Rozdelenie pozemku medzi spoluvlastníkov

Otázka:

Dobrý deň prajem. Chcel by som poprosiť o radu ohľadom pozemku na ktorom su viacerí vlastníci. Má rozlohu cca 10 000 m2. Z ktorých väčšinový vlasník má 4/5 pozemku a ja 1/5. Je problém dohodnúť sa a vyčleniť časť pozemku, ktorá by patrila priamo mne. Tento pozemok bude vedený ako stavebný pozemok. Niekedy v budúcnosti by som chcel na nom začať stavať. Problémom je že cca 1/5 pozemku je na stavbu domu úplne nevhodná, keďže je tam veľmi strmí svah. Je možné aby väčšinový vlasník určil, že práve tá nevyužiteľná časť bude patriť mne, a 4/5 pozemku, ktoré sú na rovinatom teréne jemu ? Prípadne je možné aby tak rozhodol súd ? Ako by som mohol v danej veci postupovať. Posielal som viacero žiadosťí písomne, no i ústne ohľadom mimosúdnej dohody, no neúspešne. vopred ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom rozdelenia pozemku medzi jeho spoluvlastníkov uvádzame nasledujúce stanovisko:

Právny poriadok Slovenskej republiky v súvislosti s otázkou podielového spoluvlastníctva nepozná tzv. reálne (delené) spoluvlastníctvo, pri ktorom by z titulu spoluvlastníctva patrilo jednotlivým spoluvlastníkom právo výlučne disponovať s určitou, reálne oddelenou časťou spoločnej veci. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) podielové spoluvlastníctvo definuje ako tzv. ideálne spoluvlastníctvo, kedy spoluvlastníci vlastnia spoločnú vec ako celok a títo spoluvlastníci nemajú vyčlenené konkrétne časti spoločnej veci, ktoré užívajú a s ktorými disponujú. Inými slovami podľa platnej právnej úpravy podieloví spoluvlastníci majú podiel na všetkých častiach spoločnej veci, ako aj na spoločnej veci ako celku.

Čo sa týka samotného zrušenia podielového spoluvlastníctva a následného rozdelenia spoločnej veci, tak platí, že žiadny zo spoluvlastníkov nemôže byť nútený zotrvať v podielovom spoluvlastníctve proti svojej vôli. V prípade, ak sa spoluvlastníci nevedia dohodnúť na spôsobe a podmienkach rozdelenia spoločného pozemku, tak v zmysle ustanovenia § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka ich podielové spoluvlastníctvo zruší súd, ktorý následne vykoná aj vyporiadanie medzi bývalými spoluvlastníkmi.

Súd začne konanie o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva výlučne na návrh, ktorý musí podať niektorý zo spoluvlastníkov (tento návrh môže podať aj menšinový spoluvlastník – veľkosť spoluvlastníckeho podielu v tejto súvislosti nehrá žiadnu úlohu).

Pri rozhodovaní o zrušení podielového spoluvlastníctva je súd viazaný pravidlami uvedenými v ustanovení § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Keďže vo Vašom prípade je spoločnou vecou pozemok (vec deliteľná na podklade geometrického plánu vyhotoveného autorizovaným geodetom), tak súdu nič nebráni v tom, aby Vaše podielové spoluvlastníctvo zrušil  a pôvodný spoločný pozemok rozdelil na dva menšie pozemky, pričom výmera nových pozemkov bude zodpovedať pôvodným podielom spoluvlastníkov na spoločnej nehnuteľnosti.

Čo sa týka priebehu hranice medzi novými pozemkami (po ich rozdelení), tak táto bude určená geometrickým plánom vypracovaným autorizovaným geodetom. Platný Občiansky zákonník však o určení priebehu tejto hranice nič nehovorí, a teda aj v rámci súdneho konania o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva sa dotknutí spoluvlastníci o vyriešení tejto otázky majú primárne dohodnúť. Ak sa však ani v konaní pred súdom o priebehu novej hranice medzi pozemkami nedohodnú, tak aj o tejto otázke rozhodne súd.

Ako už bolo uvedené, tak platná právna úprava neurčuje žiadne konkrétne pravidlá pre určenie priebehu tejto novej hranice, a teda z uvedeného dôvodu je riešenie tejto otázky ponechané na uváženie súdu. Avšak podľa ustanovenia § 142 ods. 1 veta druhá súd pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, okrem veľkosti spoluvlastníckych podielov, prihliada aj na účelné využitie veci. Teda inými slovami pôvodný spoločný pozemok by mal byť rozdelený tak, aby nové pozemky mohli byť účelne využité ich novými výlučnými vlastníkmi, a to najmä s prihliadnutím na skutočnosť, že sa má jednať o stavebný pozemok.

V tejto súvislosti ešte poukazujeme na už uvádzanú skutočnosť, že podľa platnej právnej úpravy podieloví spoluvlastníci majú podiel na všetkých častiach spoločnej veci, ako aj na spoločnej veci ako celku. Teda Vy ako menšinový spoluvlastník máte podiel ako na kopcovitej časti predmetného pozemku, tak aj na jeho rovinatej časti. Rovnako aj túto skutočnosť by súd pri rozhodovaní o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva mal vziať do úvahy.

Nakoľko však riešenie Vašej otázky nie je výslovne upravené platným právnym poriadkom a nám nie sú známe konkrétne pomery dotknutého pozemku, tak Vám odporúčame, aby ste sa s touto otázkou obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú záležitosť s odbornou starostlivosťou posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

28.02.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

58

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje