Sťažnosť na postup súdu

Otázka:

Dobrý deň,
má podanie sťažnosti:
- predsedovi krajského súdu o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom okresného súdu alebo
- Ministerstvu spravodlivosti SR o prešetrenie vybavenia sťažnosti predsedom krajského súdu alebo
- Okresnej Prokuratúre s protestom
automaticky odkladný účinok prebiehajúceho konania, ktorého sa sťažnosť týka?

Jedná sa mi o prešetrenie vybavenia sťažnosti a
som toho názoru, že sťažnosť, ktorú podal na okr.súde nebola ním riadne vybavená.

V mojom prípade je o týždeň vytýčené pojednávanie na prvostupňovom súde, ale ja nemám vyjadrenie - odpoveď na svoju sťažnosť smerovanú predsedovi kraj.súdu.
Otázky:
1, ak nedostanem vyjadrenie od predsedu kraj.súdu do času konania pojednávania na Okr.súde, bude toto pojednávanie automaticky odročené?

2,v prípade, že sťažnosť nebude podla mňa kraj.súdom riadne vybavená, dovoľujú mi právne predpisy obrátiť sa na Okr.(kraj) prokuratúru?

Vopred ďakujem


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom sťažnosti na postup súdu uvádzame nasledujúce stanovisko:

Otázka podávania sťažností na postup súdu je rámcovo upravená v ustanovení § 62 a nasl. zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o súdoch“). Táto sťažnosť môže v zmysle platnej právnej úpravy smerovať proti porušovaniu práva na verejné prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov alebo proti porušovaniu zásad dôstojnosti súdneho konania sudcami alebo inými súdnymi osobami.

Sťažnosť podľa Zákona o súdoch môže podať účastník súdneho konania a rozhoduje o nej predseda príslušného súdu, pred ktorým sa predmetné súdne konanie vedie. V prípade, ak sa sťažnosť podáva priamo na predsedu dotknutého súdu, tak o sťažnosti bude rozhodovať predseda nadriadeného súdu.

V zmysle ustanovenia § 64 ods. 1 Zákona o súdoch účelom vybavovania sťažností je zistiť, či v danej veci boli spôsobené prieťahy v konaní alebo porušené zásady dôstojnosti súdneho konania a odstrániť zistené nedostatky.

Podaná sťažnosť musí byť vybavená do 30 dní odo dňa jej doručenia, resp. do troch mesiacov v prípadoch náročných na prešetrenie. O vybavení sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený, pričom táto písomná odpoveď musí obsahovať opis zistených nedostatkov súdneho konania a informáciu o opatreniach prijatých na odstránenie týchto nedostatkov.

Podľa ustanovenia § 67 Zákona o súdoch má sťažovateľ právo požiadať o prešetrenie vybavenia sťažnosti, ak je toho názoru, že pôvodná sťažnosť nebola vybavená riadne. Žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti je potrebné podať do 30 dní od doručenia odpovede na pôvodnú sťažnosť. Prešetrenie vybavenia sťažnosti následne vykoná:

  1. predseda krajského súdu, ak o pôvodnej sťažnosti rozhodoval predseda okresného súdu;
  2. Ministerstvo spravodlivosti SR, ak o pôvodnej sťažnosti rozhodoval predseda krajského súdu alebo predseda Špecializovaného trestného súdu.

Rovnako o výsledku prešetrenia vybavenia sťažnosti musí byť sťažovateľ písomne upovedomený do 30 dní od doručenia žiadosti príslušnému orgánu.

Sťažnosť podaná podľa Zákona o súdoch nemá odkladný účinok, nakoľko tento zákon odkladný účinok sťažnosti nepripisuje. Rovnaký záver platí aj pre žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti. Inými slovami skutočnosť, že sťažnosť alebo žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti ešte neboli vybavené nebráni súdu vo vykonávaní ďalších procesných úkonov v súdnom konaní, ktorého sa sťažnosť týka.

Odkladný účinok podania sťažnosti nie je možné vyvodiť ani zo samotného účelu sťažnosti podľa Zákona o súdoch, ktorým je len prešetrenie postupu súdu z hľadiska prieťahov v konaní a dôstojnosti súdneho konania. Len tieto nedostatky súdneho konania môže sťažovateľ v podanej sťažnosti namietať a v prípade, ak by sťažovateľ sťažnosťou namietal niečo iné, tak takouto sťažnosťou sa predseda súdu nebude zaoberať (avšak musí o tom sťažovateľa písomne informovať).

Na základe uvedených skutočností teda odpoveď na vašu prvú otázku je tá, že samotná sťažnosť na postup súdu a ani žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti nie je dôvodom na odročenie pojednávania v súdnom konaní, ktorého sa táto žiadosť týka. Súd bude v tejto súvislosti riadne pokračovať na už nariadenom pojednávaní.

Čo sa týka Vašej druhej otázky ohľadom možnosti obrátiť sa na prokuratúru, ak sťažnosť nebude podľa Vášho názoru riadne vybavená predsedom krajského súdu, tak v tejto súvislosti odkazujeme na ustanovenia zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o prokuratúre“).

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 1 Zákona o prokuratúre „prokurátor preskúmava zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, prokurátorov, vyšetrovateľov, policajných orgánov a súdov v rozsahu vymedzenom zákonom aj na základe podnetu, pričom je oprávnený vykonať opatrenia na odstránenie zistených porušení, ak na ich vykonanie nie sú podľa osobitných zákonov výlučne príslušné iné orgány“.

Na preskúmavanie postupu súdov v súdnom konaní a vybavovanie súvisiacich sťažností je však v zmysle Zákona o súdoch príslušný výlučne predseda dotknutého súdu, resp. predseda nadriadeného súdu alebo Ministerstvo spravodlivosti SR. Zákon o súdoch v tejto súvislosti presne stanovuje aj postup pri vybavovaní týchto vecí tak, ako to je uvedené v úvode tejto odpovede.

Zároveň však v zmysle ustanovenia § 31 ods. 3 Zákona o prokuratúre „podnetom na účely tohto zákona nie je podanie, na ktorého vybavenie sa vzťahuje osobitný zákon“, pričom Zákon o prokuratúre v tejto súvislosti výslovne odkazuje na právnu úpravu vybavovania sťažností podľa Zákona o súdoch.

Na základe uvedených skutočností teda odpoveď na Vašu druhú otázku je, že v zmysle platných právnych predpisov sa po vybavení sťažnosti na postup súdu nemôžete obrátiť s podnetom na prokuratúru.

Na záver však uvádzame, že nám nie sú známe dôvody a obsah vašej sťažnosti, ktorú ste podali, a teda z uvedeného dôvodu v tejto odpovedi uvádzame iba všeobecné informácie. Zároveň Vám v tejto súvislosti odporúčame, aby ste sa so svojimi otázkami obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.   

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

03.03.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

15

4

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje