Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke

Otázka:

Dobry den
chcem sa opytat v ramci exekucneho konania
manzelovi bola dorucena exekucia okolo 11 doobedu ale ja som o tom este nevedela kedze manzel mal pracovne povinnosti a potom siel ku pravnikovy sa poradit co s tym ale ucty v banke este neboli zablokovane a robila som vyber z jeho uctu ako disponentka kedze som potrebovala nieco zaplatit samozrejme mam doklady ze som zatplatila moze to byt problem alebo nejake stihanie manzela alebo nejake riesenie tohto problemu dakujem?

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky týkajúcej sa výkonu exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke zaujímame nasledujúce stanovisko:

Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke je jedným zo spôsobov vykonávania exekúcie, ktoré upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok) v platnom znení (ďalej len „Exekučný poriadok“).

V zmysle zákonnej úpravy sa exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu v banke vykoná jej odpísaním z účtu povinného a to do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva. Postup súdneho exekútora pri tomto spôsobe vykonania exekúcie upravuje ustanovenie § 95 ods. 1 Exekučného poriadku nasledovne:  „Exekútor poverený vykonaním exekúcie

a) prikáže banke, ktorá vedie účet povinného, aby po doručení príkazu na začatie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke (ďalej len „príkaz na začatie exekúcie“) zablokovala sumu vo výške pohľadávky a jej príslušenstva z účtu povinného s výnimkou plnenia za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie bezhotovostným prevodom na účet určený exekútorom,

b) upovedomí o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke oprávneného a povinného a zakáže povinnému, aby po tom, keď sa mu doručí upovedomenie o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke, nakladal s prostriedkami na účte až do výšky vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva s výnimkou nakladania s prostriedkami na účte len za účelom uspokojenia pohľadávky oprávneného, jej príslušenstva a trov exekúcie.“

V súlade s uvedeným teda súdny exekútor vykoná exekúciu prikázaním pohľadávky z účtu v banke tak, že banke (bankám), v ktorej (ktorých) má povinný zriadené účty, doručí príkaz na začatie exekúcie v zmysle ktorého je banka povinná na účte povinného zablokovať sumu vo výške dlžnej pohľadávky a jej príslušenstva a zároveň upovedomí o začatí exekúcie týmto spôsobom povinného a oprávneného, pričom povinnému zakáže, aby po doručení tohto upovedomenia nakladal s finančnými prostriedkami na účte a to až do výšky priznanej pohľadávky a jej príslušenstva. 

Banka teda účet povinného nezablokuje celý, ale zablokuje na ňom len sumu vo výške vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva. Exekučný poriadok ďalej upravuje sumy – pohľadávky, ktoré nepodliehajú odpísaniu z účtu v banke povinného. V zmysle ustanovenia § 104 Exekučného poriadku takýmito peňažnými sumami sú: finančné prostriedky na učte do výšky 99,58,-Eur a finančné prostriedky, ktoré sú povinným určené na výplatu miezd jeho zamestnancov na najbližšie výplatne obdobie (za predpokladu že povinný zamestnáva nejakých zamestnancov). Pokiaľ teda aj výška vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva je rovnaká, resp. vyššia ako stav peňažných prostriedkov na účte povinného, sumy uvedené v ustanovení § 104 Exekučného poriadku musia povinnému na jeho účte ostať, a teda nesmú byť bankou zablokované.

Pokiaľ ide o lehotu dokedy banka sumu rovnajúcu sa výške vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva zablokuje, Exekučný poriadok ju presne neurčuje. Avšak v záujme dosiahnutia základného účelu exekúcie, t.j. uspokojenie pohľadávky oprávneného, musí banka túto povinnosť splniť bezodkladne po doručení príkazu na začatie exekúcie. V praxi však môže trvať niekoľko hodín kým príkaz na začatie exekúcie, a teda aj príkaz na zablokovanie sumy na účte dôjde z poštového oddelenia banky k samotnému zamestnancovi banky spravujúceho účet povinného.

V zmysle uvedeného preto vo vašom prípade mohli nastať dve situácie:

  1. banka do vášho výberu finančnej hotovosti už zablokovala sumu vo výške vykonateľnej pohľadávky s príslušenstvom.
  2.  banka do vášho výberu finančnej hotovosti ešte v danom čase nezablokovala sumu vo výške vykonateľnej pohľadávky s príslušenstvom.

V prvom prípade síce banka už blokuje peňažnú sumu vo výške vykonateľnej pohľadávky vo výške vymáhaného dlhu s jej príslušenstvom, avšak to nebráni povinnému disponovať s ostatnými finančnými prostriedkami (tými nezablokovanými) na jeho účte. V upovedomení o začatí exekúcie sa povinnému zakazuje nakladať s finančnými prostriedkami do výšky vykonateľnej pohľadávky vrátane jej príslušenstva, avšak nie s finančnými prostriedkami, ktoré túto vykonateľnú pohľadávku prevyšujú. Keďže vo svojej otázke nekonkretizujete presné sumy, teda výšku vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva, stav na účte ani sumu, ktorú ste z účtu vybrali, uvediem príklad s názornými sumami: Ak by bola napríklad výška vykonateľnej pohľadávky a jej príslušenstva v sume 500 Eur a stav na účte povinného by bol 1000 Eur, banka by na jeho účte zablokovala len sumu 500 Eur, a s ostatnými peňažnými prostriedkami by mohol voľne disponovať. Ak by mal povinný na účte 1000 Eur, ale výška vykonateľnej pohľadávky s príslušenstvom by bola až 1500 Eur, aj tak by na účte povinného museli ostať nezablokované sumy uvedené v ustanovení § 104 Exekučného poriadku (99,58 Eur a suma určená na výplatu miezd zamestnancov na najbližšie výplatné obdobie), s ktorými môže povinný disponovať. Výber finančných prostriedkov zo strany povinného, ktorého suma prevyšuje vykonateľnú pohľadávku s príslušenstvom, preto nemôže byť nijako sankcionovaný, a to ani v prípade, ak by suma vykonateľnej pohľadávky s príslušenstvom ešte nebola zablokovaná.

V druhom prípade banka sumu vo výške vykonateľnej pohľadávky s príslušenstvom na účte povinného ešte nezablokovala a povinný z tohto účtu po doručení upovedomenia o začatí exekúcie vybral určitú peňažnú sumu. V tejto súvislosti poukazujeme na ustanovenie § 95 ods. 3 Exekučného poriadku, v ktorom je výslovne uvedené, že právo na výplatu finančných prostriedkov z bankového účtu povinný stráca až dňom, keď sa banke doručil príkaz na začatie exekúcie. Z uvedeného teda vyplýva, že pokiaľ predmetné finančné prostriedky neboli na účte v banke zablokované, povinný (alebo disponent účtu) bol oprávnený s týmito finančnými prostriedkami disponovať. V tomto prípade by teda Váš manžel nemal byť žiadnym spôsobom sankcionovaný. V prípade, ak by si banka včas nesplnila povinnosť zablokovať finančné prostriedky na bankovom účte, tak za túto situáciu zodpovedá samotná banka a nie Váš manžel ako povinný. Navyše vo Váš prospech znie aj skutočnosť, že ste peniaze z účtu vybrali vy ako disponentka účtu a nie Váš manžel, ktorý je v tomto exekučnom konaní osobou povinnou.

Každopádne Vám odporúčame, aby ste si odložili všetky dokumenty týkajúce sa predmetnej transakcie a v prípade potreby ich predložili súdnemu exekútorovi spolu s vysvetlením celej situácie.      

Nakoľko nám však nie sú známe konkrétnejšie okolnosti tohto prípadu, odporúčame Vám, aby ste sa v tejto veci obrátili na advokáta v mieste Vášho bydliska, ktorý celý prípad s odbornou starostlivosťou posúdi a poradí Vám konkrétnejšie.                 

S pozdravom

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

18.01.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

4

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje