Vyporiadanie bytu po rozvode manželov

Otázka:

Majetko pravne vysporiadanie bytu v osobnom vlastnictve,zakupeneho pred rozvodom

Odpoveď:

Dobrý deň,

Ak jeden z manželov nadobudol vlastnícke právo k bytu  pred uzavretím manželstva, tento byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“) a preto po rozvode nebude predmetom vyporiadania BSM. Byt aj po rozvode zostane vo výlučnom osobnom vlastníctve toho z manželov, ktorý ho nadobudol pred uzavretím manželstva.

Za predpokladu, že jeden  z manželov nadobudol vlastnícke právo k bytu  počas trvania manželstva, tento byt bude patriť do BSM, okrem prípadov, že:

  • byt jeden z manželov nadobudol dedením, alebo na základe darovacej zmluvy;
  • byt bol jednému z manželov vydaný na základe predpisov o reštitúcii;
  • byt bol jednému z manželov vydaný ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka;
  • bolo BSM manželov zrušené počas trvania manželstva.

Ak teda byt patrí do BSM, a dôjde k rozvodu manželstva, zánikom manželstva  zanikne i BSM.  Ak zanikne BSM je potrebné ho vyporiadať.

BSM možno vyporiadať nasledovne:

  • dohodou manželov- do troch rokov od zániku manželstva (táto dohoda musí byť písomná a nadobúda účinnosť vkladom do katastra);
  • vyporiadaním súdu- na návrh jedného z manželov (tento návrh musí byť podaný taktiež do troch rokov od zániku manželstva).

V prípade, že nedôjde k vyporiadaniu BSM dohodou alebo ak návrh na vyporiadanie BSM nebol  podaný do troch rokov od zániku manželstva, platí že byt patrí do podielového spoluvlastníctva a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké.

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

24.11.10

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje