Uzatvorenie zmluvy o dodávke vody pre obecný byt

Otázka:

Prajem pekný deň.
Chcem sa spýtať či môže občan na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej s obcou na prenájom bytu,uzatvoriť zmluvu s Vodárenskou spoločnosťou a na základe tejto zmluvy platiť (vodné a stočné) priamo jej a nie obci? Doteraz občan platil za tieto služby obci ako vlastníkovi stavby. Môže byť v nájomnej zmluve uvedený len nájom za byt bez ostatných služieb, ako je voda a kanalizácia ? Na túto otázku mi vodárenská spoločnosť odpovedala,že zmluvu môže podpísať len s majiteľom budovy, čiže s obcou.
Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom uzatvorenia zmluvy o dodávke vody pre obecný byt uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podľa ustanovenia § 686 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) „nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu a rozsahu užívania, výšku nájomného a výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytu alebo spôsob ich výpočtu“. Z citovaného ustanovenia Občianskeho zákonníka teda vyplýva, že prenajímateľ môže nájomcovi, okrem samotného prenechania nehnuteľnosti do užívania poskytovať aj tzv. služby spojené s užívaním bytu. Jednou zo služieb spojených s užívaním bytu je aj dodávka pitnej vody nájomcovi a zabezpečenie odtoku odpadovej vody.

Služby spojené s užívaním bytu (vrátane dodávky vody) prenajímateľ môže a nemusí nájomcovi dodávať. Prenajímateľ má povinnosť zabezpečiť pre nájomcu služby spojené s užívaním bytu iba vtedy, ak sa na tom z nájomcom dohodol v nájomnej zmluve. Inými slovami, ak nájomca uzatvoril s prenajímateľom nájomnú zmluvu, v ktorej sa uvádza, že prenajímateľ bude pre nájomcu zabezpečovať aj služby spojené s užívaním bytu, tak nájomca je povinný prenajímateľovi platiť aj úhradu za poskytovanie týchto služieb.

Občiansky zákonník, ktorý obsahuje ustanovenia regulujúce nájom bytu totiž neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by stanovovali povinnosť nájomcu odoberať služby spojené s užívaním bytu (vrátane dodávky vody) len od prenajímateľa. Inými slovami nájomca si môže služby spojené s užívaním bytu zabezpečiť aj priamo od dodávateľa danej služby a nie len prostredníctvom prenajímateľa. Podmienkou však je, aby sa prenajímateľ s nájomcom pri uzatváraní nájomnej zmluvy dohodli, že nájomca tieto služby od prenajímateľa odoberať nebude (teda ani nebude povinný prenajímateľovi platiť úhradu za poskytnutie týchto služieb).

Inými slovami platný právny poriadok nevylučuje, aby prenajímateľ s nájomcom uzatvorili nájomnú zmluvu predmetom ktorej bude prenechanie bytu do užívania nájomcovi bez poskytovania ostatných služieb spojených s užívaním bytu. Takúto nájomnú zmluvu je teda možné uzatvoriť, avšak s uzatvorením tejto nájomnej zmluvy musia súhlasiť obidve zmluvné strany. V tejto súvislosti však poukazujeme na skutočnosť, že slovenský právny poriadok je postavený na zásade zmluvnej voľnosti, v zmysle ktorej ak niektorá zmluvná strana nechce uzatvoriť zmluvu za určitých podmienok, tak druhá zmluvná strana ju k uzatvoreniu takejto zmluvy nemôže žiadnym spôsobom donútiť.

Vo Vašom prípade predpokladáme, že vo Vašej nájomnej zmluve s obcou je dojednaná o. i. aj povinnosť obce zabezpečiť Vám dodávku vody do bytu, ktorého ste nájomcom. V takomto prípade, ak chcete za dodávku vody platiť priamo vodárenskej spoločnosti a nie obci (ako prenajímateľovi), tak sa budete musieť v prvom rade dohodnúť s obcou na zmene nájomnej zmluvy, pričom tejto zmeny by bola dohoda medzi Vami a obcou, že od určitého dátumu si dodávku vody do bytu zabezpečíte vo vlastnom mene s vodárenskou spoločnosťou. Vzhľadom na skutočnosti uvedené v predchádzajúcom odseku tejto odpovede však obec s takouto zmenou bude musieť súhlasiť.

Čo sa týka Vašej druhej otázky ohľadom toho, či nájomca obecného bytu môže vo vlastnom mene uzatvoriť zmluvu o dodávke vody do bytu priamo s vodárenskou spoločnosťou, tak v tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenia zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách“).

Podľa ustanovenia § 15 ods. 7 písm. b) Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách je vlastník verejného vodovou povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o dodávke vody s každým žiadateľom o pripojenie na verejný vodovod. Po pripojení na verejný vodovod sa tento žiadateľ stane odberateľom vody podľa tohto zákona.

Podľa ustanovenia § 4 ods. 3 Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách „odberateľom vody je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi“.

Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách a ani žiadny iný právny predpis nikde nestanovuje, že odberateľom vody môže byť iba vlastník nehnuteľnosti, do ktorej má byť voda dodávaná. Naopak Zákon o verejných vodovodoch a kanalizáciách o odberateľovi vody hovorí ako o osobe, ktorá odoberá vodu na účely jej konečnej spotreby.

Na základe uvedených skutočností teda máme za to, že po právnej stránke aj nájomca môže platne uzatvoriť zmluvu o dodávke vody s vodárenskou spoločnosťou (zákon tomu nebráni). Avšak na strane druhej treba brať do úvahy aj technické podmienky pripojenia na verejný vodovod, ktorých nesplnenie môže byť v zmysle ustanovenia § 22 ods. 4 Zákona o verejných vodovodoch a kanalizáciách dôvodom na odmietnutie pripojenia žiadateľa k verejnému vodovodu (v tejto súvislosti sa Vám odporúčame obrátiť na príslušnú vodárenskú spoločnosť).    

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

19.03.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje