Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva

Otázka:

Prosím Vás, môj manžel je poslancom obecného zastupiteľstva, má právo vyžiadať si od starostu obce všetky KÓPIE zo zasadnutí obecného zastupiteľstva od kedy nastúpil na post poslanca? Vopred Ďakujem.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva uvádzame nasledujúce stanovisko:

Oprávnenia poslanca mestského alebo obecného zastupiteľstva (ďalej aj len „zastupiteľstvo“) sú upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „ZOZ“) v ustanovení § 25 ods. 4 nasledovne:

„Poslanec je oprávnený najmä

a)   predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,

b)   interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,

c)    požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,

d)   požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,

e)    zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,

f)     požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.“

V citovanom zákonnom ustanovení ide len o demonštratívny výpočet najdôležitejších práv (slovo „najmä“), t.j. poslanec je nositeľom aj ďalších práv, nielen tých, ktoré uvádza predmetné ustanovenie zákona. Takéto práva môžu vyplývať byť zo zákona, alebo môžu byť na základe zákona podrobnejšie upravené vnútornými predpismi obce/mesta (napr. v rokovacom poriadku zastupiteľstva). V zmysle uvedeného teda napriek tomu, že ZOZ výslovne nestanovuje právo poslanca žiadať od starostu obce (primátora mesta) kópie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva, neznamená to, že poslanec toto právo nemá napríklad v zmysle rokovacieho poriadku zastupiteľstva konkrétnej obce alebo mesta.    

Samotné rokovanie zastupiteľstva je v ZOZ upravené len okrajovo v ustanovení § 12, pričom podrobnejší priebeh jednotlivých zasadnutí upravuje vnútorný predpis jednotlivých obcí a miest- tzv. rokovací poriadok obecného/mestského zastupiteľstva.

Podľa ustanovenia § 12 ods. 12 ZOZ: „Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.“

Citované ustanovenie je splnomocňujúcim ustanovením, ktoré určuje obecnému / mestskému zastupiteľstvu, aby upravilo podrobnosti o rokovaní zastupiteľstva v samostatnom vnútroorganizačnom predpise obce/mesta, ktorý schvaľuje obecné resp. mestské zastupiteľstvo (§ 11 ods. 4 písm. k) ZOZ). V praxi treba rozumieť takýmito podrobnosťami najmä pravidlá upravujúce rokovanie a hlasovanie tohto zastupiteľského orgánu, príprava zasadnutia, ale aj vyhotovovanie zápisníc zo zasadnutí zastupiteľstva (napr. termín dokedy sa má zápisnica zo zastupiteľstva vyhotoviť, jej zverejňovanie, oprávnenie nahliadať do originálu resp. kópie zápisnice a pod.).  

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o slobode informácií“) sú orgány štátnej správy orgány (teda aj orgány územnej samosprávy, t.j. obce a mestá) povinné zverejňovať zákonom presne vymedzené informácie.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 a 8 zákona o slobode informácií je obecné/ mestské zastupiteľstvo povinné zverejniť:

a) termíny jeho zasadnutí a zasadaní komisií a návrh programu rokovania,

b) zápisnice z verejných zasadnutí,

c) texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení,

d) texty schválených všeobecne záväzných nariadení,

e) údaje o dochádzke poslancov zastupiteľstva na jeho zasadnutia a na zasadnutia jeho komisií,

f) výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi.

V súlade s vyššie uvedeným teda obce, resp. mestá majú povinnosť zverejňovať zápisnice z verejných zasadnutí zastupiteľstva a to buď na svojich úradných tabuliach alebo na internetových stránkach, ak ich majú zriadené. Niekedy sa však stáva, že obce a mestá si túto svoju informačnú povinnosť nespĺňajú, a uvedené informácie (zápisnice z rokovaní zastupiteľstva) vôbec nezverejňujú. Vtedy môžu občania využiť svoje oprávnenie uvedené v ustanovení § 14 a nasl. zákona o slobode informácií a žiadať od obce/ mesta tieto informácie formou oficiálnej žiadosti, nakoľko ide o informácie, ktoré sú obce a mestá povinné sprístupniť.

Záverom k vašej otázke, napriek tomu, že zákon o obecnom zriadení oprávnenie poslanca zastupiteľstva vyžiadať si kópie zápisníc z rokovania zastupiteľstva výslovne neupravuje, v zmysle doteraz uvedeného máme za to, že toto oprávnenie, minimálne na zápisnice z verejných zasadnutí zastupiteľstva (pozn. rokovania zastupiteľstva sú zásadne verejné avšak zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, napr. zákon o bankách, zákon o ochrane osobných údajov a pod.), má, a to v súlade s jeho právom na informácie podľa zákona o slobode informácií, ktoré tento zákon priznáva každému a nie len poslancovi zastupiteľstva. Analogicky má preto poslanec zastupiteľstva právo žiadať kópie z verejných zasadnutí zastupiteľstva nielen z obdobia, keď bol poslancom tohto zastupiteľstva.

Keďže vo Vašej otázke neuvádzate bližšie skutkovú okolnosti vášho prípadu, resp. nepoznáme konkrétne vnútorne právne predpisy obce v ktorej je váš manžel poslancom, nevieme Vám odpovedať viac vyčerpávajúco a v súlade s Vami poskytnutým informáciami Vám preto okrem vyššie uvedeného stanoviska odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdi a poradí Vám konkrétnejšie.

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

16.03.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

24

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje