný rozsah zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby už závisí od zákonom stanovených predpokladov, napr. závisí od toho, do ktorej kategórie sú zaradení zamestnanci podľa vykonávanej práce, závisí od počtu zamestnancov a pod.

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľovi odborné poradenské služby v oblasti ochrany zdravia pri práci výkonom zdravotného dohľadu, pri ktorom najmä spolupracuje pri zisťovaní nebezpečenstiev a hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci, hodnotí faktory pracovného prostredia a stav pracovných podmienok, ktoré môžu ovplyvňovať zdravie zamestnancov, školí zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci, vykonáva lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci atď.

Úlohy pracovnej zdravotnej služby vykonáva:

  1. tím odborných zdravotníckych pracovníkov kvalifikovaných na výkon pracovnej zdravotnej služby; alebo
  2. lekár so špecializáciou v zákonom stanovenom odbore samostatne, s ktorým má zamestnávateľ uzatvorený pracovnoprávny alebo obdobný pracovný vzťah (napr. pracovnú zmluvu, dohodu o pracovnej činnosti), ale len v prípade, ak:
    1. tento zamestnávateľ zamestnáva zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej kategórie, alebo
    2. zamestnáva menej ako 19 zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do prvej a druhej kategórie alebo ktorí vykonávajú práce zaradené do druhej kategórie.

Do prvej a druhej kategórie sa zaraďujú zamestnanci, ktorý vykonávajú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia alebo pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, lebo neprekračujú limity stanovené osobitnými predpismi (napr. nariadenie vlády o základných bezpečnostných požiadavkách na ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľov pred ionizujúcim žiarením; nariadenie vlády o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci).

Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie. O zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.

Nezabezpečenie pracovnej zdravotnej služby zamestnávateľom môže byť sankcionované podľa deviatej časti zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 

24.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

1

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje