Zdravotné poistenie v zahraničí

Otázka:

DOBRý DEN. ŽIJEM V TALIANSKU V KONTEMPLATíVNOM KLášTORE OD FEBRUáRA MINULéHO ROKA. ZO ZDRAVOTNEJ POISťOVNE NA SK SOM SA ODHLáSILA 16. 4. 2013. OD 17.4. 2013 MA V IT ZAREGISTROVALI NA JEDEN ROK DO KOMERčNEJ POISťOVNE EUROP ASSISTANCE- POLIZZA ASSICURATIVA-MULTIRISCHI-MOD.11484-MEDICO NOSTOP ITALY, čO PLATí LEN PRE AKúTNE OšETRENIE.
KEĎžE NIE SOM ZAMESTNANá ANI U ZAMESTNáVATEľA ANI AKO SAMOSTATNE ZáROBKOVO čINNá OSOBA, JE PROBLéM ZAREGISTROVAť SA V ZDRAVOTNEJ POISťOVNI A ZíSKAť KARTU POISTENCA, PRETOžE REGION EMILIA-ROMAGNA V KTOROM žIJEM NEMá NA TO ZáKON. V INOM BY VRAJ PROBLéM NEBOL.PROSíM VAS POMôžTE MI ZISTIť čO V TAKOMTO PRíPADE ROBIť, LEBO SA ZDA žE TAM Sú BEZMOCNI. DAKUJEM

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej zdravotného poistenia v zahraničí uvádzame nasledujúce stanovisko:

Vo vašej otázke síce uvádzate, že žijete už jeden rok v Taliansku, a že ste sa odhlásili zo slovenskej zdravotnej poisťovne, avšak neuvádzate, či vám na Slovensku zostal aj naďalej trvalý pobyt. Pokiaľ mate trvalý pobyt stále na Slovensku, je vo vašom prípade vhodné zvážiť opätovné verejné zdravotné poistenia na Slovensku, nakoľko v Taliansku nie ste ani zamestnaná a ani tam nevykonávate činnosť ako samostatne činná osoba (ďalej aj len „SZČO“). Prostredníctvom verejného zdravotného poistenia na Slovensku Vám bude poskytnutá zdravotná starostlivosť aj v zahraničí, konkrétne v štátoch EÚ a zmluvných štátoch dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej aj len „členské štáty“). V zmysle uvedeného teda cez verejné zdravotné poistenie na Slovensku by Vám prostredníctvom Európskeho zdravotného preukazu bola poskytnutá a preplatená zdravotná starostlivosť aj v Taliansku a to v rozsahu potrebnej starostlivosti. Na Slovenskú vykonávajú verejné zdravotné poistenie tri zdravotné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, zdravotná poisťovňa Dôvera a zdravotná poisťovňa Union.         

Podľa ustanovenia § 9b ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoZP“): Poistenec má právo na úhradu nákladov zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom štáte podľa osobitných predpisov, a to
a) potrebnej zdravotnej starostlivosti,
b) zdravotnej starostlivosti v plnom rozsahu, ak má poistenec bydlisko v inom členskom štáte,
c) zdravotnej starostlivosti so súhlasom príslušnej zdravotnej poisťovne.“

Pojem potrebná starostlivosť vymedzuje ZoZP v ustanovení § 9b ods. 2 nasledovne: „Potrebná zdravotná starostlivosť vo vzťahu k poistencovi je zdravotná starostlivosť, ktorú vyžaduje zdravotný stav poistenca a musí sa mu poskytnúť s ohľadom na povahu zdravotnej starostlivosti a očakávanú dĺžku pobytu poistenca v inom členskom štáte tak, aby sa nemusel kvôli potrebnému ošetreniu vracať do Slovenskej republiky skôr, ako pôvodne zamýšľal. Rozsah potrebnej zdravotnej starostlivosti určuje ošetrujúci lekár.“

Ďalej podľa ustanovenia § 9b ods. 6 ZoZP: „Nárok na úhradu nákladov potrebnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 2 preukazuje poistenec poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte: a) európskym preukazom zdravotného poistenia (ďalej len „európsky preukaz“),
b) náhradným certifikátom k európskemu preukazu (ďalej len „náhradný certifikát“).“

V súlade s vyššie citovaným teda prostredníctvom slovenského verejného zdravotného poistenia by ste v Taliansku po preukázaní sa Európskym zdravotným preukazom mali nárok na zdravotnú starostlivosť v rozsahu potrebnej zdravotnej starostlivosti, ktorá by zahŕňala okrem nevyhnutných zdravotných ošetrení aj život ohrozujúce akútne stavy. Nezahŕňali by sa však do nej pravidelné preventívne prehliadky, ktoré by ste museli absolvovať u svojho ošetrujúceho lekára na Slovensku. Určenie konkrétneho rozsahu potrebnej zdravotnej starostlivosti však už patrí do kompetencie samotného lekára, ktorý v zahraničí poskytuje zdravotnú starostlivosť a preto môže byť v každom prípade iná.

Pokiaľ ide o samotný Európsky zdravotný preukaz, ten musí, v súlade s ustanovení § 10a ZoZP, príslušná zdravotná poisťovňa vydať do 30 dní od podania písomnej žiadosti o jeho vydanie. Vzhľadom na stanovenú lehotu, môžu poistenci dostať na základe požiadania Náhradný certifikát k EPZP - doklad dočasne nahradzujúci EPZP. Platnosť náhradného certifikátu je v súčasnej dobe maximálne 3 mesiace.   

Ak by ste ale chceli byť opäť verejne zdravotne poistená na Slovensku, nemohli by ste byť súčasne zdravotne poistená v Taliansku, nakoľko podľa NARIADENIE RADY (EHS) č. 574/72, ktorým sa stanovuje postup pri vykonávaní nariadenia (EHS) č. 1408/71 o uplatňovaní systémov sociálneho zabezpečenia na zamestnancov a ich rodiny, ktorí sa pohybujú rámci spoločenstva, občan môže byť poistení (zdravotne) len v jednom členskom štáte. Na Slovensku ste si platili verejné zdravotné poistenia ako samoplatiteľ.

Uvedené však platí len za predpokladu, že na Slovensku máte aj naďalej trvalý pobyt. ZoZP v ustanovení § 3 uvádza osobný rozsah verejného zdravotného poistenia podľa ktorého je povinne verejne zdravotne poistená osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, čo však neplatí ak: 1. je zamestnaná v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť zamestnanca, 2. vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť v cudzine a je zdravotne poistená na území štátu, v ktorom vykonáva činnosť,  3. dlhodobo sa zdržiava v cudzine a je zdravotne poistená v cudzine a na území Slovenskej republiky nie je zamestnaná ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť; za dlhodobý pobyt v cudzine sa považuje pobyt dlhší ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, 4. je nezaopatrený rodinný príslušník osoby, ktorá podlieha právnym predpisom iného členského štátu podľa osobitných predpisov,  za takého nezaopatreného rodinného príslušníka sa považuje nezaopatrené dieťa, manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku, manžel alebo manželka, ktorá sa osobne celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do šiestich rokov a i.

Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak nie je zdravotne poistená v inom členskom štáte a 1) je zamestnaná u zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky, 2) vykonáva alebo má oprávnenie vykonávať na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť, 3) je azylant, 4) je študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí a zároveň študuje na škole v Slovenskej republike, 5) je maloletý cudzinec, ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky bez zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby zodpovednej za jeho výchovu a poskytuje sa mu starostlivosť v zariadení, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu, 6) je cudzinec zaistený na území Slovenskej republiky, 7) je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a i.

Verejne zdravotne poistená je aj fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike, ak nie je zdravotne poistená v cudzine a poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok alebo výsluhový dôchodok a dovŕšila dôchodkový vek podľa osobitného predpisu (zákon o sociál. poistení) invalidný výsluhový dôchodok, vdovský výsluhový dôchodok, vdovecký výsluhový dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, výlučne zo Slovenskej republiky a nie je povinne verejne zdravotne poistená v Slovenskej republike z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti.

Pokiaľ ale nemáte na Slovensku trvalý pobyt, verejne zdravotne poistená na Slovensku byť nemôžete (nakoľko nespĺňate predpoklady uvedené v ustanovení § 3 ods. 3 a 4 ZoZP- zamestnanec u zamestnávateľa so sídlom na Slovensku, SZČO na Slovensku, azylant a i. viď vyššie). V takomto prípade by ste mali byť zdravotne poistená v Taliansku, t.j. v mieste vášho pobytu. Uvádzate však, že nakoľko nie ste v Taliansku zamestnaná a ani SZČO, je problematické byť tam zdravotné poistení. V tejto súvislosti by sme Vám odporúčali preveriť, či v Taliansku, podobne ako u nás, neexistuje inštitút samoplatiteľov zdravotného poistenia, t.j. dobrovoľné zdravotné poistenia, a ak áno, tak aké podmienky musia byť splnené na to, aby osoba žijúca v Taliansku, ktorá tam však nepracuje a nepôsobí ani ako SZČO, mohla byť zdravotne poistená a platiť si zdravotné poistenie ako samoplatiteľ. Pozn: Na Slovensku je tento inštitút viazaní na trvalý pobyt, teda pokiaľ osoba s trvalým pobytom žije na Slovensku, avšak nie je zamestnaná, nie je SZČO, študent či nezaopatrené dieťa al. i. (za ktorých platí zdravotné poistenie štát § 11 ods. 7 ZoZP), a nie je poistená v inom členskom štáte, je zdravotne poistená na Slovensku a platí si zdravotne poistenie ako samoplatiteľ.         

Vaša otázka, zameraná na zdravotné poistenie v zahraničí, obsahuje viacero cezhraničných prvkov a na jej dôkladné a podrobné zodpovedanie sú potrebné konkrétnejšie informácie týkajúce sa vášho prípadu, ako aj hĺbková analýza talianskej vnútroštátnej právnej úpravy tejto problematiky, ktorá prekračuje možností našej občianskej poradne. V súlade s vami poskytnutým informáciami Vám preto okrem vyššie uvedeného stanoviska odporúčame, aby ste sa v tejto veci obrátili na miestne príslušnú pobočku Talianskej národnej zdravotnej poisťovne, príp. na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdi a poradí Vám konkrétnejšie, aké možnosti v tejto právnej veci máte.                         

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

18.02.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

1

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje