Tehotenstvo v štáte, ktorý nie je členom EU

Otázka:

Dobrý den, chcela by som poprosiť o radu, ako riešiť situáciu, a síce, momentálne som na rodičovskej dovolenke, ktorá konci v júli 2014( mala by som nastúpiť spat do práce) ale, v zahraničí mimo eu som ostala tehotna a je to tehotenstvo rizikove.
Môžem namiesto nástupu do práce nastúpiť na pn z dôvodu rizika? Alebo poziadat o dovolenku, ktora mi este zostala a tak na pn? Ak ano, ako nastúpiť na pn ak som mimo eu? Je možné do pn uviesť adresu pobytu pocas pn v zahraničí? Neviem si rady. Ďakujem

Odpoveď:

Dobrý deň,

na základe Vašej otázky ohľadom súvislostí týkajúcich sa rizikového tehotenstva v štáte, ktorý nie je členom EU a stým súvisiacej otázky nástupu na dočasnú pracovnú neschopnosť uvádzame nasledujúce stanovisko:

Vo všeobecnosti a aj vo Vašom prípade platí, že o nástupe na dočasnú pracovnú neschopnosť rozhodne vždy ošetrujúci lekár, ak to choroba, zdravotný stav alebo iná okolnosť na strane pacienta vyžaduje. Inými slovami, ak to Váš zdravotný stav alebo stav Vášho nenarodeného dieťaťa bude odôvodňovať, tak na základe rozhodnutia ošetrujúceho lekára môžete nastúpiť na dočasnú pracovnú neschopnosť.

V podmienkach Slovenskej republiky, ak ošetrujúci lekár rozhodne, že tehotenstvo je rizikové a tento stav odôvodňuje dočasnú pracovnú neschopnosť, tak tento ošetrujúci lekár Vám vystaví Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Jednotlivé časti tohto potvrdenia je následne potrebné odovzdať Vášmu zamestnávateľovi a príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (podľa poučenia uvedeného v samotnom Potvrdení o dočasnej pracovnej neschopnosti).

O Vašej dočasnej pracovnej neschopnosti však môže rozhodnúť aj lekár z iného štátu, ktorý Vám vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti v súlade s právnym poriadkom štátu, kde vykonáva svoju lekársku prax, resp. Vám takéto potvrdenie vystaví iný oprávnený orgán tohto iného štátu. V takom prípade je potrebné, aby ste tieto dokumenty doručili Vášmu zamestnávateľovi a aj pobočke Sociálnej poisťovne v mieste Vášho trvalého bydliska v SR.

Váš zamestnávateľ by potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti z iného štátu mal akceptovať a ospravedlniť Vašu neprítomnosť v práci (žiadne platný právny predpis však túto otázku nikde výslovne nerieši).

Rovnako tak Sociálna poisťovňa bude potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj ďalšie súvisiace dokumenty vystavené v inom štáte akceptovať. Tieto dokumenty  však Sociálnej poisťovni musia byť predložené v predpísanej forme, a to podľa štátu, v ktorom boli vystavené:

a.   štáty, s ktorými Slovenská republika má uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení (zoznam týchto štátov nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne - http://www.socpoist.sk/zahranicie-a-eu/553s)

-        Sociálna poisťovňa je povinná bez ďalšieho akceptovať všetky dokumenty vystavené v týchto štátoch, a to v takej forme, v akej boli vystavené;

b.     Štáty, s ktorými Slovenská republika nemá uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení (všetky ostatné štáty neuvedené v predchádzajúcom zozname)

-        Sociálna poisťovňa bude z týchto štátov akceptovať iba dokumenty, ktoré sú osvedčené apostilou alebo tzv. superlegalizáciou (podrobnosti k tejto otázke nájdete na webovej stránke ministerstva zahraničných vecí SR - http://www.mzv.sk/sk/cestovanie_a_konzularne_info/overovanie_dokladov-doklad_vydany_v_cudzine_na_pouzitie_v_sr). Dokumenty bez takéhoto osvedčenia Sociálna poisťovňa nebude akceptovať.

 

Po predložení Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti z iného štátu bude Sociálna poisťovňa skúmať, či vo Vašom prípade sú splnené podmienky na priznanie materského príspevku (ako nemocenskej dávky) podľa § 48 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Nárok na priznanie materského má podľa uvedeného ustanovenia tehotná žena alebo žena starajúca sa o narodené dieťa, ak v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej po dobu 270 dní.

Čo sa týka konkrétnych podmienok vystavenia potvrdenia o pracovnej neschopnosti v zahraničí, tak v tejto súvislosti Vám odporúčame informovať sa u príslušného lekára v zahraničí, resp. u príslušného orgánu sociálneho zabezpečenia v danej krajine.

Čo sa týka Vašej ďalšej otázky ohľadom zahraničnej adresy pobytu počas pracovnej neschopnosti, tak v prípade, že potvrdenie o pracovnej neschopnosti bude vystavené v zahraničí, tak Sociálna poisťovňa bude túto skutočnosť akceptovať. Na strane druhej, ak by Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti malo byť vystavené lekárom v Slovenskej republike, tak podľa platných právnych predpisov sa budete môcť zdržiavať iba na území SR alebo iného členského štátu EU. Inými slovami slovenský lekár Vám nemôže vystaviť Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s miestom pobytu v štáte, ktorý nie je členom EU.

Na záver tejto odpovede si Vás dovoľujeme upozorniť na znenie ustanovenia § 167 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa pred týmto dňom“. Na základe informácií, ktoré ste uviedli vo svojej otázke (konkrétne informácie o Vašom súčasnom tehotenstve a informácie o tom, že súčasná rodičovská dovolenka sa Vám skončí v júli 2014) teda máme za to, že vo Vašom prípade nebude potrebné, aby ste nastúpili na dočasnú pracovnú neschopnosť. V zmysle citovaného ustanovenia Zákonníka práce máte totiž právo nastúpiť na materskú dovolenku ešte počas trvania predchádzajúcej rodičovskej dovolenky, t. j. najneskôr začiatkom júla 2014 (uvedené vyplýva z predpokladu, že predpokladaný termín pôrodu Vášho druhého dieťaťa máte určený do konca augusta 2014). V takom prípade postačí, ak podľa ustanovenia § 166 ods. 3 Zákonníka práce svojmu zamestnávateľovi oznámite, že ste znovu nastupujete na materskú dovolenku (ešte počas trvania predchádzajúcej rodičovskej dovolenky.  

 

S pozdravom,

Redakcia ADVOKATnaWEBE.sk

 

13.01.14

Váš názor nás zaujíma

Pomohla Vám táto odpoveď?

0

0

Zaujali sme Vás? Pokračujte výberom Balíka, ktorý Vám vyhovuje