Výkon funkcie likvidátora spoločnosti s ručením obmedzeným a nárok na dávku v nezamestnanosti

Otázka:

Dobrý deň,
veľmi pekne ďakujem za Vašu odbornú podporu a pomoc. Nadviazala by som na niekoľko uverejnených článkov o likvidácii s.r.o. Som spoločníkom s.r.o., ktorá sa momentálne nachádza v likvidácii. Podľa zápisnice z VZ z 12/2013 danej s.r.o. (ktorou sa rozhodlo o likvidácii ) som bola odvolaná z konateľa (bola som jediný konateľ) a vymenovaná za likvidátora bez nároku na odmenu. Uvedené predpoklady sú už aj registrované na OR.
V zmysle platných zákonov sú teda z mojej strany vykonávané len úlohy, ktoré vedú ku konečnej likvidácii spoločnosti a nie je žiaden predpoklad na zárobkovú činnosť. Chceli by sme likvidáciu spomínanej s.r.o. čo najrýchlejšie dokončiť, ale ak by sa to nepodarilo do určitého času a práve vtedy prídem o zamestnanie, môžem požiadať o výplatu dávok v nezamestnanosti (s ohľadom na vyššie uvedené)?
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
S pozdravom

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom nároku likvidátora spoločnosti s ručením obmedzeným na dávku v nezamestnanosti uvádzame nasledujúce stanovisko:

Podmienky nároku na dávku v nezamestnanosti sú zakotvené v ustanovení § 104 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Z tohto ustanovenia môžeme vyvodiť dve základné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby fyzickej osobe vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti, a to:

 1. dotknutá fyzická osoba musí byť zaradená do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie (Evidencie uchádzačov o zamestnanie vedenej príslušným Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny);
 2. dotknutá fyzická osoba musela byť pred svojím zaradením do Evidencie uchádzačov o zamestnanie poistená v nezamestnanosti po zákonom stanovenú dobu (dva roky z posledných troch rokov u zamestnanca, ktorý pracoval v pracovnom pomere na neurčitý čas; resp. dva roky z posledných štyroch rokov u zamestnanca, ktorý pracoval v pracovnom pomere na dobu neurčitú alebo u osoby dobrovoľne poistenej v nezamestnanosti).

Čo sa týka zaradenia fyzickej osoby do Evidencie uchádzačov o zamestnanie, tak táto otázka je riešená v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o službách zamestnanosti“). V zmysle ustanovenia § 34 ods. 14 Zákona o službách zamestnanosti „do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa nezaradí občan, ktorý

 1. plní povinnú školskú dochádzku, a to do konca školského roku, v ktorom dovŕši 16 rokov veku;
 2. sústavne sa pripravuje na povolanie;
 3. je dočasne práceneschopný;
 4. má nárok na materské;
 5. má priznaný starobný dôchodok alebo občan, ktorý má priznaný invalidný dôchodok a dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu;
 6. bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie podľa § 36 ods. 1 písm. n) a odseku 2, a to po obdobie jeho vyradenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie ustanovené v § 36 ods. 3;
 7. nesplnil povinnosť prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť podľa § 49 ods. 1 alebo § 57 ods. 1, na ktorú mu bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, a to počas obdobia chýbajúceho do splnenia tejto povinnosti; to neplatí, ak občan vrátil pomernú časť poskytnutého príspevku alebo nevyčerpanú časť poskytnutého príspevku;
 8. nespĺňa podmienky podľa § 6 ods. 1 a 2;
 9. nepredloží doklady rozhodné pre zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie v lehote podľa odseku 2.“

 

Vo Vami uvádzanom prípade by ako dôvod Vášho nezaradenia do Evidencie uchádzačov o zamestnanie mohol prichádzať do úvahy dôvod uvedený pod písmenom h., a to konkrétne to, že vo Vašom prípade by neboli splnené podmienky podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a 2 Zákona o službách zamestnanosti.

V súlade s ustanovením § 6 ods. 1 písm. c) Zákona o službách zamestnanosti do Evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže byť zaradená fyzická osoba, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o službách zamestnanosti sa za samostatne zárobkovú činnosť považuje „činnosť, ktorú vykonáva alebo prevádzkuje samostatne zárobkovo činná osoba podľa odseku 1“. Ďalej podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) Zákona o službách zamestnanosti „samostatne zárobkovo činná osoba na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným, konateľom alebo členom dozornej rady spoločnosti s ručením obmedzeným alebo členom predstavenstva alebo dozornej rady akciovej spoločnosti podľa osobitného predpisu, ak nie je zamestnanec“.

Z citovaných ustanovení Zákona o službách zamestnanosti teda vyplýva záver, že do Evidencie uchádzačov o zamestnanie nemôže byť zapísaná fyzická osoba, ktorá je spoločníkom spoločnosti s ručením obmedzeným alebo jej konateľom.

Čo sa však týka likvidátora spoločnosti s ručením obmedzeným, tak Zákon o službách zamestnanosti o osobe likvidátora v tejto súvislosti nič nehovorí. Z uvedeného teda vyplýva, že fyzická osoba vykonávajúca funkciu likvidátora (za podmienky, že zároveň nie je spoločníkom likvidovanej spoločnosti s ručením obmedzeným) môže byť zaradená do Evidencie uchádzačov o zamestnanie (Zákon o službách zamestnanosti to nevylučuje).

V tejto súvislosti si Vás však dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že prax jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny pri riešení tejto otázky nie je jednotná a niektoré úrady odmietajú zaradiť likvidátorov do Evidencie uchádzačov o zamestnanie. Preto Vám odporúčame, aby ste sa najprv na príslušnom úrade práce sociálnych vecí a rodiny informovali o konkrétnych podmienkach zaradenia do Evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade akýchkoľvek problémov sa následne obráťte na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celú situáciu odborne posúdi a odporučí Vám najvhodnejšie riešenie.      

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

27.02.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje