Zdedené lesné pozemky

Otázka:

Manželka zdedila pred rokmi po otcovi lesné pozemky ktoré obhospodaruje združenie majiteľov lesov. Nedávno zistila, že jej otec získal pozemky v rámci ROEP tak ,že bez súhlasu súrodencov - troch bratov na seba previedol nielen svoj ale aj ich oprávnený dedičský podiel po ich otcovi o ktorý bratia prejavili záujem v súčasnej dobe. Manželka sa s nimi chce vysporiadať mimosúdnou cestou, ale vraj darovanie nepripadá do úvahy podľa zákona č.97/2013 paragrafu 9, odst.8. Ako to má teda urobiť bez súdu ? Veď týmto spôsobom tento zákon obmedzuje právo vlastníka nehnuteľnosti s jej nakladaním - predaj, kúpa, darovanie....
Je možné požiadať o zrušenie dedičského osvedčenia po otcovi keď iba ona bola jedinou dedičkou a súčasne požiadať o obnovenie dedičského konania ?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej zdedených lesných pozemkov uvádzame nasledujúce stanovisko:

Schválený register obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len „register“) je verejná listina, na základe ktorej dochádza k zápisom vlastníckych práv k pozemkom do katastra nehnuteľností. Jeho cieľom bolo vykonať vlastnícku inventarizáciu pozemkov, identifikovať ich vlastníkov a dať do súladu s reálnymi vlastníckymi vzťahmi k pozemkom. Celý proces inventarizácie pozemkov je vykonaný na základe zákona č. 180/2005 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení (ďalej aj len „zákon“) Podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona ak schválený register obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ktoré sú v rozpore s údajmi podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona (údaje o nájomcoch pozemkoch, o potenciálny vlastníkoch pozemkoch zistené z archívoch, výpovedí svedkov, katastrálneho operátu), správny orgán (kataster nehnuteľností, dnes okresný úrad, odbor katastra) rozhodne o zmene údajov schváleného registra. O zmene možno rozhodnúť do troch rokov od zápisu údajov registra do katastra nehnuteľností. 

V zmysle vyššie uvedeného preto pokiaľ k zápisu vlastníckeho práva k pozemkov otca vašej manželky došlo pred viac ako troma rokmi, tak zmena registra, resp. údajov v ňom zapísaných je možná jedine súdnou cestou, a to žalobou o určenie vlastníckeho práva (podali by ju strýkovia vašej manželky).

Vo vašej otázke sa neuvádza, či je vaša manželka jedinou vlastníčkou pozemkov, ktoré zdedila po svojom otcovi. T.j. či sa nejedná o tzv. spoločnú nehnuteľnosť, v zmysle zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len „ZoPS“), keď jedna nehnuteľnosť pozostáva z viacerých samostatných pozemkov, ktoré vlastnia viacerý vlastníci (tí majú na spoločnej nehnuteľnosti určitý podiel – môžu vlastniť jeden, alebo viacero pozemkov spoločnej nehnuteľnosti).  

Ak by bola jedinou vlastníčkou zdedených pozemkov, tak za na ňu režim ZoPS vôbec nebude vzťahovať, a teda by nebola obmedzená v prevode vlastníckeho práva k pozemkom, a to či už predajom alebo darovaním. V tomto prípade by mohla jednoducho previesť darovaním vlastnícke právo k častiam pozemku na svojich strýkov, a tak mimosúdne vyriešiť celú záležitosť.     

Ak však ide o druhý prípad, t.j. že pozemok/pozemky vašej manželky patria do spoločnej nehnuteľnosti situácia je o niečo zložitejšia. ZoPS totiž zavádza viacero obmedzení vo vzťahu k možnosti disponovať s podielom na spoločnej nehnuteľnosti.

Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2.000 m2 (pri poľnohospodárskych pozemkoch) a 5.000 m2 (pri lesných pozemkoch). Ide o opatrenie súvisia zo zákazom drobenia pozemkov, ktoré zaviedol zákon č. 180/2005 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v platnom znení. T.j. ak by vaša manželka chcela previesť podiel na spoločnej nehnuteľnosti na svojich strýkov, nesmeli by vzniknúť ďalšie spoluvlastnícke podiely vo výmere menšej ako 5.000 m2 (vrátane toho, ktorý by vlastnila vaša manželka). 

Ďalej podľa ustanovenia § 9 ods. 8 ZoPS prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný. Inými slovami, prevod vlastníckeho práva k podielu sa môže týkať len všetkých pozemkov, ktoré prevádzajúci vlastník vlastní, t.j. patria do jeho podielu, a nie len jedného, alebo len niektorých z nich. V zmysle vyššie uvedeného preto ak vaša manželka vlastní len jeden pozemok, ktorý tvorí zároveň jej podiel na spoločnej nehnuteľnosti, môže byť tento pozemok ďalej prevedený na inú osobu, resp. rozdelený a prevedený na viac iných osôb, avšak len za predpokladu, že bude dodržaná zásada zákazu drobenia pozemkov, t.j. že každá časť tohto rozdeleného pozemku bude v rozmere min. 5.000 m2.  Pokiaľ ale vaša manželka vlastní ako podiel na spoločnej nehnuteľnosti viac pozemkov, môže tento podiel previesť len ako celok, t.j. nemôže previesť  jeden pozemok na jednu osobu, druhý na ďalšiu atď.

Pokiaľ ide o obnovenie dedičského konania po otcovi vašej manželky, to je v súlade s ustanovením § 175x zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení možné len v prípade ak sa po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, objaví nový majetok, ktorý nebol predmetom skončeného konania o dedičstve. Vo vašom prípade by však o takýto majetok nešlo, a tak by ani predmetné konanie o dedičstve obnovené byť nemohlo a z právneho hľadiska sa dedičské konanie považuje už za uzatvorené (nedá sa zmeniť ani zvrátiť). 

Nakoľko nám však nie sú známe konkrétnejšie okolnosti tohto prípadu, odporúčame Vám, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdi a poradí Vám konkrétnejšie, aké možnosti na mimosúdne riešenie tejto právnej veci máte.                  

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

10.02.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

3

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje