Odstupné a dovolenka pri skončení pracovného pomeru

Otázka:

Dobrý deň,
chcel by som Vás poprosiť touto cestou o pracovnoprávnu radu v uvedenej záležitosti:
Po vyše troch odpracovaných rokoch som dostal od zamestnávateľa výpoveď podľa §63, ods.1 písm.b..
Dvojmesačná výpovedná doba začala plynúť 1.1.2014 a má končiť 28.2.2014, hoci priamo vo výpovedi tieto dátumy nie sú uvedené, ale výpoveď som prevzal 19.12.2013.
Moje otázky sú:
1. prináleží mi podľa uvedených skutočností odstupné podľa ZP?
2. koľko dovolenky mi prináleží, ak mám aj z minulého roku 10 dní. Koľko dovolenky mám dostať za tieto dva mesiace v tomto roku, keď si chcem vyčerpať aj starú?
3. ak mi zamestnávateľ nevydá dovolenku, musí ju preplatiť?

Za Vaše odpovede ďakujem.
S pozdravom


Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa nároku na odstupné a dovolenku pri skončení pracovného pomeru nasledujúce stanovisko:

Odstupné

Podľa ustanovenia § 76 ods. 1 písm. a) zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej len „ZP“): „Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné najmenej v sume

a) jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,“

V súlade s citovaným zákonným ustanovením Vám je teda, pri skončení pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa z organizačných dôvodov (§ 63 ods. 1 písm. b/ ZP), váš zamestnávateľ povinný vyplatiť odstupné vo výške jedného vášho priemerného mesačného zárobku (nakoľko ste pre zamestnávateľa ste pracovali 3 roky, t.j. menej ako päť a viac ako dva roky).

Dovolenka za rok 2014

Ustanovenie § 105 ZP hovorí: Zamestnancovi, ktorému nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa prácu aspoň 60 dní, patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke jednej dvanástiny dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku. 

Za dva kalendárne mesiace (január a február), ktoré v roku 2014 pre zamestnávateľa odpracujete, Vám nevznikne nárok na dovolenku za kalendárny rok, nakoľko neopracujete aspoň 60 dní za kalendárny rok, t.j. za rok 2014. V súlade s vyššie citovaným zákonný ustanovením však budete mať nárok na dovolenku za odpracované dni. Tá je v rozsahu 1/12 základnej výmery dovolenky za každých 21 odpracovaných dní. Základná výmera dovolenky je najmenej štyri týždne za kalendárny rok. Ak zamestnanec dovŕši do konca príslušného kalendárneho roka najmenej 33 rokov veku, je dovolenka najmenej päť týždňov. Dovolenka riaditeľa školy, riaditeľa školského výchovno-vzdelávacieho zariadenia, riaditeľa špeciálneho výchovného zariadenia a ich zástupcov, učiteľa, pedagogického asistenta, majstra odbornej výchovy a vychovávateľa je najmenej osem týždňov v kalendárnom roku. Na tomto mieste upozorňujeme, že týždňom dovolenky je potrebné rozumieť 5 kalendárnych dní.

V súlade s vyššie uvedeným teda pokiaľ v tomto kalendárnom roku (za mesiace január a február) odpracujete od 21 do 42 pracovných dní, bude Vám za tento kalendárny rok patriť dovolenka vo výmere 1/12 zo 4, 5, alebo 8 týždňov, t.j. 1,5 dňa, 2 dni alebo 2,5 dňa.      

Túto dovolenku môžete vyčerpať kedykoľvek do skončenia vášho pracovného pomeru s tým že, váš zamestnávateľ Vám môže, v súlade s ustanovením § 111 ods. 2 ZP, čerpanie tejto dovolenky aj nariadiť. Rovnako Vám môže zamestnávateľ nariadiť čerpanie starej- ešte nevyčerpanej dovolenky z minulého kalendárneho roka.  

Preplatenie nevyčerpanej dovolenky

Podľa ustanovenia § 116 ods. 3 ZP: Za nevyčerpané štyri týždne základnej výmery dovolenky nemôže byť zamestnancovi vyplatená náhrada mzdy, s výnimkou, ak si túto dovolenku nemohol vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

Pokiaľ Vám pri ukončení pracovného pomeru zostala nevyčerpaná dovolenka, je Vám ju Váš zamestnávateľ povinný preplatiť, t.j. poskytnú vám za ňu náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku. Jedine pri ukončení pracovného pomeru má zamestnávateľ túto zákonnú povinnosť, inak za nevyčerpanú dovolenku nie je povinný náhradu mzdy zamestnancovi poskytnúť.  

 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

10.02.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

31

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje